Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Beris vallata

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Beris vallata
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Denna lilla vapenfluga, 5–6 mm lång, är kontrastrikt färgad med blanksvart huvud och mellankropp samt bjärt orange bakkropp. Benen är orangegula med svarta fotleder och yttre del av skenbenen. Hanen har ibland förmörkad bakkropp och tydligt rökfärgade vingar medan honan bara har en långsträckt förmörkning i framkanten av vingen. Arten är lätt att förväxla med den något större och betydligt mer utbredda B. clavipes med liknande utseende. De kan dock skiljas på att den senare har nästan helt rökfärgade vingar och att bakskenbenen är nästan helt orangegula, inte till hälften svarta som hos B. vallata.
Utbredning
Länsvis förekomst för Beris vallata Observationer i Sverige för Beris vallata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En vanlig och utbredd art i centrala och västra Europa men i Sverige bara påträffad i Skåne och på Öland. Många äldre lokaler är kända i Skåne men få är aktuella, vilket tyder på att arten minskat under en längre följd av år. Arten är påträffad i större delen av Danmark men inte i Norge och Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(i,ii,iv,v)+2ab(i,ii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Denna lilla svartoranga vapenfluga är känd från Skåne och Öland. Larven lever bland döda löv och mossa i fuktiga miljöer. Den vuxna flugan påträffas i fuktiga miljöer nära vatten. Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (4-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 11000 (2260-35000) km² och förekomstarean (AOO) till 48 (16-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer (många äldre lokaler i Skåne men få aktuella). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(i,ii,iv,v)+2ab(i,ii,iv,v)).
Ekologi
Arten förekommer i fuktig örtrik skog, sumpskog och vid vattendrag och källor. Puparier är bl.a. påträffade i fuktig mossa invid källflöde (Rozkosný, 1982). Larven lever av multnande blöta växtdelar. Fullbildade flugor påträffas huvudsakligen under juli månad men arten har påträffats under nästan hela sommaren.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Stratiomyidae (vapenflugor), Släkte Beris, Art Beris vallata (Forster, 1771) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(i,ii,iv,v)+2ab(i,ii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Denna lilla svartoranga vapenfluga är känd från Skåne och Öland. Larven lever bland döda löv och mossa i fuktiga miljöer. Den vuxna flugan påträffas i fuktiga miljöer nära vatten. Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (4-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 11000 (2260-35000) km² och förekomstarean (AOO) till 48 (16-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer (många äldre lokaler i Skåne men få aktuella). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(i,ii,iv,v)+2ab(i,ii,iv,v)).
Denna lilla vapenfluga, 5–6 mm lång, är kontrastrikt färgad med blanksvart huvud och mellankropp samt bjärt orange bakkropp. Benen är orangegula med svarta fotleder och yttre del av skenbenen. Hanen har ibland förmörkad bakkropp och tydligt rökfärgade vingar medan honan bara har en långsträckt förmörkning i framkanten av vingen. Arten är lätt att förväxla med den något större och betydligt mer utbredda B. clavipes med liknande utseende. De kan dock skiljas på att den senare har nästan helt rökfärgade vingar och att bakskenbenen är nästan helt orangegula, inte till hälften svarta som hos B. vallata.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Beris vallata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Beris vallata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En vanlig och utbredd art i centrala och västra Europa men i Sverige bara påträffad i Skåne och på Öland. Många äldre lokaler är kända i Skåne men få är aktuella, vilket tyder på att arten minskat under en längre följd av år. Arten är påträffad i större delen av Danmark men inte i Norge och Finland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Stratiomyoidea  
 • Familj
  Stratiomyidae - vapenflugor 
 • Släkte
  Beris  
 • Art
  Beris vallata(Forster, 1771)

Arten förekommer i fuktig örtrik skog, sumpskog och vid vattendrag och källor. Puparier är bl.a. påträffade i fuktig mossa invid källflöde (Rozkosný, 1982). Larven lever av multnande blöta växtdelar. Fullbildade flugor påträffas huvudsakligen under juli månad men arten har påträffats under nästan hela sommaren.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten, Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Myrbiotoper, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Avvattningen av skogsmark i södra Sverige genom dikningsåtgärder och rätning av vattendrag har sannolikt minskat artens habitat under längre tid. Detta kan även vara ett pågående hot på sina håll.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
Osäkert vilka åtgärder som kan gynna arten annat än att bibehålla odikade sumpskogspartier och källdråg i Skåne och på Öland.

Rozkosný, R. 1973. The Stratiomyidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. Vol 1.

Rozkosný, R. 1982. A biosystematic study of the European Stratiomyidae (Diptera). Vol. 1. Introduction, Beridinae, Sarginae, Stratiomyinae. Series Ent. 21. W. Junk, The Hague

Stubbs, A. & Drake, M. 2001. British soldierflies and their allies. British Entomol. and Nat. Hist. Soc.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Stratiomyoidea  
 • Familj
  Stratiomyidae - vapenflugor 
 • Släkte
  Beris  
 • Art
  Beris vallata, (Forster, 1771)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2010.