Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Paraliburnia adela

Organismgrupp Halvvingar, Stritar Paraliburnia adela
  Halvvingar, Stritar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten förekommer dels som kortvingad och dels som långvingad. En mellanstor relativt robust strit, ca 4-5 mm lång (långvingad). Hela striten är brunaktig, ben och bakkropp nästan svarta. Särskiljes bäst på gentitalernas utseende, se bilder i Ossiannilsson 1978, och Holzinger m.fl., 2003.
Utbredning
Länsvis förekomst för Paraliburnia adela Observationer i Sverige för Paraliburnia adela
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns fynd från tre lokaler i Bohuslän, Östergötaland och Uppland. Senaste fyndet är från Vattholma, Uppsala (2008). Sällsynt funnen i Finland och där bedömd som Nära hotad (NT). Vidare är arten funnen i Centraleuropa och österut till Sibirien
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
I Sverige finns fynd från ett fåtal lokaler i Bohuslän, Östergötaland och Uppland. Arten lever på rörflen Phalaris arundinacea vid sjö- och flod-stränder. Arten har sannolikt mycket lokal utbredning. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (20000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten lever på fuktiga gräsmarker, sjö- och älvstränder, gärna på marker som temporärt översvämmas. Livnär sig likt andra stritar på växtsafter (xylem). Arten lever på rörflen, Phalaris arundinacea. Arten lever i basen av strån dolt i tuvorna och kan därför förbises. Arten övervintrar sannolikt som adult.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattendrag
Vattendrag
Sjöar
Sjöar
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· rörflen
· rörflen
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Delphacidae (sporrstritar), Släkte Paraliburnia, Art Paraliburnia adela (Flor, 1861) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation I Sverige finns fynd från ett fåtal lokaler i Bohuslän, Östergötaland och Uppland. Arten lever på rörflen Phalaris arundinacea vid sjö- och flod-stränder. Arten har sannolikt mycket lokal utbredning. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (20000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Arten förekommer dels som kortvingad och dels som långvingad. En mellanstor relativt robust strit, ca 4-5 mm lång (långvingad). Hela striten är brunaktig, ben och bakkropp nästan svarta. Särskiljes bäst på gentitalernas utseende, se bilder i Ossiannilsson 1978, och Holzinger m.fl., 2003.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Paraliburnia adela

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Paraliburnia adela

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns fynd från tre lokaler i Bohuslän, Östergötaland och Uppland. Senaste fyndet är från Vattholma, Uppsala (2008). Sällsynt funnen i Finland och där bedömd som Nära hotad (NT). Vidare är arten funnen i Centraleuropa och österut till Sibirien
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Fulgoromorpha  
 • Familj
  Delphacidae - sporrstritar 
 • Underfamilj
  Delphacinae  
 • Tribus
  Delphacini  
 • Släkte
  Paraliburnia  
 • Art
  Paraliburnia adela(Flor, 1861)

Arten lever på fuktiga gräsmarker, sjö- och älvstränder, gärna på marker som temporärt översvämmas. Livnär sig likt andra stritar på växtsafter (xylem). Arten lever på rörflen, Phalaris arundinacea. Arten lever i basen av strån dolt i tuvorna och kan därför förbises. Arten övervintrar sannolikt som adult.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Sötvattensstrand, Vattendrag, Sjöar

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· rörflen - Phalaris arundinacea (Viktig)
Arten lever på fuktiga gräsmarker och stränder. Biotopen har sannolikt minskat särskilt om arten även gynnas av någon slags hävd i kombination med översvämmningar.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas. Dess ekologi, status och eventuell hotbild bör klarläggas.

Biedermann, R., & Niedringhaus, R. 2009. The Plant- and Leafhoppers of Germany Identification Keys for all species. Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Holzinger,W.E., Kammerlander, I. & Nickel, H. 2003. The Auchenorrhyncha of Central Europe 1. Fulgoromorpha, Cicadomorpha excl.Cicadellidae. 1-673. Brill, Leiden.

Kunz, G., Nickel, H. & Niedringhaus, R. 2011. Fotoatlas der Zikaden Deutschlands (Photographic Atlas of the Planthoppers and Leafhoppers of Germany). Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Ossiannilsson, F. 1978. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark – Fauna Entomologica Scandinavica 7:1, 1-222.

Söderman, G. 2007. Taxonomy, distribution, biology and conservation status of Finnish Auchenorrhyncha (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). The Finnish Environment 7/2007, Finnish Environment Institute

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Fulgoromorpha  
 • Familj
  Delphacidae - sporrstritar 
 • Underfamilj
  Delphacinae  
 • Tribus
  Delphacini  
 • Släkte
  Paraliburnia  
 • Art
  Paraliburnia adela, (Flor, 1861)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.