Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Paraliburnia clypealis

Organismgrupp Halvvingar, Stritar Paraliburnia clypealis
  Halvvingar, Stritar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten förekommer dels som kortvingad och dels som långvingad. En mellanstor relativt robust strit, ca 4-5 mm lång (långvingad). Hela striten är brunaktig, ben och bakkropp nästan svarta. Särskiljes bäst på gentitalernas utseende, se bilder i Ossiannilsson 1978, och Holzinger m.fl., 2003.
Utbredning
Länsvis förekomst för Paraliburnia clypealis Observationer i Sverige för Paraliburnia clypealis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige ett antal äldre fynd från östra Svealand, Djursholm, Ösbysjön, Solna, Vallentuna, Yttternäs samt ett sentida från Uppland (nedre Dalälven) och Halland. Sällsynt funnen i Finland och där bedömd som Nära hotad (NT, 2010). Vidare är arten funnen i Centraleuropa och österut till Sibirien
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
I Sverige ett antal äldre fynd från östra Svealand. Arten lever på grenrör Calamagrostis canescens i kärr och på fuktiga strandängar. Sällsynt art även i Finland. Artens habitat har sannolikt minskat. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 9 (5-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (2000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 36 (20-100) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten lever i kärr och på fuktiga strandängar. Livnär sig likt andra stritar på växtsafter (xylem). Arten lever på grenrör Calamagrostis canescens. Arten lever dolt i tuvorna och kan därför förbises. Nyligen har arten oväntat hittats på fuktiga betesmarker på Irland och Skottland. Arten övervintrar sannolikt som adult eller nymf.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· grenrör
· grenrör
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Delphacidae (sporrstritar), Släkte Paraliburnia, Art Paraliburnia clypealis (Sahlberg, 1871) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation I Sverige ett antal äldre fynd från östra Svealand. Arten lever på grenrör Calamagrostis canescens i kärr och på fuktiga strandängar. Sällsynt art även i Finland. Artens habitat har sannolikt minskat. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 9 (5-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (2000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 36 (20-100) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Arten förekommer dels som kortvingad och dels som långvingad. En mellanstor relativt robust strit, ca 4-5 mm lång (långvingad). Hela striten är brunaktig, ben och bakkropp nästan svarta. Särskiljes bäst på gentitalernas utseende, se bilder i Ossiannilsson 1978, och Holzinger m.fl., 2003.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Paraliburnia clypealis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Paraliburnia clypealis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige ett antal äldre fynd från östra Svealand, Djursholm, Ösbysjön, Solna, Vallentuna, Yttternäs samt ett sentida från Uppland (nedre Dalälven) och Halland. Sällsynt funnen i Finland och där bedömd som Nära hotad (NT, 2010). Vidare är arten funnen i Centraleuropa och österut till Sibirien
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Fulgoromorpha  
 • Familj
  Delphacidae - sporrstritar 
 • Underfamilj
  Delphacinae  
 • Tribus
  Delphacini  
 • Släkte
  Paraliburnia  
 • Art
  Paraliburnia clypealis(Sahlberg, 1871)

Arten lever i kärr och på fuktiga strandängar. Livnär sig likt andra stritar på växtsafter (xylem). Arten lever på grenrör Calamagrostis canescens. Arten lever dolt i tuvorna och kan därför förbises. Nyligen har arten oväntat hittats på fuktiga betesmarker på Irland och Skottland. Arten övervintrar sannolikt som adult eller nymf.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Öppna strandbiotoper, Sötvattensstrand, Småvatten

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· grenrör - Calamagrostis canescens (Viktig)
Arten lever i kärr och på fuktiga strandängar. Biotopen har sannolikt minskat särskilt om arten även gynnas av någon slags hävd i kombination med översvämmningar.Artens habitat har sannolikt minskat.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas. Dess ekologi, status och eventuell hotbild bör klarläggas.

Biedermann, R., & Niedringhaus, R. 2009. The Plant- and Leafhoppers of Germany Identification Keys for all species. Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Gillerfors, G. 2008. Fjärde bidraget till stritarnas förekomst i Sverige. Sex nya arter för landet, nya landskapsfynd samt fynd av mera ovanliga arter. Ent. Tidskr. 129: 69-74.

Helden, A.J. & Sheridan, H. 2006. An irish population of the little-known planthopper Paraliburnia clypealis (Hom., Delphacidae) in a very unexpected habitat. The Irish Naturalists' Journal. 28: 232-239.

Holzinger,W.E., Kammerlander, I. & Nickel, H. 2003. The Auchenorrhyncha of Central Europe 1. Fulgoromorpha, Cicadomorpha excl.Cicadellidae. 1-673. Brill, Leiden.

Kunz, G., Nickel, H. & Niedringhaus, R. 2011. Fotoatlas der Zikaden Deutschlands (Photographic Atlas of the Planthoppers and Leafhoppers of Germany). Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Ossiannilsson, F. 1978. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark – Fauna Entomologica Scandinavica 7:1, 1-222.

Söderman, G. 2007. Taxonomy, distribution, biology and conservation status of Finnish Auchenorrhyncha (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). The Finnish Environment 7/2007, Finnish Environment Institute

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Fulgoromorpha  
 • Familj
  Delphacidae - sporrstritar 
 • Underfamilj
  Delphacinae  
 • Tribus
  Delphacini  
 • Släkte
  Paraliburnia  
 • Art
  Paraliburnia clypealis, (Sahlberg, 1871)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.