Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tajgatigerfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Temnostoma carens
Tajgatigerfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En stor, långsträckt och kraftigt byggd art med bara tre till fyra grågula tvärband på bakkroppen och helt gula mellanben. Förekommer sällsynt i anslutning till björkskog på våtmarker från Hälsingland och norrut.

Längd 13-16 mm. Honans panna är endast mycket smalt pudrad längs ögonkanterna, så att den opudrade mittstrimman är lika bred som hjässan. Längs ryggsköldens tvärsutur finns på vardera sidan två grågula puderfläckar, varav den inre är smalare och den yttre bredare. Framför skutellen finns dessutom en mer eller mindre tydlig, grågul puderfläck. Ryggskölden har en blandning av gul och svart behåring som är lång och utstående. Vid bakhörnen (liksom på skutellen) är behåringen uteslutande ljus. Bakkroppen är svart och svagt glänsande. Tergiterna 2-4 har ett tvärband av grågul pudring nära framkanten (ibland finns dessutom en antydan till smalt band längs bakkanten av tergiterna 3 och 4). Hos honan har även tergit 5 ett puderband nära framkanten, medan hanens tergit 5 är övervägande svart. Vingarna är gultonade med övervägande gula ribbor, gulaktigt vingmärke och delvis något mörkare partier. Frambenen är ganska mörka och har helt svarta fötter; dock är lårens framsida och skenbenens bas orangegula. Mellan- och bakbenen är helt orangegula.
Den snarlika och betydligt allmännare Temnostoma apiforme har dubbla grågula band på respektive bakkroppssegment. I Sibirien finns ytterligare en liknande art, T. pallidum, som också saknar grågult tvärband längs bakkanten av tergit 2. Däremot finns ett mycket smalt grågult tvärband vardera på hanens tergit 3-4 och honans tergit 3-5.
Utbredning
Länsvis förekomst för tajgatigerfluga Observationer i Sverige för tajgatigerfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige påträffades tajgatigerfluga 1999 vid Boden i Norrbotten. Därutöver finns bara tre fynd från första halvan av 1900-talet från Hälsingland, Lycksele lappmark respektive Lule lappmark. I Finland finns fyra glest spridda fynd. I övriga Europa finns bara två äldre fynd från ryska Karelen och ett från Bulgarien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Tajgatigerfluga är känd från några få lokaler från Hälsingland till Torne lappmark. Larven utvecklas med stor sannolikhet i döda björkstammar mm som delvis blivit liggande i vatten. Habitatet är sumplövskog. Tidigare skogsdikningar och pågående skyddsdikning framstår som hot för arten medan den sannolikt gynnats av försumpning i anslutning till bäverdammar. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (16-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
Levnadssättet hos tajgatigerfluga är sannolikt mycket likt det hos Temnostoma apiforme och släktets övriga arter. Det senaste svenska fyndet gjordes i en gles sumplövskog. Den kända flygtiden infaller från slutet av juni till slutet av juli.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
Dött träd
Dött träd
· björkar
· björkar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Syrphidae (blomflugor), Släkte Temnostoma (tigerblomflugor), Art Temnostoma carens Gaunitz, 1936 - tajgatigerfluga Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Tajgatigerfluga är känd från några få lokaler från Hälsingland till Torne lappmark. Larven utvecklas med stor sannolikhet i döda björkstammar mm som delvis blivit liggande i vatten. Habitatet är sumplövskog. Tidigare skogsdikningar och pågående skyddsdikning framstår som hot för arten medan den sannolikt gynnats av försumpning i anslutning till bäverdammar. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (16-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv,v)).
En stor, långsträckt och kraftigt byggd art med bara tre till fyra grågula tvärband på bakkroppen och helt gula mellanben. Förekommer sällsynt i anslutning till björkskog på våtmarker från Hälsingland och norrut.

Längd 13-16 mm. Honans panna är endast mycket smalt pudrad längs ögonkanterna, så att den opudrade mittstrimman är lika bred som hjässan. Längs ryggsköldens tvärsutur finns på vardera sidan två grågula puderfläckar, varav den inre är smalare och den yttre bredare. Framför skutellen finns dessutom en mer eller mindre tydlig, grågul puderfläck. Ryggskölden har en blandning av gul och svart behåring som är lång och utstående. Vid bakhörnen (liksom på skutellen) är behåringen uteslutande ljus. Bakkroppen är svart och svagt glänsande. Tergiterna 2-4 har ett tvärband av grågul pudring nära framkanten (ibland finns dessutom en antydan till smalt band längs bakkanten av tergiterna 3 och 4). Hos honan har även tergit 5 ett puderband nära framkanten, medan hanens tergit 5 är övervägande svart. Vingarna är gultonade med övervägande gula ribbor, gulaktigt vingmärke och delvis något mörkare partier. Frambenen är ganska mörka och har helt svarta fötter; dock är lårens framsida och skenbenens bas orangegula. Mellan- och bakbenen är helt orangegula.
Den snarlika och betydligt allmännare Temnostoma apiforme har dubbla grågula band på respektive bakkroppssegment. I Sibirien finns ytterligare en liknande art, T. pallidum, som också saknar grågult tvärband längs bakkanten av tergit 2. Däremot finns ett mycket smalt grågult tvärband vardera på hanens tergit 3-4 och honans tergit 3-5.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tajgatigerfluga

Länsvis förekomst och status för tajgatigerfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tajgatigerfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige påträffades tajgatigerfluga 1999 vid Boden i Norrbotten. Därutöver finns bara tre fynd från första halvan av 1900-talet från Hälsingland, Lycksele lappmark respektive Lule lappmark. I Finland finns fyra glest spridda fynd. I övriga Europa finns bara två äldre fynd från ryska Karelen och ett från Bulgarien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Xylotini  
 • Släkte
  Temnostoma - tigerblomflugor 
 • Art
  Temnostoma carensGaunitz, 1936 - tajgatigerfluga

Levnadssättet hos tajgatigerfluga är sannolikt mycket likt det hos Temnostoma apiforme och släktets övriga arter. Det senaste svenska fyndet gjordes i en gles sumplövskog. Den kända flygtiden infaller från slutet av juni till slutet av juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)


Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Namngivning: Temnostoma carens (Gaunitz, 1936). Originalbeskrivning: Temnostoma apiforme var. carens. Entomol. Tidskr. 57: 8.

Etymologi: carens = den som saknar, presens particip av careo (lat.) = sakna, vara tunn etc., oklart vad det syftar på.

Uttal: [Temnóstoma kárens]

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugor: Eristalinae & Microdontinae. Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae. 2009. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Xylotini  
 • Släkte
  Temnostoma - tigerblomflugor 
 • Art
  Temnostoma carens, Gaunitz, 1936 - tajgatigerfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009.