Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Limotettix atricapillus

Organismgrupp Halvvingar, Stritar Limotettix atricapillus
  Halvvingar, Stritar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En avlång men ändå robust art, ca 4-5 mm lång. Färgen är ofta gröngul med mörkare markeringar. Mellan ögonen löper ett mörkare band. Större delen av striten är gulaktig, hanens bakkropp dock mörk. Särskiljes bäst på gentitalernas utseende, se bilder i Ossiannilsson 1978, och Holzinger m.fl., 2003.
Utbredning
Länsvis förekomst för Limotettix atricapillus Observationer i Sverige för Limotettix atricapillus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns fynd från Sk-Hls, ett sentida fynd från Hälsingland (Edsbyn, 1980) och ev ett från Småland. I Finland finns ca tio fynd före 1949 från södra och östra delen, därefter inga fynd. Rödlistad som sårbar, VU (2010), i både Finland och Norge. Bedöms som kraftigt minskande i Tyskland. Vidare är arten funnen i Baltikum, Centraleuropa och England.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
I Sverige finns fynd från Sk-Hls, ett sentida fynd från Hls (Edsbyn, 1980) och ev ett från Småland. I Finland finns ca 10 fynd före 1949 från södra och östra delen, därefter inga fynd. Arten livnär sig på näbbstarr (Carex lasiocarpa) och dystarr (C.limosa) på kärr och myrar. Osäkert vilken typ av habitat arten mer precist kräver men förändrad markanvändning i jordbrukslandskapet kan ha påverkat arten negativt. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 32 (20-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Livnär sig likt andra stritar på växtsafter (xylem), främst på näbbstarr (Carex lasiocarpa) och dystarr (C.limosa) i kärr. I Tyskland anges värdväxten vara vitag, Rhynchospora alba, och habitatet främst mossar. Betraktas i Tyskland som en istidsrelik. Adulter är i Sverige främst funna i juni-augusti.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· dystarr
· dystarr
· näbbstarr
· näbbstarr
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Cicadellidae (dvärgstritar), Släkte Limotettix, Art Limotettix atricapillus (Boheman, 1845) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation I Sverige finns fynd från Sk-Hls, ett sentida fynd från Hls (Edsbyn, 1980) och ev ett från Småland. I Finland finns ca 10 fynd före 1949 från södra och östra delen, därefter inga fynd. Arten livnär sig på näbbstarr (Carex lasiocarpa) och dystarr (C.limosa) på kärr och myrar. Osäkert vilken typ av habitat arten mer precist kräver men förändrad markanvändning i jordbrukslandskapet kan ha påverkat arten negativt. Mörkertalet för stritar är sannolikt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 32 (20-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En avlång men ändå robust art, ca 4-5 mm lång. Färgen är ofta gröngul med mörkare markeringar. Mellan ögonen löper ett mörkare band. Större delen av striten är gulaktig, hanens bakkropp dock mörk. Särskiljes bäst på gentitalernas utseende, se bilder i Ossiannilsson 1978, och Holzinger m.fl., 2003.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Limotettix atricapillus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Limotettix atricapillus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns fynd från Sk-Hls, ett sentida fynd från Hälsingland (Edsbyn, 1980) och ev ett från Småland. I Finland finns ca tio fynd före 1949 från södra och östra delen, därefter inga fynd. Rödlistad som sårbar, VU (2010), i både Finland och Norge. Bedöms som kraftigt minskande i Tyskland. Vidare är arten funnen i Baltikum, Centraleuropa och England.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Deltocephalinae - grässtritar 
 • Tribus
  Athysanini  
 • Släkte
  Limotettix  
 • Art
  Limotettix atricapillus(Boheman, 1845)

Livnär sig likt andra stritar på växtsafter (xylem), främst på näbbstarr (Carex lasiocarpa) och dystarr (C.limosa) i kärr. I Tyskland anges värdväxten vara vitag, Rhynchospora alba, och habitatet främst mossar. Betraktas i Tyskland som en istidsrelik. Adulter är i Sverige främst funna i juni-augusti.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Småvatten

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· dystarr - Carex limosa (Viktig)
· näbbstarr - Carex lepidocarpa subsp. lepidocarpa (Viktig)
Osäkert vilken typ av habitat arten mer precist kräver men förändrad markanvändning i jordbrukslandskapet kan ha påverkat arten negativt.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersökas. Dess ekologi, status och eventuell hotbild bör klarläggas.

Biedermann, R., & Niedringhaus, R. 2009. The Plant- and Leafhoppers of Germany Identification Keys for all species. Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Holzinger,W.E., Kammerlander, I. & Nickel, H. 2003. The Auchenorrhyncha of Central Europe 1. Fulgoromorpha, Cicadomorpha excl.Cicadellidae. 1-673. Brill, Leiden.

Kunz, G., Nickel, H. & Niedringhaus, R. 2011. Fotoatlas der Zikaden Deutschlands (Photographic Atlas of the Planthoppers and Leafhoppers of Germany). Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, Scheeßel, Germany.

Ossiannilsson, F. 1983. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark - Fauna Entomologica Scandinavica 7:3, 594-979.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Auchenorrhyncha - stritar 
 • Infraordning
  Cicadomorpha  
 • Överfamilj
  Membracoidea  
 • Familj
  Cicadellidae - dvärgstritar 
 • Underfamilj
  Deltocephalinae - grässtritar 
 • Tribus
  Athysanini  
 • Släkte
  Limotettix  
 • Art
  Limotettix atricapillus, (Boheman, 1845)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011.