Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Florodelphax paryphasma

Organismgrupp Halvvingar, Stritar Florodelphax paryphasma
  Halvvingar, Stritar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten förekommer dels som kortvingad och dels som långvingad. En robust strit, ca 2-4 mm lång (långvingad). Större delen av striten är mörk. Främre delen av halsskölden (pronotum) har en klart vit bakkant även nästa sköld (mesonotum) är vitaktig. Vingar brunaktiga med en bakre vit kant. Särskiljes bäst på gentitaliernas utseende, se bilder i Ossiannilsson 1978, och Holzinger m.fl., 2003.
Utbredning
Länsvis förekomst för Florodelphax paryphasma Observationer i Sverige för Florodelphax paryphasma
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns flera fynd från Småland-Uppland under 1900-talet, men inga senare fynd trots eftersök. Arten är i Finland känd från en handfull äldre lokaler på Åland och en sentida lokal på sydöstra fastlandet.I Finland bedömd som Sårbar (VU). Vidare är arten funnen i Centraleuropa och österut i Kazakstan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
I Sverige finns fynd från Sml-Upl, men inga senare fynd trots eftersök. Arten är i Finland känd från en handfull äldre lokaler på Åland och en sentida lokal på sydöstra fastlandet. Arten livnär sig enbart på plattstarr (C. disticha) på strandängar och kanter av kärr och lever dolt i grästuvor. Förändrad markanvändning i jordbrukslandskapet har eventuellt påverkat arten negativt, tex minskat strandbete och slåtter. Mörkertalet för stritar är stort i Sverige men kunskapsläget är något bättre för Finland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (20-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten lever på strandängar och kanter av kärr. Lever på mycket blöta och temporärt översvämmade marker. och lever dolt i grästuvor. Livnär sig likt andra stritar på växtsafter (xylem). Arten livnär sig enbart på plattstarr, Carex disticha. Arten övervintrar sannolikt som nymf. Adulter funna i juni-september i Tyskland.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattendrag
Vattendrag
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· plattstarr
· plattstarr
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Delphacidae (sporrstritar), Släkte Florodelphax, Art Florodelphax paryphasma (Flor, 1861) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation I Sverige finns fynd från Sml-Upl, men inga senare fynd trots eftersök. Arten är i Finland känd från en handfull äldre lokaler på Åland och en sentida lokal på sydöstra fastlandet. Arten livnär sig enbart på plattstarr (C. disticha) på strandängar och kanter av kärr och lever dolt i grästuvor. Förändrad markanvändning i jordbrukslandskapet har eventuellt påverkat arten negativt, tex minskat strandbete och slåtter. Mörkertalet för stritar är stort i Sverige men kunskapsläget är något bättre för Finland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (20-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Arten förekommer dels som kortvingad och dels som långvingad. En robust strit, ca 2-4 mm lång (långvingad). Större delen av striten är mörk. Främre delen av halsskölden (pronotum) har en klart vit bakkant även nästa sköld (mesonotum) är vitaktig. Vingar brunaktiga med en bakre vit kant. Särskiljes bäst på gentitaliernas utseende, se bilder i Ossiannilsson 1978, och Holzinger m.fl., 2003.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Florodelphax paryphasma

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Florodelphax paryphasma

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns flera fynd från Småland-Uppland under 1900-talet, men inga senare fynd trots eftersök. Arten är i Finland känd från en handfull äldre lokaler på Åland och en sentida lokal på sydöstra fastlandet.I Finland bedömd som Sårbar (VU). Vidare är arten funnen i Centraleuropa och österut i Kazakstan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Fulgoromorpha  
 • Familj
  Delphacidae - sporrstritar 
 • Underfamilj
  Delphacinae  
 • Tribus
  Delphacini  
 • Släkte
  Florodelphax  
 • Art
  Florodelphax paryphasma(Flor, 1861)

Arten lever på strandängar och kanter av kärr. Lever på mycket blöta och temporärt översvämmade marker. och lever dolt i grästuvor. Livnär sig likt andra stritar på växtsafter (xylem). Arten livnär sig enbart på plattstarr, Carex disticha. Arten övervintrar sannolikt som nymf. Adulter funna i juni-september i Tyskland.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Sötvattensstrand, Vattendrag

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· plattstarr - Carex disticha (Viktig)
Förändrad markanvändning i jordbrukslandskapet har eventuellt påverkat arten negativt, tex minskat strandbete och slåtter.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas. Dess ekologi, status och eventuell hotbild bör klarläggas.

Biedermann, R., & Niedringhaus, R. 2009. The Plant- and Leafhoppers of Germany Identification Keys for all species. Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Holzinger,W.E., Kammerlander, I. & Nickel, H. 2003. The Auchenorrhyncha of Central Europe 1. Fulgoromorpha, Cicadomorpha excl.Cicadellidae. 1-673. Brill, Leiden.

Kunz, G., Nickel, H. & Niedringhaus, R. 2011. Fotoatlas der Zikaden Deutschlands (Photographic Atlas of the Planthoppers and Leafhoppers of Germany). Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Ossiannilsson, F. 1978. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark - Fauna Entomologica Scandinavica 7:1, 1-222.

Söderman, G. 2007. Taxonomy, distribution, biology and conservation status of Finnish Auchenorrhyncha (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). The Finnish Environment 7/2007, Finnish Environment Institute

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Fulgoromorpha  
 • Familj
  Delphacidae - sporrstritar 
 • Underfamilj
  Delphacinae  
 • Tribus
  Delphacini  
 • Släkte
  Florodelphax  
 • Art
  Florodelphax paryphasma, (Flor, 1861)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.