Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Wagneriala minima

Organismgrupp Halvvingar, Stritar Wagneriala minima
  Halvvingar, Stritar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket liten långsmal strit, ca 2-2,5 mm lång. Enfärgad, ljust gulvit Arten är svårbestämd och särskiljes bäst på gentitalernas utseende, se bilder i Ossiannilsson 1981, Kunz m.fl., 2011, och Biedermann & Niedringhaus, 2009.
Utbredning
Länsvis förekomst för Wagneriala minima Observationer i Sverige för Wagneriala minima
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns äldre fynd från, Blekinge (ett fynd), Öland (flera fynd), Närke (ett fynd). Inga sentida fynd i Sverige. I Finland finns fåtal äldre något sentida fynd. Enstaka fynd även i Norge, Danmark, Baltikum. Arten är vidare österut funnen i Mongoliet. Rödlistad i Norge och Finland, i båda länder VU.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(i,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
I Sverige finns äldre fynd från, Blekinge (ett fynd), Öland (flera fynd), Närke (ett fynd). Inga sentida fynd, men i Finland finns fåtal äldre och sentida fynd. Arten livnär sig sannolikt på backstarr (C. ericetorum) och är funnen på alvar och sandiga och torra gräsmarker. Arten habitat minskar sannolikt på fastlandet men är sannolikt mer stabilt på Öland. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 15000 (250-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (100-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde och kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,iii)).
Ekologi
Arten livnär sig sannolikt på backstarr (C. ericetorum) och är funnen på alvar och sandiga och torra gräsmarker. I Tyskland och Österrike anges även torr, varm tallskog som habitat och då värdväxten Carex humilis. Övervintrar som ägg. Adult i juni-augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· backstarr
· backstarr
· starrar
· starrar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Cicadellidae (dvärgstritar), Släkte Wagneriala, Art Wagneriala minima (Sahlberg, 1871) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(i,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation I Sverige finns äldre fynd från, Blekinge (ett fynd), Öland (flera fynd), Närke (ett fynd). Inga sentida fynd, men i Finland finns fåtal äldre och sentida fynd. Arten livnär sig sannolikt på backstarr (C. ericetorum) och är funnen på alvar och sandiga och torra gräsmarker. Arten habitat minskar sannolikt på fastlandet men är sannolikt mer stabilt på Öland. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 15000 (250-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (100-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde och kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,iii)).
En mycket liten långsmal strit, ca 2-2,5 mm lång. Enfärgad, ljust gulvit Arten är svårbestämd och särskiljes bäst på gentitalernas utseende, se bilder i Ossiannilsson 1981, Kunz m.fl., 2011, och Biedermann & Niedringhaus, 2009.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Wagneriala minima

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Wagneriala minima

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns äldre fynd från, Blekinge (ett fynd), Öland (flera fynd), Närke (ett fynd). Inga sentida fynd i Sverige. I Finland finns fåtal äldre något sentida fynd. Enstaka fynd även i Norge, Danmark, Baltikum. Arten är vidare österut funnen i Mongoliet. Rödlistad i Norge och Finland, i båda länder VU.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Typhlocybinae  
 • Tribus
  Dikraneurini  
 • Släkte
  Wagneriala  
 • Art
  Wagneriala minima(Sahlberg, 1871)

Arten livnär sig sannolikt på backstarr (C. ericetorum) och är funnen på alvar och sandiga och torra gräsmarker. I Tyskland och Österrike anges även torr, varm tallskog som habitat och då värdväxten Carex humilis. Övervintrar som ägg. Adult i juni-augusti.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· backstarr - Carex ericetorum (Viktig)
· starrar - Carex (Viktig)
Torra sandiga marker minskar i Sverige.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas. Dess ekologi, status och eventuell hotbild bör klarläggas.

Biedermann, R., & Niedringhaus, R. 2009. The Plant- and Leafhoppers of Germany Identification Keys for all species. Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Kunz, G., Nickel, H. & Niedringhaus, R. 2011. Fotoatlas der Zikaden Deutschlands (Photographic Atlas of the Planthoppers and Leafhoppers of Germany). Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Ossiannilsson, F. 1981. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark - Fauna Entomologica Scandinavica 7:2, 223-593.

Söderman, G. 2007. Taxonomy, distribution, biology and conservation status of Finnish Auchenorrhyncha (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). The Finnish Environment 7/2007, Finnish Environment Institute.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Typhlocybinae  
 • Tribus
  Dikraneurini  
 • Släkte
  Wagneriala  
 • Art
  Wagneriala minima, (Sahlberg, 1871)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2012