Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lerskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Camarophyllopsis hymenocephala
Lerskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Lerskivling är en liten, brun eller gråbrun, oansenlig vaxskivling, ca 3–4 cm hög, med vanligen glesa skivor och torr hatt. Alla lerskivlingar är mycket lika varandra. Lerskivling är helt lik stinklerskivling (Camarophyllopsis foetens) men saknar lukt. Arten är en höstsvamp.
Utbredning
Länsvis förekomst för lerskivling Observationer i Sverige för lerskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Lerskivling är hos oss, liksom i övriga Europa, sällsynt eller mycket sällsynt. I Sverige har den spridda förekomster i Skåne, på Öland, i Västergötland, Västmanland, Uppland och i Medelpad. 35 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 500, vilket motsvarar ungefär 5 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 10 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 20 åren, p.g.a. försämrad habitatkvalitet, möjligen främst orsakad av atmosfäriskt nedfall. Minskningen gäller huvudsakligen förekomsterna i gräsmark, och de bedöms pågå fortlöpande Lerskivling är känd från Danmark och där rödlistad men ej påträffad i Norge och Finland. Arten är även uppgiven från Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Levnadssätt okänt. Bildar fruktkroppar bland gräs på kalkrik lera i ängsmark och naturbetesmark men även i ädellövskog. Troligen fosforkänslig. Total population i landet bedöms ha minskat p.g.a. försämrad habitatkvalitet till följd av upphörande hävd, skogsplantering eller användning av gödning. Huvudsakligen gäller minskningen förekomsterna i gräsmark. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (600-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (30-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (120-2000) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 30 % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 30 %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2c+3c).
Ekologi
Lerskivling är nedbrytare, kalkgynnad och växer i tät, örtrik grässvål i ängsmark och naturbetesmark, ofta tillsammans med andra vaxskivlingar. Den kan även förekomma i ädellövskog på bar, kalkhaltig, mullrik lera. Troligen fosforkänslig. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar av lerskivling bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenteras till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Clavariaceae (fingersvampar), Släkte Camarophyllopsis (lervaxskivlingar), Art Camarophyllopsis hymenocephala (A.H.Sm. & Hesler) Arnolds - lerskivling Synonymer Camarophyllus hymenocephalus (A.H.Sm. & Hesler) M.Lange, Camarophyllopsis phaeophylla (Romagn.) Arnolds, Hygrophorus rugulosus var. phaeophyllus Romagn., Hodophilus hymenocephalus (A.H.Sm. & Hesler) Birkebak & Adamčík, Aeruginospora hymenocephala (A.H.Sm. & Hesler) Singer, Armillariella hymenocephala (A.H.Sm. & Hesler) Singer, Hygrocybe hymenocephala (A.H.Sm. & Hesler) P.D.Orton & Watling, Hygrophorus hymenocephalus A.H.Sm. & Hesler, Hygrotrama hymenocephalum (A.H.Sm. & Hesler) Singer, Hygrotrama rugulosum var. phaeophyllum (Romagn.) Bon, lervaxskivling

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Levnadssätt okänt. Bildar fruktkroppar bland gräs på kalkrik lera i ängsmark och naturbetesmark men även i ädellövskog. Troligen fosforkänslig. Total population i landet bedöms ha minskat p.g.a. försämrad habitatkvalitet till följd av upphörande hävd, skogsplantering eller användning av gödning. Huvudsakligen gäller minskningen förekomsterna i gräsmark. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (600-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (30-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (120-2000) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 30 % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 30 %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2c+3c).
Lerskivling är en liten, brun eller gråbrun, oansenlig vaxskivling, ca 3–4 cm hög, med vanligen glesa skivor och torr hatt. Alla lerskivlingar är mycket lika varandra. Lerskivling är helt lik stinklerskivling (Camarophyllopsis foetens) men saknar lukt. Arten är en höstsvamp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lerskivling

Länsvis förekomst och status för lerskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lerskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Lerskivling är hos oss, liksom i övriga Europa, sällsynt eller mycket sällsynt. I Sverige har den spridda förekomster i Skåne, på Öland, i Västergötland, Västmanland, Uppland och i Medelpad. 35 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 500, vilket motsvarar ungefär 5 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 10 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 20 åren, p.g.a. försämrad habitatkvalitet, möjligen främst orsakad av atmosfäriskt nedfall. Minskningen gäller huvudsakligen förekomsterna i gräsmark, och de bedöms pågå fortlöpande Lerskivling är känd från Danmark och där rödlistad men ej påträffad i Norge och Finland. Arten är även uppgiven från Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Camarophyllopsis - lervaxskivlingar 
 • Art
  Camarophyllopsis hymenocephala(A.H.Sm. & Hesler) Arnolds - lerskivling
  Synonymer
  Camarophyllus hymenocephalus (A.H.Sm. & Hesler) M.Lange
  Camarophyllopsis phaeophylla (Romagn.) Arnolds
  Hygrophorus rugulosus var. phaeophyllus Romagn.
  Hodophilus hymenocephalus (A.H.Sm. & Hesler) Birkebak & Adamčík
  Aeruginospora hymenocephala (A.H.Sm. & Hesler) Singer
  Armillariella hymenocephala (A.H.Sm. & Hesler) Singer
  Hygrocybe hymenocephala (A.H.Sm. & Hesler) P.D.Orton & Watling
  Hygrophorus hymenocephalus A.H.Sm. & Hesler
  Hygrotrama hymenocephalum (A.H.Sm. & Hesler) Singer
  Hygrotrama rugulosum var. phaeophyllum (Romagn.) Bon
  lervaxskivling

Lerskivling är nedbrytare, kalkgynnad och växer i tät, örtrik grässvål i ängsmark och naturbetesmark, ofta tillsammans med andra vaxskivlingar. Den kan även förekomma i ädellövskog på bar, kalkhaltig, mullrik lera. Troligen fosforkänslig. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar av lerskivling bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenteras till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
För förekomster i välhävdad, öppen och mager gräsmark innebär tillförsel av gödning ett allvarligt hot, liksom på lång sikt den onaturliga kvävebelastningen från luftföroreningar. Ett mer akut hot är att betes- eller slåtterhävden upphör så att lokalerna växer igen. Även skogsplantering är negativ. För förekomster i ädellövskog innebär röjning eller omläggning till barrskog ett hot.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Några lokaler är skyddade som naturreservat. Övriga växtplatser bör skyddas och vårdas med samma metoder som tidigare skett på platsen. Gödsling måste undvikas. Ädellövskog på kalkhaltig mark får inte omföras till granskog. Avverkning måste ske med stor försiktighet.
Utländska namn – DK: Krat-vokshat.

Gulden, G. & Weholt, Ø. 1984. Bidrag til slekten Hygrotrama i Norge. Agarica 10: 206–215.

Printz, P. & Læssøe, T. 1986. Vokshatteslægten Camarophyllopsis i Danmark. Svampe 14: 83–92 .

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Camarophyllopsis - lervaxskivlingar 
 • Art
  Camarophyllopsis hymenocephala, (A.H.Sm. & Hesler) Arnolds - lerskivling
  Synonymer
  Camarophyllus hymenocephalus (A.H.Sm. & Hesler) M.Lange
  Camarophyllopsis phaeophylla (Romagn.) Arnolds
  Hygrophorus rugulosus var. phaeophyllus Romagn.
  Hodophilus hymenocephalus (A.H.Sm. & Hesler) Birkebak & Adamčík
  Aeruginospora hymenocephala (A.H.Sm. & Hesler) Singer
  Armillariella hymenocephala (A.H.Sm. & Hesler) Singer
  Hygrocybe hymenocephala (A.H.Sm. & Hesler) P.D.Orton & Watling
  Hygrophorus hymenocephalus A.H.Sm. & Hesler
  Hygrotrama hymenocephalum (A.H.Sm. & Hesler) Singer
  Hygrotrama rugulosum var. phaeophyllum (Romagn.) Bon
  lervaxskivling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.