Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Euaesthetus superlatus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Euaesthetus superlatus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket liten, omkring 1,5 mm lång svart kortvinge. Den kan artbestämmas med hjälp av Lundkvist 2009 i kombination med Palm 1961 (där släktets övriga arter tas upp) men den är svårbestämd och bestämningen måste granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Euaesthetus superlatus Observationer i Sverige för Euaesthetus superlatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten upptäcktes 2007 som ny för landet på Öland (Artportalen 2015, Lundkvist 2009). Sedan dess har fynd också gjorts i Västergötland (Göteborgs skärgård). Arten är troligen starkt förbisedd på grund av sin ringa storlek, i kombination med att habitatet är dåligt undersökt. Närmast är arten känd från Tyskland och förekommer på spridda lokaler från Mellaneuropa till Sibirien (Assing & Schülke 2012).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Biologin är dåligt känd. Arten är påträffad i förna i kalkstenssprickor på alvarmark. Endast känd från Ölands stora alvar, men nyligen upptäckt och förmodligen förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever bland förna på öppna, torra marker, till skillnad från andra svenska arter i släktet som alla förekommer i våtmarker (Assing & Schülke 2012). På Öland är arten tagen i sprickor på grusalvar av ölandssolvände- och bergskrabbetyp (Lundkvist 2009), i Västergötland i en sandig, beteshävdad hällmarksmosaik. Fullbildade individer har påträffats från april till juli.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Euaesthetus, Art Euaesthetus superlatus Peyerimhoff, 1937 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten är påträffad i förna i kalkstenssprickor på alvarmark. Endast känd från Ölands stora alvar, men nyligen upptäckt och förmodligen förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En mycket liten, omkring 1,5 mm lång svart kortvinge. Den kan artbestämmas med hjälp av Lundkvist 2009 i kombination med Palm 1961 (där släktets övriga arter tas upp) men den är svårbestämd och bestämningen måste granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Euaesthetus superlatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Euaesthetus superlatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten upptäcktes 2007 som ny för landet på Öland (Artportalen 2015, Lundkvist 2009). Sedan dess har fynd också gjorts i Västergötland (Göteborgs skärgård). Arten är troligen starkt förbisedd på grund av sin ringa storlek, i kombination med att habitatet är dåligt undersökt. Närmast är arten känd från Tyskland och förekommer på spridda lokaler från Mellaneuropa till Sibirien (Assing & Schülke 2012).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Euaesthetinae - brednoskortvingar 
 • Tribus
  Euaesthetini  
 • Släkte
  Euaesthetus  
 • Art
  Euaesthetus superlatusPeyerimhoff, 1937

Arten lever bland förna på öppna, torra marker, till skillnad från andra svenska arter i släktet som alla förekommer i våtmarker (Assing & Schülke 2012). På Öland är arten tagen i sprickor på grusalvar av ölandssolvände- och bergskrabbetyp (Lundkvist 2009), i Västergötland i en sandig, beteshävdad hällmarksmosaik. Fullbildade individer har påträffats från april till juli.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten missgynnas troligen av igenväxning av öppna solexponerade marker.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Artens förekomst på alvar och andra torrmarker behöver kartläggas för att kunna avgöra vilka åtgärder som krävs för att artens bestånd skall vara säkrat.

Artportalen. 2015. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. http://www.artportalen.se [uttag 2015-02-13].

Assing, V. & Schülke, M. 2012. Die Käfer Mitteleuropas. Band 4. Heidelberg, Tyskland.

Lundkvist, H. 2009. Euaesthetus superlatus Peyerimhoff, 1937 (Staphylinidae) och Corticarina alemannica Schiller, 1984 (Latridiidae) två för Norden nya skalbaggsarter. Ent. Tidskrift. 130: 141-144.

Palm, T. 1961. Svensk Insektsfauna. Kortvingar, häfte 2. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015, rev. Håkan Ljungberg 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Euaesthetinae - brednoskortvingar 
 • Tribus
  Euaesthetini  
 • Släkte
  Euaesthetus  
 • Art
  Euaesthetus superlatus, Peyerimhoff, 1937
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2015, rev. Håkan Ljungberg 2016.