Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  silvermossa

Organismgrupp Mossor Bryum argenteum
Silvermossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Artens skott växer enstaka eller i karakteristiskt silverglänsande tuvor. Skotten är högst 2 cm höga. Bladen är kupade, brett ovala och har tydlig, smal, uddlik spets med vitaktig färg. Nerven är smal och slutar en bit nedanför bladspetsen. Bladkanten är plan eller något tillbakaböjd i den nedre delen och kantlisten är otydligt avgränsad. Bladcellerna är långsmala, 12–14 µm breda och tjockväggiga. Arten är skildkönad men kapslar är relativt vanliga. Kapseln är omvänt äggrund och rödbrun. Skaftet är kort och rött. Den inre tandkransen har välutvecklade cilier. Specialiserad vegetativ förökning förekommer ibland med rikligt med relativt stora, upp till 1 mm långa, ovala groddkorn med små bladutskott i bladvecken.
Silvermossa är mycket karakteristisk med små, smala, silverglänsande skott och blad med vita spetsar. Varieteten älvbryum veronense har tidigare behandlats som egen art, men det finns för få bra karaktärer för att hålla isär de båda på artnivå. Varieteten älvbryum veronense har trubbigare blad som är gröna ända ut i spetsen och har även tunnare cellväggar. Den mycket sällsynta stor silverbryum Bryum funckii kan vara en förväxlingsart, men den har mer knoppliknande skott och blad med kraftigare och längre nerv.
Utbredning
Länsvis förekomst för silvermossa Observationer i Sverige för silvermossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är allmän i hela södra och mellersta Sverige. I Norrland finns den mest i städer, utmed järnvägar och större vägar, men där kan den förekomma mycket rikligt. Den är allmän i hela Norden utom i större oexploaterade områden och förekommer över i stort sett hela världen. Varieteten älvbryum veronense har bara hittats i de nordligare lappmarkerna och i Norge men saknas i övriga Norden.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Silvermossa är en kraftigt kulturgynnad art som följer i människans fotspår. Den växer på relativt torr, bar jord, men behöver inte särskilt stora fläckar eller tjockt jordtäcke för att klara sig. Till exempel växer den mycket ofta i springor mellan gatstenar, i små håligheter i asfalt och på stenmurar. Den är mer eller mindre indifferent till pH och förekommer på sura till basiska jordarter. Ibland bildar den större, artrena bestånd, men ofta hittar man den tillsammans med andra störningsgynnade arter, t.ex. murbryum Bryum caespiticium, brännmossa Ceratodon purpureus, päronmossa Leptobryum pyriforme, rosettmossa Riccia sorocarpa och vanlig nickmossa Pohlia nutans. Varieteten älvbryum veronense har hittats i mer naturliga miljöer på svämsand och klippor med ett tunt jordlager utmed några av de större vattendragen i fjällen, tillsammans med bl.a. nordlig bäckmossa Hygrohypnum alpestre, kvarnbäckmossa H. luridum, polarbäckmossa H. polare, älvblommossa Schistidium agassizii och strandblommossa S. platyphyllum.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Bryales, Familj Bryaceae, Släkte Bryum (bryummossor), Art Bryum argenteum Hedw. - silvermossa Synonymer silver-nickmossa

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Artens skott växer enstaka eller i karakteristiskt silverglänsande tuvor. Skotten är högst 2 cm höga. Bladen är kupade, brett ovala och har tydlig, smal, uddlik spets med vitaktig färg. Nerven är smal och slutar en bit nedanför bladspetsen. Bladkanten är plan eller något tillbakaböjd i den nedre delen och kantlisten är otydligt avgränsad. Bladcellerna är långsmala, 12–14 µm breda och tjockväggiga. Arten är skildkönad men kapslar är relativt vanliga. Kapseln är omvänt äggrund och rödbrun. Skaftet är kort och rött. Den inre tandkransen har välutvecklade cilier. Specialiserad vegetativ förökning förekommer ibland med rikligt med relativt stora, upp till 1 mm långa, ovala groddkorn med små bladutskott i bladvecken.
Silvermossa är mycket karakteristisk med små, smala, silverglänsande skott och blad med vita spetsar. Varieteten älvbryum veronense har tidigare behandlats som egen art, men det finns för få bra karaktärer för att hålla isär de båda på artnivå. Varieteten älvbryum veronense har trubbigare blad som är gröna ända ut i spetsen och har även tunnare cellväggar. Den mycket sällsynta stor silverbryum Bryum funckii kan vara en förväxlingsart, men den har mer knoppliknande skott och blad med kraftigare och längre nerv.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för silvermossa

Länsvis förekomst och status för silvermossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för silvermossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är allmän i hela södra och mellersta Sverige. I Norrland finns den mest i städer, utmed järnvägar och större vägar, men där kan den förekomma mycket rikligt. Den är allmän i hela Norden utom i större oexploaterade områden och förekommer över i stort sett hela världen. Varieteten älvbryum veronense har bara hittats i de nordligare lappmarkerna och i Norge men saknas i övriga Norden.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Bryum - bryummossor 
 • Art
  Bryum argenteumHedw. - silvermossa
  Synonymer
  silver-nickmossa

Silvermossa är en kraftigt kulturgynnad art som följer i människans fotspår. Den växer på relativt torr, bar jord, men behöver inte särskilt stora fläckar eller tjockt jordtäcke för att klara sig. Till exempel växer den mycket ofta i springor mellan gatstenar, i små håligheter i asfalt och på stenmurar. Den är mer eller mindre indifferent till pH och förekommer på sura till basiska jordarter. Ibland bildar den större, artrena bestånd, men ofta hittar man den tillsammans med andra störningsgynnade arter, t.ex. murbryum Bryum caespiticium, brännmossa Ceratodon purpureus, päronmossa Leptobryum pyriforme, rosettmossa Riccia sorocarpa och vanlig nickmossa Pohlia nutans. Varieteten älvbryum veronense har hittats i mer naturliga miljöer på svämsand och klippor med ett tunt jordlager utmed några av de större vattendragen i fjällen, tillsammans med bl.a. nordlig bäckmossa Hygrohypnum alpestre, kvarnbäckmossa H. luridum, polarbäckmossa H. polare, älvblommossa Schistidium agassizii och strandblommossa S. platyphyllum.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Etymologi: argenteus (lat.) = silver-, silvervit.
Uttal: [Brýum argénteum]

KEY FACTS Silver-moss. Shoots 2 cm or less, single or forming characteristically silvery tufts. Leaves concave, broadly ovate, distinctly acuminate. Apex broadly hyaline. Costa slender, ending well below apex. Dioicous, but capsules relatively common. Capsule reddish-brown, obovoid. Endostome cilia well-developed. Seta short, red. Abundant, ovoid, relatively large (up to 1 mm long) bulbils occasionally present in leaf axils. – A species that thrives in man-made habitats. Grows on relatively dry, bare soil. Quite indifferent to pH of substrate, and able to colonise also very small patches of bare soil, e.g. between paving-stones, in minute asphalt crevices or on stone walls.

Weibull, H. 2008. Bryum argenteum silvermossa s. 387-389. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Bryum - bryummossor 
 • Art
  Bryum argenteum, Hedw. - silvermossa
  Synonymer
  silver-nickmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008