Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Coryphaelus gyllenhalii

Organismgrupp Halvvingar, Stritar Coryphaelus gyllenhalii
  Halvvingar, Stritar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En medelstor strit, ca 4-6 mm . Teckningen är arttypisk. Grundfärgen är gul med med svarta längsgående streck på vingarna och tvärgående strck på mellankroppen. Bilder se Kunz m.fl. 2011. Gentitalernas utseende, se Ossiannilsson 1978.
Utbredning
Länsvis förekomst för Coryphaelus gyllenhalii Observationer i Sverige för Coryphaelus gyllenhalii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns äldre fynd från Skåne-Hälsingland, men bara sentida fynd från Hälsingland (1981) och Norrbotten (2014). Anges som relativt vanlig av Ossiannilsson, och få sentida fynd kan tyda på nedgång. I Finland har antalet fynd minskat kraftigt och är rödlistad som sårbar, VU (2010). Funnen i Danmark men ej Norge. Arten har en vidare utbredning i Centraleuropa och österut till Kazakhstan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
I Sverige finns äldre fynd från Skåne-Hälsingland, men inga senare fynd trots eftersök. I Finland har antalet fynd minskat kraftigt. Arten livnär sig på säv vid flodmynningar och stränder, framförallt vid Östersjökusten. Nymferna livnär sig på växter som står relativt långt ut i vattnet. Osäkert vilken typ av habitat arten mer precist kräver men förändrad markanvändning i jordbrukslandskapet kan ha påverkat arten negativt, tex minskat strandbete och slåtter. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv)).
Ekologi
Livnär sig likt andra stritar på växtsafter (xylem). Framförallt på säv vid flodmynningar och stränder vid Östersjökusten. Nymferna livnär sig på växter som står relativt långt ut i vattnet. Kända värdväxter är havssäv, Bolboschoenus maritimus, säv, Schoenoplectus lacustris, samt även hästsvans, Hippuris vulgaris. Adulter funna juli-augusti
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Havsstrand
Havsstrand
Vattendrag
Vattendrag
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· havssäv
· havssäv
· hästsvans
· hästsvans
· säv
· säv
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Cicadellidae (dvärgstritar), Släkte Coryphaelus, Art Coryphaelus gyllenhalii (Fallén, 1826) Synonymer Corycephalus gyllenhalii (Fallén, 1826)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation I Sverige finns äldre fynd från Skåne-Hälsingland, men inga senare fynd trots eftersök. I Finland har antalet fynd minskat kraftigt. Arten livnär sig på säv vid flodmynningar och stränder, framförallt vid Östersjökusten. Nymferna livnär sig på växter som står relativt långt ut i vattnet. Osäkert vilken typ av habitat arten mer precist kräver men förändrad markanvändning i jordbrukslandskapet kan ha påverkat arten negativt, tex minskat strandbete och slåtter. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv)).
En medelstor strit, ca 4-6 mm . Teckningen är arttypisk. Grundfärgen är gul med med svarta längsgående streck på vingarna och tvärgående strck på mellankroppen. Bilder se Kunz m.fl. 2011. Gentitalernas utseende, se Ossiannilsson 1978.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Coryphaelus gyllenhalii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Coryphaelus gyllenhalii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns äldre fynd från Skåne-Hälsingland, men bara sentida fynd från Hälsingland (1981) och Norrbotten (2014). Anges som relativt vanlig av Ossiannilsson, och få sentida fynd kan tyda på nedgång. I Finland har antalet fynd minskat kraftigt och är rödlistad som sårbar, VU (2010). Funnen i Danmark men ej Norge. Arten har en vidare utbredning i Centraleuropa och österut till Kazakhstan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Deltocephalinae - grässtritar 
 • Tribus
  Coryphaelini  
 • Släkte
  Coryphaelus  
 • Art
  Coryphaelus gyllenhalii(Fallén, 1826)
  Synonymer
  Corycephalus gyllenhalii (Fallén, 1826)

Livnär sig likt andra stritar på växtsafter (xylem). Framförallt på säv vid flodmynningar och stränder vid Östersjökusten. Nymferna livnär sig på växter som står relativt långt ut i vattnet. Kända värdväxter är havssäv, Bolboschoenus maritimus, säv, Schoenoplectus lacustris, samt även hästsvans, Hippuris vulgaris. Adulter funna juli-augusti

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Havsstrand, Vattendrag

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· havssäv - Bolboschoenus maritimus (Har betydelse)
· hästsvans - Hippuris vulgaris (Har betydelse)
· säv - Schoenoplectus lacustris (Har betydelse)
Osäkert vilken typ av habitat arten mer precist kräver. Ökad näringstillförsel i Östersjön och vattendrag kan ha påverkat arten negativt.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersökas. Dess ekologi, status och eventuell hotbild bör klarläggas.

Biedermann, R., & Niedringhaus, R. 2009. The Plant- and Leafhoppers of Germany Identification Keys for all species. Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Kunz, G., Nickel, H. & Niedringhaus, R. 2011. Fotoatlas der Zikaden Deutschlands (Photographic Atlas of the Planthoppers and Leafhoppers of Germany). Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Ossiannilsson, F. 1983. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark - Fauna Entomologica Scandinavica 7:3, 594-979.

Söderman, G. 2007. Taxonomy, distribution, biology and conservation status of Finnish Auchenorrhyncha (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). The Finnish Environment 7/2007, Finnish Environment Institute.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Deltocephalinae - grässtritar 
 • Tribus
  Coryphaelini  
 • Släkte
  Coryphaelus  
 • Art
  Coryphaelus gyllenhalii, (Fallén, 1826)
  Synonymer
  Corycephalus gyllenhalii (Fallén, 1826)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011.