Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Calligypona reyi

Organismgrupp Halvvingar, Stritar Calligypona reyi
  Halvvingar, Stritar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten förekommer dels som kortvingad och dels som långvingad. En robust strit, ca 3-4 mm lång (kortvingad). Större delen av striten är brunaktig, ben nästan svarta. Främre delen av halsskölden har en klart vit bakkant. Vingar klara utan markeringar. Bilder se Kunz m.fl., 2011, gentitalernas utseende, se Ossiannilsson 1978, och Holzinger m.fl., 2003.
Utbredning
Länsvis förekomst för Calligypona reyi Observationer i Sverige för Calligypona reyi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns enstaka äldre fynd från Småland, Blekinge (Åryd), Öland (Hornsjön), Östergötaland (Rystad, Ö. Skrukeby, Ö. Harg). I Finland finns få fynd och trenden är tydligt minskande och där bedömd som Nära hotad (NT). Vidare är arten funnen i Centraleuropa och österut till Mongoliet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
I Sverige finns enstaka äldre fynd från Småland, Blekinge (Åryd), Öland (Hornsjön), Östergötaland (Rystad, Ö. Skrukeby, Ö. Harg). I Finland finns få fynd men trenden är tydligt minskande. Arten livnär sig säv och ev tåg vid floder och sjöstränder. Osäkert vilken typ av habitat arten mer precist kräver men förändrad markanvändning i jordbrukslandskapet kan ha påverkat arten negativt, tex minskat strandbete och slåtter. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (5000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (20-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten lever i kärr och på fuktiga strandängar, gärna på marker som temporärt översvämmas. Livnär sig likt andra stritar på växtsafter (xylem). Arten livnär sig säv, Schoenoplectus lacustris, och blåsäv, S.tabernaemontani, och eventuellt tåg. Arten övervintrar sannolikt som nymf. Adulter är funna juli-augusti.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blåsäv
· blåsäv
· säv
· säv
· sävsläktet
· sävsläktet
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Delphacidae (sporrstritar), Släkte Calligypona, Art Calligypona reyi (Fieber, 1866) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation I Sverige finns enstaka äldre fynd från Småland, Blekinge (Åryd), Öland (Hornsjön), Östergötaland (Rystad, Ö. Skrukeby, Ö. Harg). I Finland finns få fynd men trenden är tydligt minskande. Arten livnär sig säv och ev tåg vid floder och sjöstränder. Osäkert vilken typ av habitat arten mer precist kräver men förändrad markanvändning i jordbrukslandskapet kan ha påverkat arten negativt, tex minskat strandbete och slåtter. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (5000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (20-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Arten förekommer dels som kortvingad och dels som långvingad. En robust strit, ca 3-4 mm lång (kortvingad). Större delen av striten är brunaktig, ben nästan svarta. Främre delen av halsskölden har en klart vit bakkant. Vingar klara utan markeringar. Bilder se Kunz m.fl., 2011, gentitalernas utseende, se Ossiannilsson 1978, och Holzinger m.fl., 2003.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Calligypona reyi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Calligypona reyi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns enstaka äldre fynd från Småland, Blekinge (Åryd), Öland (Hornsjön), Östergötaland (Rystad, Ö. Skrukeby, Ö. Harg). I Finland finns få fynd och trenden är tydligt minskande och där bedömd som Nära hotad (NT). Vidare är arten funnen i Centraleuropa och österut till Mongoliet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Fulgoromorpha  
 • Familj
  Delphacidae - sporrstritar 
 • Underfamilj
  Delphacinae  
 • Tribus
  Delphacini  
 • Släkte
  Calligypona  
 • Art
  Calligypona reyi(Fieber, 1866)

Arten lever i kärr och på fuktiga strandängar, gärna på marker som temporärt översvämmas. Livnär sig likt andra stritar på växtsafter (xylem). Arten livnär sig säv, Schoenoplectus lacustris, och blåsäv, S.tabernaemontani, och eventuellt tåg. Arten övervintrar sannolikt som nymf. Adulter är funna juli-augusti.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Myrbiotoper, Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· blåsäv - Schoenoplectus tabernaemontani (Viktig)
· säv - Schoenoplectus lacustris (Viktig)
· sävsläktet - Schoenoplectus (Viktig)
Osäkert vilken typ av habitat arten mer precist kräver men förändrad markanvändning i jordbrukslandskapet kan ha påverkat arten negativt, tex minskat strandbete och slåtter.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas. Dess ekologi, status och eventuell hotbild bör klarläggas.

Biedermann, R., & Niedringhaus, R. 2009. The Plant- and Leafhoppers of Germany Identification Keys for all species. Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Holzinger,W.E., Kammerlander, I. & Nickel, H. 2003. The Auchenorrhyncha of Central Europe 1. Fulgoromorpha, Cicadomorpha excl.Cicadellidae. 1-673. Brill, Leiden.

Kunz, G., Nickel, H. & Niedringhaus, R. 2011. Fotoatlas der Zikaden Deutschlands (Photographic Atlas of the Planthoppers and Leafhoppers of Germany). Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Ossiannilsson, F. 1978. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark – Fauna Entomologica Scandinavica 7:1, 1-222.

Söderman, G. 2007. Taxonomy, distribution, biology and conservation status of Finnish Auchenorrhyncha (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). The Finnish Environment 7/2007, Finnish Environment Institute

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Fulgoromorpha  
 • Familj
  Delphacidae - sporrstritar 
 • Underfamilj
  Delphacinae  
 • Tribus
  Delphacini  
 • Släkte
  Calligypona  
 • Art
  Calligypona reyi, (Fieber, 1866)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.