Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Mimumesa spooneri

Organismgrupp Steklar, Rovsteklar Mimumesa spooneri
  Steklar, Rovsteklar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ganska småvuxen (7–8 mm), långsträckt rovstekel. Arten har ett långt, smalt bakkroppsskaft (petiolus) vilket tillsammans med den ganska runda mellankroppen ger ett hantelliknande utseende. Kroppsfärgen är svart och både mellankropp och bakkropp är polerade, den förstnämnda försedd med tydlig punktur. Arter inom släktet Mimumesa förväxlas lättast med släktet Psenulus men saknar det för Psenulus tydliga utskottet mellan antennfästena. Habituellt finns också en likhet med det närstående släktet Mimesa, men samtliga nordiska arter av detta släkte har mer eller mindre omfattande röda teckningar på bakkroppen medan Mimumesa alltid har helt svart bakkropp. Honor av Mimumesa spooneri skiljs från närstående arter på utformningen av mesosternums främre kant och pygidiumets utseende, medan hanar måste gentitalieprepareras för säker bestämning.
Utbredning
Länsvis förekomst för Mimumesa spooneri Observationer i Sverige för Mimumesa spooneri
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Flera exemplar av Mimumesa spooneri insamlades redan 2007 på Skillingaryds skjutfält i Småland. Det dröjde dock några år innan artens rätta identitet fastställdes. Återbesök 2014 visade att arten fortfarande finns kvar och är förmodat talrik på lokalen. Mimumesa spooneri tycks vara en ytterst lokalt förekommande och sällsynt art i hela sitt utbredningsområde, som omfattar centrala och norra Europa inklusive de brittiska öarna. Uppgifter från England som uppger att arten skulle vara allmän där baseras till stor del på felbestämt material. I Danmark är endast två äldre fynd från 1971 och 1976 kända och arten har inte bedömts för någon nationell rödlista. Arten är i både Norge och Finland mycket sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Denna rovstekel upptäcktes nyligen som ny för landet (Skillingaryd i Småland 2007). Omständigheterna kring fynden och den enda aktuella förekomstlokalen indikerar dock att arten funnits i landet under lång tid och att förekomsten är av reliktkaraktär. M. spooneri förekommer enligt litteraturen och de svenska observationerna på sandiga ljunghedar med större ytor blottad sand. Arten tycks ha minskat i Finland under senare år. Bytet utgörs troligen av stritar. I Sverige föreligger inget akut hot mot den enda aktuella förekomstlokalen. Området ingår i Natura 2000 och dess bevarandeplan statuerar att områdets skötsel utförs på ett sätt som gynnar områdets exklusiva gaddstekelfauna. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (20-800). Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (1-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (4-200000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (4-60) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Artens stora sällsynthet gör att uppgifter kring dess ekologi är mycket knapphändiga. M. spooneri förekommer enligt uppgifter som härrör från Storbritannien i sandiga områden där arten tycks ha en förkärlek för hedar med fuktiga partier. Detta tycks överrensstämma väl med habitatet på Skillingaryds skjutfält. Skillingarydsheden karaktäriseras i den del där arten förekommer av omfattande markstörning och hyser ett intressant artkomplex av gaddsteklar med flera sällsynta och hotade arter. Gaddstekelsamhället på platsen uppvisar inslag av nordliga och västliga faunaelement. Inga observationer finns av bytesdjur, men det förefaller troligt att arten i likhet med sina släktingar helt är specialiserad på stritar inom familjen Cicadellidae. Likaså saknas uppgifter om val av boplats men även här kan man, återigen utifrån andra Mimumesa-arters ekologi, anta att M. spooneri nyttjar håligheter i grenar eller stjälkar vilket också tidigare antagits. Blombesök har noterats på palsternacka Pastinaca sativa. De svenska fynden bär ingen detaljerad angivelse om blombesök men det ligger nära till hands att anta att djuren besökte blommande bockrot Pimpinella saxifraga. Bockrot förekommer riktligt på fyndlokalen och är en ofta föredragen näringskälla av de arterna i släktena Mimesa och Mimumesa. Flygtiden anges till juni–september. De svenska individerna är håvade mellan den 16 juli och 1 augusti.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· stritar
· stritar
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Crabronidae, Släkte Mimumesa, Art Mimumesa spooneri (Richards, 1948) Synonymer Mimesa spooneri Richards, 1948

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Denna rovstekel upptäcktes nyligen som ny för landet (Skillingaryd i Småland 2007). Omständigheterna kring fynden och den enda aktuella förekomstlokalen indikerar dock att arten funnits i landet under lång tid och att förekomsten är av reliktkaraktär. M. spooneri förekommer enligt litteraturen och de svenska observationerna på sandiga ljunghedar med större ytor blottad sand. Arten tycks ha minskat i Finland under senare år. Bytet utgörs troligen av stritar. I Sverige föreligger inget akut hot mot den enda aktuella förekomstlokalen. Området ingår i Natura 2000 och dess bevarandeplan statuerar att områdets skötsel utförs på ett sätt som gynnar områdets exklusiva gaddstekelfauna. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (20-800). Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (1-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (4-200000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (4-60) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
En ganska småvuxen (7–8 mm), långsträckt rovstekel. Arten har ett långt, smalt bakkroppsskaft (petiolus) vilket tillsammans med den ganska runda mellankroppen ger ett hantelliknande utseende. Kroppsfärgen är svart och både mellankropp och bakkropp är polerade, den förstnämnda försedd med tydlig punktur. Arter inom släktet Mimumesa förväxlas lättast med släktet Psenulus men saknar det för Psenulus tydliga utskottet mellan antennfästena. Habituellt finns också en likhet med det närstående släktet Mimesa, men samtliga nordiska arter av detta släkte har mer eller mindre omfattande röda teckningar på bakkroppen medan Mimumesa alltid har helt svart bakkropp. Honor av Mimumesa spooneri skiljs från närstående arter på utformningen av mesosternums främre kant och pygidiumets utseende, medan hanar måste gentitalieprepareras för säker bestämning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Mimumesa spooneri

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Mimumesa spooneri

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Flera exemplar av Mimumesa spooneri insamlades redan 2007 på Skillingaryds skjutfält i Småland. Det dröjde dock några år innan artens rätta identitet fastställdes. Återbesök 2014 visade att arten fortfarande finns kvar och är förmodat talrik på lokalen. Mimumesa spooneri tycks vara en ytterst lokalt förekommande och sällsynt art i hela sitt utbredningsområde, som omfattar centrala och norra Europa inklusive de brittiska öarna. Uppgifter från England som uppger att arten skulle vara allmän där baseras till stor del på felbestämt material. I Danmark är endast två äldre fynd från 1971 och 1976 kända och arten har inte bedömts för någon nationell rödlista. Arten är i både Norge och Finland mycket sällsynt.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Spheciformes - rovsteklar 
 • Familj
  Crabronidae  
 • Underfamilj
  Pemphredoninae  
 • Tribus
  Psenini  
 • Släkte
  Mimumesa  
 • Art
  Mimumesa spooneri(Richards, 1948)
  Synonymer
  Mimesa spooneri Richards, 1948

Artens stora sällsynthet gör att uppgifter kring dess ekologi är mycket knapphändiga. M. spooneri förekommer enligt uppgifter som härrör från Storbritannien i sandiga områden där arten tycks ha en förkärlek för hedar med fuktiga partier. Detta tycks överrensstämma väl med habitatet på Skillingaryds skjutfält. Skillingarydsheden karaktäriseras i den del där arten förekommer av omfattande markstörning och hyser ett intressant artkomplex av gaddsteklar med flera sällsynta och hotade arter. Gaddstekelsamhället på platsen uppvisar inslag av nordliga och västliga faunaelement. Inga observationer finns av bytesdjur, men det förefaller troligt att arten i likhet med sina släktingar helt är specialiserad på stritar inom familjen Cicadellidae. Likaså saknas uppgifter om val av boplats men även här kan man, återigen utifrån andra Mimumesa-arters ekologi, anta att M. spooneri nyttjar håligheter i grenar eller stjälkar vilket också tidigare antagits. Blombesök har noterats på palsternacka Pastinaca sativa. De svenska fynden bär ingen detaljerad angivelse om blombesök men det ligger nära till hands att anta att djuren besökte blommande bockrot Pimpinella saxifraga. Bockrot förekommer riktligt på fyndlokalen och är en ofta föredragen näringskälla av de arterna i släktena Mimesa och Mimumesa. Flygtiden anges till juni–september. De svenska individerna är håvade mellan den 16 juli och 1 augusti.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· stritar - Auchenorrhyncha (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
För närvarande föreligger inget hot mot den aktuella lokalen då Natura 2000-området Skillingaryds skjutfält har en bevarandeplan som är utformad för att tillgodose de krav som områdets exklusiva gaddstekelfauna, inklusive Mimumesa spooneri, har. På sikt kan man dock förmoda att en ökad igenväxning till följd av minskad militär aktivitet kan utgöra ett potentiellt hot. På andra eventuella förekomstplatser utgör igenväxning av öppna sandmarker och fukthedar det huvudsakliga hotet. Också minskad markstörning samt beläggning av sandiga marker med sten­kross påverkar arten negativt.
Åtgärder för att gynna Mimumesa spooneri omfattar att minimera effekterna av de hot som radas upp ovan. Åtgärder som omfattar nyskapande av vegetationsfria sand- eller grusområden samt hedmarker är mycket positiva.

Abenius, J. 2006. Gaddsteklar på sandmarker i Jönköpings län. – Länsstyrelsen i Jönköpings län. Meddelande 2006:39, 68 sidor.

Baldock, D.W. 2010. Wasps of Surrey. – Surrey WildlifeAtlas Series: 1–336.

Blösch, M. 2000. Die Grabwespen Deutschlands. - Goecke & Evers, Keltern.

Dollfuss, H. 1991. Bestimmungsschlüssel der Grabwespen Nord- und Zentraleuropas (Hymenoptera Sphecidae) mit speziellen Angaben zur Grabwespenfauna Österreichs. – Stapfia 24:1–274.

Else, G.R. & Felton, J.C. 1994. Mimumesa unicolor (Van der Linden, 1829) (Hymenoptera: Sphecidae), a wasp new to the British list, with observations on related species. – Entomologist’s Gazette, 1994, Volume 45:107–114.

Falk, S. 1991. A Review of the Scarce and Threatened bees, wasps and ants of Great Britain. – Research and Survey in Nature Conservation Series 35:1–344.

Hansen, L.O., Lonnve, O.J. & Odegaard, F. 2010. Hymenoptera. – I: Kalas, J.A., Viken, A. , Henriksen, A. & Skjelseth, S. (red.). The 2010 Norwegian Red List for Species: 331–345.

Jacobs, H.-J. 2007. Die Grabwespen Deutschlands. Bestimmungsschlüssel. – Tierwelt Deutschlands 79:1–207. Verlag Goecke & Evers, Keltern.

Johansson, N. 2014. Ett oväntat väntat fynd: Rovstekeln Mimumesa spooneri (Richards, 1948) (Hymenoptera, Crabronidae) ny för Sverige. – Entomologisk Tidskrift 135(1–2):49–54.

Lomholdt, O. 1975. The Sphecidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. – Fauna Entomologica Scandinavica 4.

Paukkunen, J. 2010. Rödlistade steklar i Finland, - . Rödlistade arter i Finland 2010 (8838). Besökt 2014-02-03.

Richards, O.W. 1948. Mimesa unicolor of British authors (Hym, S phecidae) is an undescribed species. – The Annals and Magazine of Natural History (Series 11) 14:871–876.

Richards, O.W. 1980. Scolioidea, Vespoidea and Sphecoidea. Hymenoptera, Aculeata. – Handbooks for the Identification of British Insects, 6 , Part 3 (b). London. Royal Entomological Society.

Schmid-Egger, C. 2010. Rote Liste der Wespen Deutschlands. – Ampulex 1:3–39.

Schmid-Egger, C., Schmidt, K., Doczkal, D., Burger, F. Wolf, H. & van der Smissen, J. 1998. Rote Liste der Grab-, Weg-, Faltenwespen und “”Dolchwespenartigen”” (Hymenoptera: Sphecidae, Pompilidae, Vespidae, “”Scolioidea””) (Bearbeitungsstand: 1997). – I: Bundesamt für Naturschutz (Ed.). Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschland: 138–146.

Spooner, G.M. 1948. The british species of Psenine wasps (Hymenoptera, Sphecidae). – Transactions of the Royal Entomological Society of London Volume 99, Issue 3:129–172.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Spheciformes - rovsteklar 
 • Familj
  Crabronidae  
 • Underfamilj
  Pemphredoninae  
 • Tribus
  Psenini  
 • Släkte
  Mimumesa  
 • Art
  Mimumesa spooneri, (Richards, 1948)
  Synonymer
  Mimesa spooneri Richards, 1948
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2015.