Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Myopa pellucida

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Myopa pellucida
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 7-10 mm lång rödbrun fluga med bakkroppen inåtböjd under kroppen. Långsträckta mundelar som är knäböjda på två ställen. Huvudet är uppblåst med ljusa och håriga kinder. Vingarna är mer eller mindre förmörkade med mörk och något förtjockad yttre tvärribba. Ryggovansidan är tvåfärgad, med den främre delen svart och bakre tydligt rödbrun. Håren på den bakre delen av bakkroppen är tydligt kortare än bakskenbenets bredd. Första leden på bakkroppen är ljus, åtminstone baktill och på sidokanterna. Palperna är ljusa, nästan lika ljusa som munkanten.
Utbredning
Länsvis förekomst för Myopa pellucida Observationer i Sverige för Myopa pellucida
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Nutida fynd från Blekinge, Småland och Västergötland. Äldre fynd finns från Skåne till Uppland. Arten saknas i Finland, men förekommer i Danmark och Norge. Vidare finns den i Europa och längre söderut och österut som till exempel i Marocko, Turkiet, Irak och Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Denna stekelfluga är funnen Götaland, sannolikt utgången från Skåne och Östergötaland. Arten parasiterar solitära bin som äggbeläggs i flykten. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (4-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (12000-60000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (16-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
Arten parasiterar vildbin. I de flesta fall vet man inte vilken värd/värdar som de olika stekelflugorna utnyttjar. Förmodligen kan en viss art utnyttja flera olika värdar; släktet Myopa har i andra länder setts parasitera humlor, långhornsbin, sandbin, sidenbin och getingar.Som hos andra stekelflugor fångas värddjuret i flykten och befruktade ägg förs in i kroppen. Arten påträffas främst i solexponerade mer eller mindre torra miljöer med ett rikt inslag av blommande örter. De få nutida fynden tyder på att arten jämfört med andra Myopa-arter även kan påträffas i friskare marker såsom betesmarker och hagmarker. Arten är aktiv främst i mitten av maj till slutet av juni. Den har setts födosöka på hundkex i Sverige samt på maskros och tusensköna i Italien.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Blottad mark
Blottad mark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasitoid
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· bin
· bin
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Conopidae (stekelflugor), Släkte Myopa, Art Myopa pellucida (Robineau-Desvoidy, 1830) Synonymer Myopa extricata Collin, 1960

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Denna stekelfluga är funnen Götaland, sannolikt utgången från Skåne och Östergötaland. Arten parasiterar solitära bin som äggbeläggs i flykten. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (4-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (12000-60000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (16-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv,v)).
En 7-10 mm lång rödbrun fluga med bakkroppen inåtböjd under kroppen. Långsträckta mundelar som är knäböjda på två ställen. Huvudet är uppblåst med ljusa och håriga kinder. Vingarna är mer eller mindre förmörkade med mörk och något förtjockad yttre tvärribba. Ryggovansidan är tvåfärgad, med den främre delen svart och bakre tydligt rödbrun. Håren på den bakre delen av bakkroppen är tydligt kortare än bakskenbenets bredd. Första leden på bakkroppen är ljus, åtminstone baktill och på sidokanterna. Palperna är ljusa, nästan lika ljusa som munkanten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Myopa pellucida

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Myopa pellucida

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Nutida fynd från Blekinge, Småland och Västergötland. Äldre fynd finns från Skåne till Uppland. Arten saknas i Finland, men förekommer i Danmark och Norge. Vidare finns den i Europa och längre söderut och österut som till exempel i Marocko, Turkiet, Irak och Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Conopoidea  
 • Familj
  Conopidae - stekelflugor 
 • Släkte
  Myopa  
 • Art
  Myopa pellucida(Robineau-Desvoidy, 1830)
  Synonymer
  Myopa extricata Collin, 1960

Arten parasiterar vildbin. I de flesta fall vet man inte vilken värd/värdar som de olika stekelflugorna utnyttjar. Förmodligen kan en viss art utnyttja flera olika värdar; släktet Myopa har i andra länder setts parasitera humlor, långhornsbin, sandbin, sidenbin och getingar.Som hos andra stekelflugor fångas värddjuret i flykten och befruktade ägg förs in i kroppen. Arten påträffas främst i solexponerade mer eller mindre torra miljöer med ett rikt inslag av blommande örter. De få nutida fynden tyder på att arten jämfört med andra Myopa-arter även kan påträffas i friskare marker såsom betesmarker och hagmarker. Arten är aktiv främst i mitten av maj till slutet av juni. Den har setts födosöka på hundkex i Sverige samt på maskros och tusensköna i Italien.

Ekologisk grupp: Parasitoid

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· bin - Apiformes (Viktig)
Många av landets vildbin är hotade till följd av att torra, blomrika miljöer blir allt mer ovanliga. När bina försvinner blir det svårt för arter som är knutna till vildbin att klara sig: Detta gäller även den parasitiska stekelflugan Myopa pellucida. Hotbilden utgörs främst av minskningen av lämpliga biotoper för vildbin som arten utnyttjar, exempelvis, solexponerade, blomrika torr- och sandmarker, och förmodligen mindre av att någon speciell värdart blivit ovanligare.
De solexponerade sandiga och blomrika markerna måste bevaras och återskapas. Kunskapsläget för många av landets stekelflugor är dåligt och skulle behöva förbättras, inte minst då det gäller eventuella krav på omgivningen och möjliga värddjur. Även om inga stekelfluge-arter förefaller vara arttrogna när det gäller val av värd kan deras krav på speciella livsmiljöer medföra att de är utsatta för den allmänna nedgången av vildbin. Arten bör eftersökas i landskap där den tidigare har påträffats för att öka kunskapsläget om arten.

Bartsch, H. 2009. Tidsfönsterbaserade preliminära provinskataloger inom Diptera. (tills vidare opublicerad, delges i mailgrupp)

Bartsch, H. 2008. Landskapskatalog för stekelflugor & svävflugor. Artportalen. ArtDatabanken, SLU. http://www.artportalen.se/bugs/catalogus.asp

Mei, M. Gibson, J.F. & Skevington J. H. 2010. Observations on Hilltopping in Thickheaded Flies (Diptera: Conopidae).

J Insect Sci 10: 27.

Smith, K.G.V. 1969. Family Conopidae. In: Handbooks for Identification of British Insects, Volume X (Part 3a): 1-18

Stuke, J.-H. & Clements, D.K. 2008. Revision of the Myopa testacea-Species-Group in the Palearctic Region (Diptera: Conopidae). Zootaxa 1713: 1-26.

Veen, M. van, 2005. Conopidae keys ([http://home.hccnet.nl/mp.van.veen/conopidae/ConGenera.html]) Senast uppdaterad 28.03.2010

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Fredrik Östrand 2013.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Conopoidea  
 • Familj
  Conopidae - stekelflugor 
 • Släkte
  Myopa  
 • Art
  Myopa pellucida, (Robineau-Desvoidy, 1830)
  Synonymer
  Myopa extricata Collin, 1960
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Fredrik Östrand 2013.