Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Villa cingulata

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Villa cingulata
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
I Sverige har vi 8 arter svävflugor av släktet Villa. De utgörs av stora till medelstora, snabbflygande arter med brun till svart kroppsbehåring och ljusa band delvis av fjäll som lätt nöts och faller av. Hanarnas genitalier uppvisar mestadels små artskillnader. Entomologer har länge haft svårigheter att säkert bestämma de ingående arterna. Vingarna hålls i vila brett trekantigt utspärrade, är glasklara och med en mörk framkant vars bredd varierar och är en viktig artkaraktär. Benen är tunna och långa. Huvudet är nära klotrunt och antenner och sugsnabel är korta. Hanarna av V. cingulata kännetecknas av att vingens bassegment (patagium) är silvervit, undersidan av bakkroppen är vitpudrad och ovansidan har vita band av fjäll-lik behåring på sidorna av 2-3 tergiten och ett helt band på 4 tergiten. Honan är svårare att entydigt kunna bestämma och liknar mest Villa fasciata men den senare har tydligt bredare framkantsband på vingarna. För bestämning se Blöschlinger (2008) eller Falck (2009).
Utbredning
Länsvis förekomst för Villa cingulata Observationer i Sverige för Villa cingulata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Villa cingulata är utbredd i hela Europa och delar av Asien liksom i Norden utom i Danmark (Lyneborg 1965) och på Island. I Sverige har arten påträffats i de flesta landskapen, från Skåne till Uppland och Dalsland, med en klar dominans på Öland och i Skåne. De flesta fynden är gjorda under första hälften av 1900-talet fram till 60-talet medan senare fynd är mycket sparsamma vilket måste tolkas som en påtaglig populationsminskning. I England (Stubbs & Drake 2001) anses arten vara sällsynt liksom i Norge där också nyare fynd är fåtaliga (Falck 2009).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Arten har tidigare påträffats på Öland och Gotland, samt i Mellansverige, nordligast i Stockholmstrakten. Sentida fynd från Öland och Södermanland. Larven lever parasitiskt inuti nattfjärilspuppor. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 (3000-15000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
Med få undantag vistas Villa-arterna i torra, öppna och soliga lägen. Villa cingulata är i England funnen längs öppna torra sluttningar med gräs och buskar. Fyndlokalerna sammanfaller oftast med kalkrika jordar (Stubbs & Drake 2001, p.259) Honan har en s.k. sandkammare som är en bildning av sternit 8 och 9 där hon samlar mineralpartiklar från marken som fastnar på äggen, som sedan sprättas ut ett och ett under flykten. Det första larvstadiet är rörligt och söker aktivt upp ett värddjur, vanligast en larv eller puppa från ett nattfly. Svävflugelarven penetrerar sedan värddjurets hud och lever inuti den (som endoparasitoid) och där den också förpuppar sig.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Parasitoid
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Bombyliidae (svävflugor), Släkte Villa, Art Villa cingulata (Meigen, 1804) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten har tidigare påträffats på Öland och Gotland, samt i Mellansverige, nordligast i Stockholmstrakten. Sentida fynd från Öland och Södermanland. Larven lever parasitiskt inuti nattfjärilspuppor. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 (3000-15000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv,v)).
I Sverige har vi 8 arter svävflugor av släktet Villa. De utgörs av stora till medelstora, snabbflygande arter med brun till svart kroppsbehåring och ljusa band delvis av fjäll som lätt nöts och faller av. Hanarnas genitalier uppvisar mestadels små artskillnader. Entomologer har länge haft svårigheter att säkert bestämma de ingående arterna. Vingarna hålls i vila brett trekantigt utspärrade, är glasklara och med en mörk framkant vars bredd varierar och är en viktig artkaraktär. Benen är tunna och långa. Huvudet är nära klotrunt och antenner och sugsnabel är korta. Hanarna av V. cingulata kännetecknas av att vingens bassegment (patagium) är silvervit, undersidan av bakkroppen är vitpudrad och ovansidan har vita band av fjäll-lik behåring på sidorna av 2-3 tergiten och ett helt band på 4 tergiten. Honan är svårare att entydigt kunna bestämma och liknar mest Villa fasciata men den senare har tydligt bredare framkantsband på vingarna. För bestämning se Blöschlinger (2008) eller Falck (2009).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Villa cingulata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Villa cingulata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Villa cingulata är utbredd i hela Europa och delar av Asien liksom i Norden utom i Danmark (Lyneborg 1965) och på Island. I Sverige har arten påträffats i de flesta landskapen, från Skåne till Uppland och Dalsland, med en klar dominans på Öland och i Skåne. De flesta fynden är gjorda under första hälften av 1900-talet fram till 60-talet medan senare fynd är mycket sparsamma vilket måste tolkas som en påtaglig populationsminskning. I England (Stubbs & Drake 2001) anses arten vara sällsynt liksom i Norge där också nyare fynd är fåtaliga (Falck 2009).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Asiloidea  
 • Familj
  Bombyliidae - svävflugor 
 • Underfamilj
  Anthracinae  
 • Släkte
  Villa  
 • Art
  Villa cingulata(Meigen, 1804)

Med få undantag vistas Villa-arterna i torra, öppna och soliga lägen. Villa cingulata är i England funnen längs öppna torra sluttningar med gräs och buskar. Fyndlokalerna sammanfaller oftast med kalkrika jordar (Stubbs & Drake 2001, p.259) Honan har en s.k. sandkammare som är en bildning av sternit 8 och 9 där hon samlar mineralpartiklar från marken som fastnar på äggen, som sedan sprättas ut ett och ett under flykten. Det första larvstadiet är rörligt och söker aktivt upp ett värddjur, vanligast en larv eller puppa från ett nattfly. Svävflugelarven penetrerar sedan värddjurets hud och lever inuti den (som endoparasitoid) och där den också förpuppar sig.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Parasitoid

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Artens ekologi är dåligt känd men sannolikt har för arten viktiga livsmiljöer minskat. Öppna torra miljöer, som betes- och slåtter-marker har i stort försvunnit i och med jordbrukets strukturomvandling (igenväxning eller uppodling) vilket påverkat förekomst av många flugarter inklusive Villa cingulata.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Naturvårdsåtgärder, eller störningar, som bibehåller existerande öppna, torra marker.

Blöschlinger, H. 2008. Zur Bestimmung der Schweizer Arten der Wollschweber-Gattung Villa (Diptera, Bombyliidae). Entomo Helvetica 1: 7-14.

Falck, M. 2009. The Norwegian species of Villa Lioy, 1864 (Diptera, Bombyloidae). Norwegian Journal of Entomology 56:120-130.

Lyneborg, L. 1967. A revised list of Danish Bombyliidae (Diptera), with subspecific division of Villa circumdata Meig. Entomologiske Meddelelser 34: 155-166

Stubbs, A. & Drake, M. 2001. British Soldierflies and their allies. British Entomological and Natural History Society Dorset.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2010. Roger Engelmark 2014

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Asiloidea  
 • Familj
  Bombyliidae - svävflugor 
 • Underfamilj
  Anthracinae  
 • Släkte
  Villa  
 • Art
  Villa cingulata, (Meigen, 1804)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2010. Roger Engelmark 2014