Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Chlorita dumosa

Organismgrupp Halvvingar, Stritar Chlorita dumosa
  Halvvingar, Stritar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En slank och relativt liten strit, ca 2-3 mm lång. Större delen av striten är ljust gulgrön, även benen. Vingarnas spetsar har en rödbrun färgton liksom ögonen. Särskiljes bäst på gentitalernas utseende, se bilder i Ossiannilsson 1978. Bilder se Kunz m.fl., 2011. Är mycket lik närstående arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för Chlorita dumosa Observationer i Sverige för Chlorita dumosa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns mestadels äldre fynd från Skåne och Öland. Arten kan ha en kvarvarande population på Öland. Arten har eftersökts i Sverige utan nya fynd. I Finland finns relativt många sentida fynd men på få lokaler. I Finland där arten rödlistad som nära hotad, NT (2010). Arten har en utbredning i Centraleuropa och är även funnen i enstaka exemplar i England.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii,iv)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
I Sverige finns mestadels äldre fynd från Skäne och Öland. I Finland finns relativt många sentida fynd men på få lokaler. Arten livnär sig timjan på solbelysta torra marker. Habitatet har säkerligen minskat på fastlandet, eller helt försvunnit. Arten kan ha en kvarvarande population på Öland. Arten har eftersökts i Sverige utan nya fynd. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (1000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 50 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Det skattade värdet för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)c(iv)).
Ekologi
Livnär sig likt andra stritar på växtsafter (xylem). Arten livnär sig på olika arter av timjan, Thymus. Förekommer på solbelysta torra marker med god tillgång på timjan. Adulter är i Sverige funna från mitten av juni till mitten av september. Övervintrar i äggstadiet.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· timjan
· timjan
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Cicadellidae (dvärgstritar), Släkte Chlorita, Art Chlorita dumosa (Ribaut, 1933) Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii,iv)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)

Dokumentation I Sverige finns mestadels äldre fynd från Skäne och Öland. I Finland finns relativt många sentida fynd men på få lokaler. Arten livnär sig timjan på solbelysta torra marker. Habitatet har säkerligen minskat på fastlandet, eller helt försvunnit. Arten kan ha en kvarvarande population på Öland. Arten har eftersökts i Sverige utan nya fynd. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (1000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 50 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Det skattade värdet för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)c(iv)).
En slank och relativt liten strit, ca 2-3 mm lång. Större delen av striten är ljust gulgrön, även benen. Vingarnas spetsar har en rödbrun färgton liksom ögonen. Särskiljes bäst på gentitalernas utseende, se bilder i Ossiannilsson 1978. Bilder se Kunz m.fl., 2011. Är mycket lik närstående arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Chlorita dumosa

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Chlorita dumosa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns mestadels äldre fynd från Skåne och Öland. Arten kan ha en kvarvarande population på Öland. Arten har eftersökts i Sverige utan nya fynd. I Finland finns relativt många sentida fynd men på få lokaler. I Finland där arten rödlistad som nära hotad, NT (2010). Arten har en utbredning i Centraleuropa och är även funnen i enstaka exemplar i England.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Typhlocybinae  
 • Tribus
  Empoascini  
 • Släkte
  Chlorita  
 • Art
  Chlorita dumosa(Ribaut, 1933)

Livnär sig likt andra stritar på växtsafter (xylem). Arten livnär sig på olika arter av timjan, Thymus. Förekommer på solbelysta torra marker med god tillgång på timjan. Adulter är i Sverige funna från mitten av juni till mitten av september. Övervintrar i äggstadiet.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· timjan - Thymus (Viktig)
Habitatet har säkerligen minskat kraftigt på fastlandet, eller helt försvunnit, till följd av ändrad markanvändning i jordbruket. Möjligtvis finns arten kvar på Öland

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas. Dess ekologi, status och eventuell hotbild bör klarläggas.

Biedermann, R., & Niedringhaus, R. 2009. The Plant- and Leafhoppers of Germany Identification Keys for all species. Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Kunz, G., Nickel, H. & Niedringhaus, R. 2011. Fotoatlas der Zikaden Deutschlands (Photographic Atlas of the Planthoppers and Leafhoppers of Germany). Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Niedringhaus R., Biedermann R., Nickel H. 2010. Verbreitungsatlas der Zikaden des Großherzogtums

Luxemburg. Ferrantia 61, Musée national d’histoire naturelle, Luxembourg, 395 p.

Ossiannilsson, F. 1981. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark - Fauna Entomologica Scandinavica 7:2, 223-593.

Söderman, G. 2007. Taxonomy, distribution, biology and conservation status of Finnish Auchenorrhyncha (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). The Finnish Environment 7/2007, Finnish Environment Institute.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Typhlocybinae  
 • Tribus
  Empoascini  
 • Släkte
  Chlorita  
 • Art
  Chlorita dumosa, (Ribaut, 1933)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011.