Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Javesella salina

Organismgrupp Halvvingar, Stritar Javesella salina
  Halvvingar, Stritar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten förekommer dels som kortvingad och dels som långvingad. En relativt liten strit, ca 3 mm lång (långvingad). Större delen av striten är gulaktig, hanens bakkropp dock mörk. Särskiljes bäst på gentitalernas utseende, se bilder i Ossiannilsson 1978, och Holzinger m.fl., 2003.
Utbredning
Länsvis förekomst för Javesella salina Observationer i Sverige för Javesella salina
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns ett fåtal fynd från; Skåne, Öland, Gotland, Södermanland och Uppland. Vidare är arten funnen i Centraleuropa och österut till Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
I Sverige finns endast tre fynd; Skåne, Öland och Gotland. Arten lever på Juncus på strandängar. Biotopen kan ha minskat särskilt om arten är beroende av någon slags hävd. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever på Juncus på strandängar. Arten är framförallt bunden till strandängar vid havskuster. Från Centraleuropa anges även myrar vara ett habitat för arten. Livnär sig likt andra stritar på växtsafter (xylem). Arten livnär sig olika halvgräs, salttåg (Juncus gerardii), grått saltgräs (Puccinellia distans), havssälting (Triglochin maritimum) har angivits som möjliga värdväxter. Adulter är funna i juli-augusti. Arten övervintrar sannolikt som nymf.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· salttåg
· salttåg
· tåg
· tåg
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Delphacidae (sporrstritar), Släkte Javesella, Art Javesella salina (Haupt, 1924) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation I Sverige finns endast tre fynd; Skåne, Öland och Gotland. Arten lever på Juncus på strandängar. Biotopen kan ha minskat särskilt om arten är beroende av någon slags hävd. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Arten förekommer dels som kortvingad och dels som långvingad. En relativt liten strit, ca 3 mm lång (långvingad). Större delen av striten är gulaktig, hanens bakkropp dock mörk. Särskiljes bäst på gentitalernas utseende, se bilder i Ossiannilsson 1978, och Holzinger m.fl., 2003.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Javesella salina

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Javesella salina

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns ett fåtal fynd från; Skåne, Öland, Gotland, Södermanland och Uppland. Vidare är arten funnen i Centraleuropa och österut till Asien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Fulgoromorpha  
 • Familj
  Delphacidae - sporrstritar 
 • Underfamilj
  Delphacinae  
 • Tribus
  Delphacini  
 • Släkte
  Javesella  
 • Art
  Javesella salina(Haupt, 1924)

Arten lever på Juncus på strandängar. Arten är framförallt bunden till strandängar vid havskuster. Från Centraleuropa anges även myrar vara ett habitat för arten. Livnär sig likt andra stritar på växtsafter (xylem). Arten livnär sig olika halvgräs, salttåg (Juncus gerardii), grått saltgräs (Puccinellia distans), havssälting (Triglochin maritimum) har angivits som möjliga värdväxter. Adulter är funna i juli-augusti. Arten övervintrar sannolikt som nymf.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· salttåg - Juncus gerardii (Viktig)
· tåg - Juncus (Viktig)
Havsstrandängar har minskat särskilt om arten är har krav på någon särskild typ av hävd.
Arten bör eftersökas. Dess ekologi, status och eventuell hotbild bör klarläggas.

Biedermann, R., & Niedringhaus, R. 2009. The Plant- and Leafhoppers of Germany Identification Keys for all species. Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Holzinger,W.E., Kammerlander, I. & Nickel, H. 2003. The Auchenorrhyncha of Central Europe 1. Fulgoromorpha, Cicadomorpha excl.Cicadellidae. 1-673. Brill, Leiden.

Kunz, G., Nickel, H. & Niedringhaus, R. 2011. Fotoatlas der Zikaden Deutschlands (Photographic Atlas of the Planthoppers and Leafhoppers of Germany). Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Ossiannilsson, F. 1978. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark - Fauna Entomologica Scandinavica 7:1, 1-222.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Fulgoromorpha  
 • Familj
  Delphacidae - sporrstritar 
 • Underfamilj
  Delphacinae  
 • Tribus
  Delphacini  
 • Släkte
  Javesella  
 • Art
  Javesella salina, (Haupt, 1924)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.