Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Beris fuscipes

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Beris fuscipes
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt liten långsmal vapenfluga, 5-6 mm. Svart med sex utskott baktill på mellankroppen. Kroppen inklusive ögonen är finhårig. Honans ben är både mörka och ljusa, medan hanens närmast är helsvarta. Hannens vingar är dessutom mörktonade. Arten är mycket lik Beris strobli, men hanarna går att skilja åt med hjälp av könskaraktärer (Stubbs & Drake 2001).
Utbredning
Länsvis förekomst för Beris fuscipes Observationer i Sverige för Beris fuscipes
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Beris fuscipes förekommer fragmenterat i Sverige. Arten är dokumenterad ifrån Skåne till Lappland, men fynden täcker in mindre än hälften av alla landskap. Efter år 2000 föreligger endast fynd ifrån Medelpad och Ångermanland. Arten förekommer relativt sällsynt i Norge och Finland, men saknas i Danmark. Vidare är den utbredd över stora delar av centrala och norra Europa inklusive Storbritannien i väst, Italien i söder och Ryssland i ost. Den finns även i Japan och i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
En liten mörk vapenfluga som trivs i halvskuggiga kärrmiljöer med rent (rinnande) vatten. Larven lever möjligen i anknytning till murken ved. Biotoper av detta slag minskar eller förlorar kvalitet till följd av jord- och skogsbruk. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (20-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iii)).
Ekologi
Arten lever i sumpskog, örtrik fuktig lövskog, kärr och vid vattendrag. Många av fynden är gjorda i mer eller mindre skuggig miljö invid buskar eller i skogsbryn. Larven lever av multnande rötter eller andra växtdelar under nedbrytning och påträffas huvudsakligen i fuktig mullrik jord, men har också påträffats under barken av döda träd. De fullbildade flugor påträffas oftast i närheten av larvens livsmiljö. Flera av de närbesläktade Beris-arterna uppvisar svärmningsbeteende, där hanar bildar stora svärmar en bit ovan marken. Adulter av Beris fuscipes är vanligast funnen från början av juni till slutet av juli.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· kärlväxter
· kärlväxter
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Stratiomyidae (vapenflugor), Släkte Beris, Art Beris fuscipes Meigen, 1820 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(i,ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation En liten mörk vapenfluga som trivs i halvskuggiga kärrmiljöer med rent (rinnande) vatten. Larven lever möjligen i anknytning till murken ved. Biotoper av detta slag minskar eller förlorar kvalitet till följd av jord- och skogsbruk. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (20-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iii)).
En relativt liten långsmal vapenfluga, 5-6 mm. Svart med sex utskott baktill på mellankroppen. Kroppen inklusive ögonen är finhårig. Honans ben är både mörka och ljusa, medan hanens närmast är helsvarta. Hannens vingar är dessutom mörktonade. Arten är mycket lik Beris strobli, men hanarna går att skilja åt med hjälp av könskaraktärer (Stubbs & Drake 2001).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Beris fuscipes

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Beris fuscipes

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Beris fuscipes förekommer fragmenterat i Sverige. Arten är dokumenterad ifrån Skåne till Lappland, men fynden täcker in mindre än hälften av alla landskap. Efter år 2000 föreligger endast fynd ifrån Medelpad och Ångermanland. Arten förekommer relativt sällsynt i Norge och Finland, men saknas i Danmark. Vidare är den utbredd över stora delar av centrala och norra Europa inklusive Storbritannien i väst, Italien i söder och Ryssland i ost. Den finns även i Japan och i Nordamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Stratiomyoidea  
 • Familj
  Stratiomyidae - vapenflugor 
 • Släkte
  Beris  
 • Art
  Beris fuscipesMeigen, 1820

Arten lever i sumpskog, örtrik fuktig lövskog, kärr och vid vattendrag. Många av fynden är gjorda i mer eller mindre skuggig miljö invid buskar eller i skogsbryn. Larven lever av multnande rötter eller andra växtdelar under nedbrytning och påträffas huvudsakligen i fuktig mullrik jord, men har också påträffats under barken av döda träd. De fullbildade flugor påträffas oftast i närheten av larvens livsmiljö. Flera av de närbesläktade Beris-arterna uppvisar svärmningsbeteende, där hanar bildar stora svärmar en bit ovan marken. Adulter av Beris fuscipes är vanligast funnen från början av juni till slutet av juli.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Myrbiotoper, Öppen fastmark, Öppna strandbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· kärlväxter - Tracheophyta (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Många av landets vapenflugor kräver rent, opåverkat vatten och hotas av förorening eller markberedning av olika slag, inklusive utdikning. Hotbilden för B. fuscipes utgörs av utdikning eller övergödning, men även igenväxning eller avverkning kan ha negativ påverkan då mängden lämpliga biotoper härvid kan förändras.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Kunskapsläget för många av landets vapenflugor är dåligt och skulle behöva förbättras. På lokaler där arten fortfarande förekommer är det viktigt att terrängen bevaras i befintligt skick, med avseende på såväl vattenkvalitet, växtdiversitet och mängden skyddande (skuggande) vegetation.

Encyclopedia of Life. Available from http://www.eol.org. Accessed 1 Oct 2015.

de Jong, Y. et al. 2014. Fauna Europaea - all European animal species on the web. Biodiversity Data Journal 2: http://www.faunaeur.org Accessed 1 Oct 2015.

Nartshuk, E.P. 2009. The character of soldier fly distribution (Diptera, Stratiomyidae) in Eastern Europe. Entomological review 89: 46-55.

Rozkosný, R. 1973. The Stratiomyidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica Vol 1.

Stubbs, A. & Drake, M. 2001. British soldierflies and their allies. British Entomological and Natural History Society. Henry Ling Ltd, The Dorset Press, England.

Woodley, N.E. 1980. A revision of the nearctic Beridinae (Diptera: Stratiomyidae). Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College. [http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/2803] 149: 319-352

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Fredrik Östrand 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Stratiomyoidea  
 • Familj
  Stratiomyidae - vapenflugor 
 • Släkte
  Beris  
 • Art
  Beris fuscipes, Meigen, 1820
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Fredrik Östrand 2015