Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Anoscopus histrionicus

Organismgrupp Halvvingar, Stritar Anoscopus histrionicus
  Halvvingar, Stritar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En medelstor strit med arttypisk teckning, ca 3-5 mm lång. Gulaktig till gråvit kroppsfärg med mörka ränder. Huvud tecknat i svart och ljust, mellankropp med ljusa tvärlinjer. Vingar mörk-tecknade längsgående vingribbor och ett mörkare band i vingspetsen. Särskiljes även på gentitalernas utseende, se bilder i Ossinanillsson 1981 och Kunz m.fl., 2011.
Utbredning
Länsvis förekomst för Anoscopus histrionicus Observationer i Sverige för Anoscopus histrionicus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns enstaka äldre fynd från Skåne, Småland, Öland, och Gotland, men inga senare fynd. Situationen är liknande i Finland där arten bedömd som utdöd, RE (2010), då inga fynd finns efter 1942. Även i Norge är arten bedömd som utdöd, RE (2010), då endast två äldre fynd från 1870-talet föreligger. Rödlistad i Tyskland där den den varit utbredd men minskat kraftigt och finns nu kvar på fåtal lokaler i öst.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
I Sverige finns enstaka äldre fynd från Skåne, Småland, Öland, och Gotland, inga senare fynd. Situationen är liknande i Finland där det inte finns fynd efter 1950. Arten livnär sig på olika gräsarter på torrängar på sandig mark, en biotop som minskat. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (1000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (8-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,v)).
Ekologi
Livnär sig likt andra stritar på växtsafter. Funnen på olika gräsarter på torrängar främst på sandig mark. Är i Mellaneuropa och England rapporterad från hedar, torrängar, dyner och liknande varma och solbelysta gräsmarker. Adulter är funna juli-september. Övervintrar i äggstadiet.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gräs
· gräs
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Cicadellidae (dvärgstritar), Släkte Anoscopus, Art Anoscopus histrionicus (Fabricius, 1794) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation I Sverige finns enstaka äldre fynd från Skåne, Småland, Öland, och Gotland, inga senare fynd. Situationen är liknande i Finland där det inte finns fynd efter 1950. Arten livnär sig på olika gräsarter på torrängar på sandig mark, en biotop som minskat. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (1000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (8-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,v)).
En medelstor strit med arttypisk teckning, ca 3-5 mm lång. Gulaktig till gråvit kroppsfärg med mörka ränder. Huvud tecknat i svart och ljust, mellankropp med ljusa tvärlinjer. Vingar mörk-tecknade längsgående vingribbor och ett mörkare band i vingspetsen. Särskiljes även på gentitalernas utseende, se bilder i Ossinanillsson 1981 och Kunz m.fl., 2011.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Anoscopus histrionicus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Anoscopus histrionicus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns enstaka äldre fynd från Skåne, Småland, Öland, och Gotland, men inga senare fynd. Situationen är liknande i Finland där arten bedömd som utdöd, RE (2010), då inga fynd finns efter 1942. Även i Norge är arten bedömd som utdöd, RE (2010), då endast två äldre fynd från 1870-talet föreligger. Rödlistad i Tyskland där den den varit utbredd men minskat kraftigt och finns nu kvar på fåtal lokaler i öst.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Aphrodinae - tjockhuvudstritar 
 • Släkte
  Anoscopus  
 • Art
  Anoscopus histrionicus(Fabricius, 1794)

Livnär sig likt andra stritar på växtsafter. Funnen på olika gräsarter på torrängar främst på sandig mark. Är i Mellaneuropa och England rapporterad från hedar, torrängar, dyner och liknande varma och solbelysta gräsmarker. Adulter är funna juli-september. Övervintrar i äggstadiet.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gräs - Poaceae (Viktig)
Torrängar på sandig mark är en biotop som minskat kraftigt till följd av ändrad markanvändning i jordbruket.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas. Dess ekologi, status och eventuell hotbild bör klarläggas.

Biedermann, R., & Niedringhaus, R. 2009. The Plant- and Leafhoppers of Germany Identification Keys for all species. Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Kunz, G., Nickel, H. & Niedringhaus, R. 2011. Fotoatlas der Zikaden Deutschlands (Photographic Atlas of the Planthoppers and Leafhoppers of Germany). Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Ossiannilsson, F. 1981. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark – Fauna Entomologica Scandinavica 7:2, 223-593.

Söderman, G. 2007. Taxonomy, distribution, biology and conservation status of Finnish Auchenorrhyncha (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). The Finnish Environment 7/2007, Finnish Environment Institute.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Aphrodinae - tjockhuvudstritar 
 • Släkte
  Anoscopus  
 • Art
  Anoscopus histrionicus, (Fabricius, 1794)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011.