Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Achorotile longicornis

Organismgrupp Halvvingar, Stritar Achorotile longicornis
  Halvvingar, Stritar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt liten strit, ca 3 mm lång. Vanligtvis kortvingad. Liknar mycket den närbesläktade arten A. albosignata. Särskiljes bäst på antennernas utseende och gentialerna, se bilder i Ossinanillsson 1978, och Holzinger m.fl., 2003.
Utbredning
Länsvis förekomst för Achorotile longicornis Observationer i Sverige för Achorotile longicornis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns endast ett fåtal fynd, dels två från norra Norrland båda från 1952 och ett i från Gävleborgs län 1988. Finland har liknande fyndhistorik med två äldre fynd och ett mera sentida (1984). I övrigt utbredd i Frankrike, Tyskland, Polen och österut i Ryssland. Arten är rödlistad som EN i Finland (2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
I Sverige finns endast ett fåtal fynd dels två från norra Norrland båda från 1952 och ett i Gävleborg 1988. Arten lever på sandig, stenig mark och värdväxten är sannolikt gräset bergven. Finland har liknande fyndhistorik. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever på sandig, stenig mark. Livnär sig likt andra stritar på växtsafter, värdväxten är sannolikt gräset bergven, Agrostis vineale. I Alperna har arten fångats på klynnetåg, Juncus trifidus. Adulter är funna i juli-augusti. Arten övervintrar sannolikt i äggstadiet.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bergven
· bergven
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Delphacidae (sporrstritar), Släkte Achorotile, Art Achorotile longicornis (Sahlberg, 1871) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation I Sverige finns endast ett fåtal fynd dels två från norra Norrland båda från 1952 och ett i Gävleborg 1988. Arten lever på sandig, stenig mark och värdväxten är sannolikt gräset bergven. Finland har liknande fyndhistorik. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En relativt liten strit, ca 3 mm lång. Vanligtvis kortvingad. Liknar mycket den närbesläktade arten A. albosignata. Särskiljes bäst på antennernas utseende och gentialerna, se bilder i Ossinanillsson 1978, och Holzinger m.fl., 2003.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Achorotile longicornis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Achorotile longicornis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns endast ett fåtal fynd, dels två från norra Norrland båda från 1952 och ett i från Gävleborgs län 1988. Finland har liknande fyndhistorik med två äldre fynd och ett mera sentida (1984). I övrigt utbredd i Frankrike, Tyskland, Polen och österut i Ryssland. Arten är rödlistad som EN i Finland (2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Fulgoromorpha  
 • Familj
  Delphacidae - sporrstritar 
 • Underfamilj
  Delphacinae  
 • Tribus
  Delphacini  
 • Släkte
  Achorotile  
 • Art
  Achorotile longicornis(Sahlberg, 1871)

Arten lever på sandig, stenig mark. Livnär sig likt andra stritar på växtsafter, värdväxten är sannolikt gräset bergven, Agrostis vineale. I Alperna har arten fångats på klynnetåg, Juncus trifidus. Adulter är funna i juli-augusti. Arten övervintrar sannolikt i äggstadiet.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bergven - Agrostis vinealis (Viktig)
Inget direkt hot är känt mot arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas. Dess ekologi, status och eventuell hotbild bör klarläggas.

Holzinger,W.E., Kammerlander, I. & Nickel, H. 2003. The Auchenorrhyncha of Central Europe 1. Fulgoromorpha, Cicadomorpha excl.Cicadellidae. 1-673. Brill, Leiden.

Ossiannilsson, F. 1978. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark – Fauna Entomologica Scandinavica 7:1, 1-222.

Söderman, G. 2007. Taxonomy, distribution, biology and conservation status of Finnish Auchenorrhyncha (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). The Finnish Environment 7/2007, Finnish Environment Institute.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Fulgoromorpha  
 • Familj
  Delphacidae - sporrstritar 
 • Underfamilj
  Delphacinae  
 • Tribus
  Delphacini  
 • Släkte
  Achorotile  
 • Art
  Achorotile longicornis, (Sahlberg, 1871)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.