Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stubbsträfse

Organismgrupp Alger, Kransalger Chara curta
Stubbsträfse Alger, Kransalger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Stubbsträfse är lik borststräfse Chara aspera och bedömdes tidigare vara en varietet av denna art (fram till 2014-04-01; Dyntaxa 2015). Stubbsträfse blir mellan 2 och 40 cm lång och graden av kalkinkrustation kan variera beroende på var algen växer. I kalkrika vatten kan arten bli mycket kalkinkrusterad (Langangen 2007a). Stammens bark är triplostich (tre barkcellsrader) och tylakant (taggarna sitter på de upphöjda barkcellsraderna; Blindow m.fl. 2007). Taggarna förekommer i knippen med upp till sex taggar, i grupper om tre-fyra stycken eller i par (Langangen 2007a), vilket skiljer den från borststräfse hos vilken taggarna sitter enstaka. Ibland förekommer endast en fullt utvecklad tagg medan övriga taggar i klustret är rudimentära (Bryant & Stewart 2011). Taggarna är minst lika långa som stammens diameter och ibland mycket längre, vilket ger arten ett taggigt utseende (Langangen 2007a). Detta taggiga utseende kan förmodligen förstärkas när arten är kraftigt kalkinkrusterad, vilket är fallet hos flera andra kransalger. Svepecellerna (celler under grenarna) sitter i dubbla rader (Moore 1986). Vita bulbiller förekommer ofta på rhizoiderna (Bryant & Stewart 2011). Djupvattensformen är lång och gles medan arten kan få ett mer kompakt växtsätt i grundare områden. Sidogrenarna är kortare än internoden (Langangen 2007a) vilket ytterligare bidrar till ett glest intryck. Arten är dioik (Bryant & Stewart 2011).
Utbredning
Länsvis förekomst för stubbsträfse Observationer i Sverige för stubbsträfse
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns arten noterad från Sölvesborgs hamn i Blekinge 1868, Flämsjön i Västergötland 1871, Romamyr på Gotland 1900 och i Valje i Skåne 1917 (Langangen 2007a). Förmodligen är arten utdöd på samtliga tidigare lokaler i Sverige. I Norge påträffades arten bland annat i Lille Mysutjern, Oppland i södra delen av landet 1995 (Langangen 2007a) och på ytterligare två lokaler. Förutom i Oppland är arten känd från Buskerud (söder om Oppland). År 2008 kunde arten endast bekräftas vid en lokal i Norge (Langangen 2005, 2007b).
Nutida fynd finns rapporterade även från Tyskland, Frankrike (Anonym 2012), Storbritannien (Stewart & Church 1992, Whitton m.fl. 2003, John m.fl. 2011), och Irland (Stewart & Church 1992).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Kransalgen Chara curta finns uppgiven från den numera utdikade Roma myr på Gotland, Flämsjön i Västergötland, Levrasjön i östra Skåne samt från Valjeviken och Sölvesborgsviken i västra Blekinge. Arten har under senare tid eftersökts på de två sistnämnda lokalerna utan framgång. I övrigt kan den mycket väl vara förbisedd då få personer noggrant undersöker den snarlika C. aspera från vilken C. curta skiljts ut. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Stubbsträfse förekommer förmodligen företrädesvis i kalkrika sjöar, såväl i grunda områden som i djupare (Blindow m.fl. 2007). Arten missgynnas i vatten med hög näringshalt (Langangen 2005, 2007b). I Tyskland och Storbritannien påträffas arten i liknande habitat som borststräfse. Arten påträffas dock mer sällan vid kusten men oftare i kalkrika sjöar och andra kalkrika vatten (Bryant & Stewart 2011).
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Brackvatten
Brackvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Charophyceae (kransalger), Ordning Charales, Familj Characeae, Släkte Chara (sträfsen), Art Chara curta Nolte ex Kütz. - stubbsträfse Synonymer Chara aspera var. crassior Kütz.

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Dokumentation Kransalgen Chara curta finns uppgiven från den numera utdikade Roma myr på Gotland, Flämsjön i Västergötland, Levrasjön i östra Skåne samt från Valjeviken och Sölvesborgsviken i västra Blekinge. Arten har under senare tid eftersökts på de två sistnämnda lokalerna utan framgång. I övrigt kan den mycket väl vara förbisedd då få personer noggrant undersöker den snarlika C. aspera från vilken C. curta skiljts ut. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Stubbsträfse är lik borststräfse Chara aspera och bedömdes tidigare vara en varietet av denna art (fram till 2014-04-01; Dyntaxa 2015). Stubbsträfse blir mellan 2 och 40 cm lång och graden av kalkinkrustation kan variera beroende på var algen växer. I kalkrika vatten kan arten bli mycket kalkinkrusterad (Langangen 2007a). Stammens bark är triplostich (tre barkcellsrader) och tylakant (taggarna sitter på de upphöjda barkcellsraderna; Blindow m.fl. 2007). Taggarna förekommer i knippen med upp till sex taggar, i grupper om tre-fyra stycken eller i par (Langangen 2007a), vilket skiljer den från borststräfse hos vilken taggarna sitter enstaka. Ibland förekommer endast en fullt utvecklad tagg medan övriga taggar i klustret är rudimentära (Bryant & Stewart 2011). Taggarna är minst lika långa som stammens diameter och ibland mycket längre, vilket ger arten ett taggigt utseende (Langangen 2007a). Detta taggiga utseende kan förmodligen förstärkas när arten är kraftigt kalkinkrusterad, vilket är fallet hos flera andra kransalger. Svepecellerna (celler under grenarna) sitter i dubbla rader (Moore 1986). Vita bulbiller förekommer ofta på rhizoiderna (Bryant & Stewart 2011). Djupvattensformen är lång och gles medan arten kan få ett mer kompakt växtsätt i grundare områden. Sidogrenarna är kortare än internoden (Langangen 2007a) vilket ytterligare bidrar till ett glest intryck. Arten är dioik (Bryant & Stewart 2011).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stubbsträfse

Länsvis förekomst och status för stubbsträfse baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stubbsträfse

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns arten noterad från Sölvesborgs hamn i Blekinge 1868, Flämsjön i Västergötland 1871, Romamyr på Gotland 1900 och i Valje i Skåne 1917 (Langangen 2007a). Förmodligen är arten utdöd på samtliga tidigare lokaler i Sverige. I Norge påträffades arten bland annat i Lille Mysutjern, Oppland i södra delen av landet 1995 (Langangen 2007a) och på ytterligare två lokaler. Förutom i Oppland är arten känd från Buskerud (söder om Oppland). År 2008 kunde arten endast bekräftas vid en lokal i Norge (Langangen 2005, 2007b).
Nutida fynd finns rapporterade även från Tyskland, Frankrike (Anonym 2012), Storbritannien (Stewart & Church 1992, Whitton m.fl. 2003, John m.fl. 2011), och Irland (Stewart & Church 1992).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Charophyta  
 • Klass
  Charophyceae - kransalger 
 • Ordning
  Charales  
 • Familj
  Characeae  
 • Släkte
  Chara - sträfsen 
 • Art
  Chara curtaNolte ex Kütz. - stubbsträfse
  Synonymer
  Chara aspera var. crassior Kütz.

Stubbsträfse förekommer förmodligen företrädesvis i kalkrika sjöar, såväl i grunda områden som i djupare (Blindow m.fl. 2007). Arten missgynnas i vatten med hög näringshalt (Langangen 2005, 2007b). I Tyskland och Storbritannien påträffas arten i liknande habitat som borststräfse. Arten påträffas dock mer sällan vid kusten men oftare i kalkrika sjöar och andra kalkrika vatten (Bryant & Stewart 2011).

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten, Brackvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper, Sjöar

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
I Norge har arten försvunnit från en lokal till följd av eutrofiering (Langangen 2005, 2007b) och det är troligt att samma förhållanden råder i Sverige. I en av sjöarna i Sverige där arten förekommit tidigare, Flämsjön, är dock vattenkvaliteten god och vid en inventering 2007 påträffades hela åtta arter kransalger, däribland Chara aspera var. aspera. Siktdjupet var ca 5,5 meter vid inventeringstillfället och halten totalfosfor uppmättes till 6 µg/l (Kyrkander 2007). Dessa resultat tyder inte på att Chara curta försvunnit till följd av eutrofiering, utan arten tycks även påverkas negativt av andra faktorer, alternativt har den förbisetts vid inventeringen.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
Liksom för många andra kransalger är eutrofiering ett hot mot Chara curta. Begränsning av tillförseln av närsalter till de områden där arten påträffats tidigare skulle kunna gynna dess återetablering.

Anonym. 2012. Inventaire National du Patrimoine Naturel. Muséum National d''Histoire Naturelle, Paris. http://inpn.mnhn.fr/accueil/index [uttag januari 2012].

Artsportalen. 2015. Artsdatabanken. Trondheim, Norge. http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/Rodliste2010/Vurdering/Chara+curta/50012 [uttag 2015-02-19].

Blindow, I., Krause, W., Ljungstrand, E. & Koistoinen, M. 2007. Bestämningsnyckel för kransalger i Sverige. Svensk Botanisk Tidskrift 101: 165-220.

Bryant, J.A. & Stewart, N.F. 2011. Phylum Chlorophyta. Order Charales. I: The freshwater algal flora of the British Isles. An identification guide to freshwater and terrestrial algae. 2 uppl. John, D.M., Whitton, B.A. & Brook, A.J. (red.), 742-765. Cambridge University Press, Cambridge.

Dyntaxa. 2015. https://www.dyntaxa.se/Taxon/Info/235055?changeRoot=True [uttag 2015-02-19].

Guiry, M.D. & Guiry, G.M. 2015. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org [uttag 2015-02-18].

John, D.M http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=David%20M%20John, Whitton, B.A. & Brook, A.J. 2011. The freshwater algal flora of the British Isles. An identification guide to freshwater and terrestrial algae, 2 uppl. Cambridge University Press, Cambridge.

Kyrkander, T. 2007. Inventering av kransalger i sötvatten 2007. 22 lokaler i Västra Götalands län och 1 lokal i Jönköpings län. Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Mariestad.

Langangen, A. 2005. Charophytes collected in Cos Clare (H9) and South-east Galway (H15) in 2003. The Irish Naturalist Journal 28: 151-158.

Langangen, A. 2007a. Charophytes of the Nordic countries. Saeculum ANS, Oslo.

Langangen, A. 2007b. Kransalger og deres forekomst i Norge. Saeculum Forlag ANS, Oslo.

Moore, A.J. 1986. Charophytes of Great Britain and Ireland. BSBI handbook No 5. Botanical Society of the British Isles, London.

Stewart, N.F. & Church, J.M. 1992. Red data books of Britain and Ireland: stoneworts. Joint Nature Conservation Committee, Peterborough.

Whitton, B.A., John, D.M., Kelly, M.G. & Haworth, E.Y. 2003. A coded list of freshwater algae of the British Isles, 2 uppl. World-wide Web electronic publication. http://www.algaebase.org/search/bibliography/detail/?biblio_id=32787

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tina Kyrkander 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Charophyta  
 • Klass
  Charophyceae - kransalger 
 • Ordning
  Charales  
 • Familj
  Characeae  
 • Släkte
  Chara - sträfsen 
 • Art
  Chara curta, Nolte ex Kütz. - stubbsträfse
  Synonymer
  Chara aspera var. crassior Kütz.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tina Kyrkander 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015