Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Anakelisia fasciata

Organismgrupp Halvvingar, Stritar Anakelisia fasciata
  Halvvingar, Stritar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten förekommer dels som kortvingad och dels som långvingad. En medelstor strit, ca 5-6 mm (långvingad). Kroppsfärgen är blekt gulaktig. Vingarna är klara och utan mönster eller med svarta fläckar som kan variera i storlek. Särskiljes bäst på gentitalernas utseende, se bilder i Ossiannilsson 1978, Holzinger m.fl., 2003, och Kunz m.fl., 2011.
Utbredning
Länsvis förekomst för Anakelisia fasciata Observationer i Sverige för Anakelisia fasciata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns endast spridda äldre fynd från Öland och Svealand. Arten förekommer sällsynt i större delen av Europa utom den sydvästra delen och norra Skandinavien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
I Sverige finns endast spridda äldre fynd i Götaland och Svealand. Arten lever på fuktiga gräsmarker och stränder på halvgräs, sannolikt Carex riparia. Biotopen har sannolikt minskat särskilt om arten är beroende av någon slags hävd. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 9 (2-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (1000-100000) km² och förekomstarean (AOO) till 36 (8-250) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten lever på fuktiga gräsmarker, kärr och sjöstränder på halvgräs, gärna på marker som temporärt översvämmas. Livnär sig likt andra stritar på växtsafter, enligt uppgift från Österrike och Tyskland så är arten monofag på jättestarr, Carex riparia. Arten övervintrar sannolikt i äggstadiet eller som adult. Adulter funna i Tyskalnd juli-oktober.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Sjöar
Sjöar
Vattendrag
Vattendrag
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· jättestarr
· jättestarr
· starrar
· starrar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Delphacidae (sporrstritar), Släkte Anakelisia, Art Anakelisia fasciata (Kirschbaum, 1868) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation I Sverige finns endast spridda äldre fynd i Götaland och Svealand. Arten lever på fuktiga gräsmarker och stränder på halvgräs, sannolikt Carex riparia. Biotopen har sannolikt minskat särskilt om arten är beroende av någon slags hävd. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 9 (2-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (1000-100000) km² och förekomstarean (AOO) till 36 (8-250) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Arten förekommer dels som kortvingad och dels som långvingad. En medelstor strit, ca 5-6 mm (långvingad). Kroppsfärgen är blekt gulaktig. Vingarna är klara och utan mönster eller med svarta fläckar som kan variera i storlek. Särskiljes bäst på gentitalernas utseende, se bilder i Ossiannilsson 1978, Holzinger m.fl., 2003, och Kunz m.fl., 2011.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Anakelisia fasciata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Anakelisia fasciata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns endast spridda äldre fynd från Öland och Svealand. Arten förekommer sällsynt i större delen av Europa utom den sydvästra delen och norra Skandinavien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Fulgoromorpha  
 • Familj
  Delphacidae - sporrstritar 
 • Underfamilj
  Kelisiinae  
 • Släkte
  Anakelisia  
 • Art
  Anakelisia fasciata(Kirschbaum, 1868)

Arten lever på fuktiga gräsmarker, kärr och sjöstränder på halvgräs, gärna på marker som temporärt översvämmas. Livnär sig likt andra stritar på växtsafter, enligt uppgift från Österrike och Tyskland så är arten monofag på jättestarr, Carex riparia. Arten övervintrar sannolikt i äggstadiet eller som adult. Adulter funna i Tyskalnd juli-oktober.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Myrbiotoper, Öppen fastmark, Sjöar, Vattendrag, Småvatten

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· jättestarr - Carex riparia (Viktig)
· starrar - Carex (Viktig)
Arten lever på fuktiga gräsmarker och stränder. Biotopen har sannolikt minskat särskilt om arten även gynnas av någon form av hävd i kombination med översvämmningar.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas. Dess ekologi, status och eventuell hotbild bör klarläggas.

Asche, M. 1982. Anakelisia amicorum DLABOLA & MÜLLER, 1973 und Kelisia transversa LOGVINENKO, 1977, zwei neue Synonyme von Anakelisia fasciata (KIRSCHBAUM, 1868) (Homoptera Cicadina Delphacidae). Marburger ent. Publ. 1: 19-24.

Biedermann, R., & Niedringhaus, R. 2009. The Plant- and Leafhoppers of Germany Identification Keys for all species. Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb–Fründ, Scheeßel, Germany.

Holzinger,W.E., Kammerlander, I. & Nickel, H. 2003. The Auchenorrhyncha of Central Europe 1. Fulgoromorpha, Cicadomorpha excl.Cicadellidae. 1-673. Brill, Leiden.

Kunz, G., Nickel, H. & Niedringhaus, R. 2011. Fotoatlas der Zikaden Deutschlands (Photographic Atlas of the Planthoppers and Leafhoppers of Germany). Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Nickel H. 2010. Verbreitungsatlas der Zikaden des Großherzogtums Luxemburg. Ferrantia 61, Musée national d’histoire naturelle, Luxembourg, 395 p.

Ossiannilsson, F. 1978. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark – Fauna Entomologica Scandinavica 7:1, 1-222.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Fulgoromorpha  
 • Familj
  Delphacidae - sporrstritar 
 • Underfamilj
  Kelisiinae  
 • Släkte
  Anakelisia  
 • Art
  Anakelisia fasciata, (Kirschbaum, 1868)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.