Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blå stjärnmossa

Organismgrupp Mossor Mnium blyttii
Blå stjärnmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar 2–7 cm höga, brungröna till ljust blågröna och nedtill svartgröna, luckra tuvor med brunt ludd av rhizoider högt upp på stammen. Vissna blad kan färgas blå av vatten. Bladen är brett ovala med kort, nästan trubbig spets, ibland med en kort, påsatt spets och bladbasen är brett och tydligt nedlöpande på stammen. Bladkanterna har en tydlig kantlist som vanligen har små tänder, enstaka tänder kan vara arrangerade parvis. I bladspetsen är kantlisten otydlig. Nerven är kraftig och slutar nedanför bladspetsen. Bladcellerna är 20–30 µm breda, rundade och med tydliga förtjockningar i hörnen men inte ordnade i rader. Arten är skildkönad och kapslar är mycket ovanliga. Kapseln är oval och riktad rakt åt sidan eller nedåt. Kapselskaftet är 1–2 cm långt och rödaktigt. Sporerna är 18–24 µm i diameter, gulgröna och papillösa. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Blå stjärnmossa kan likna blek stjärnmossa Mnium stellare, men den senare saknar kantlist på bladen samt växer främst i södra Sverige med endast ett fåtal förekomster i fjällen.
Utbredning
Länsvis förekomst för blå stjärnmossa Observationer i Sverige för blå stjärnmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är mindre allmän i kalkrika delar av fjällen i Sverige och Norge, liksom på Svalbard. I Finland och på Island är den sällsynt. Den är känd från delar av Alperna och andra bergsområden i östra Europa, norra Asien, nordligaste Nordamerika och på Grönland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Blå stjärnmossa växer på humusrik jord, ofta vid foten av bergväggar, mellan stora stenblock, i fuktiga klippspringor, under klipputsprång och under videbuskar. Den växer på kalkhaltiga bergarter i skuggiga miljöer med hög och jämn luftfuktighet. Den kan växa tillsammans med trind trollmossa Cyrtomnium hymenophyllum, planmossa Distichium capillaceum och nordlig källmossa Philonotis tomentella. Sporerna mognar på sensommaren.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Bryales, Familj Mniaceae, Släkte Mnium (stjärnmossor), Art Mnium blyttii Bruch & Schimp. - blå stjärnmossa Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Arten bildar 2–7 cm höga, brungröna till ljust blågröna och nedtill svartgröna, luckra tuvor med brunt ludd av rhizoider högt upp på stammen. Vissna blad kan färgas blå av vatten. Bladen är brett ovala med kort, nästan trubbig spets, ibland med en kort, påsatt spets och bladbasen är brett och tydligt nedlöpande på stammen. Bladkanterna har en tydlig kantlist som vanligen har små tänder, enstaka tänder kan vara arrangerade parvis. I bladspetsen är kantlisten otydlig. Nerven är kraftig och slutar nedanför bladspetsen. Bladcellerna är 20–30 µm breda, rundade och med tydliga förtjockningar i hörnen men inte ordnade i rader. Arten är skildkönad och kapslar är mycket ovanliga. Kapseln är oval och riktad rakt åt sidan eller nedåt. Kapselskaftet är 1–2 cm långt och rödaktigt. Sporerna är 18–24 µm i diameter, gulgröna och papillösa. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Blå stjärnmossa kan likna blek stjärnmossa Mnium stellare, men den senare saknar kantlist på bladen samt växer främst i södra Sverige med endast ett fåtal förekomster i fjällen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blå stjärnmossa

Länsvis förekomst och status för blå stjärnmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blå stjärnmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är mindre allmän i kalkrika delar av fjällen i Sverige och Norge, liksom på Svalbard. I Finland och på Island är den sällsynt. Den är känd från delar av Alperna och andra bergsområden i östra Europa, norra Asien, nordligaste Nordamerika och på Grönland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Mniaceae  
 • Släkte
  Mnium - stjärnmossor 
 • Art
  Mnium blyttiiBruch & Schimp. - blå stjärnmossa

Blå stjärnmossa växer på humusrik jord, ofta vid foten av bergväggar, mellan stora stenblock, i fuktiga klippspringor, under klipputsprång och under videbuskar. Den växer på kalkhaltiga bergarter i skuggiga miljöer med hög och jämn luftfuktighet. Den kan växa tillsammans med trind trollmossa Cyrtomnium hymenophyllum, planmossa Distichium capillaceum och nordlig källmossa Philonotis tomentella. Sporerna mognar på sensommaren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark, Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Klimatförändringar (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Etymologi: blyttii (lat.) = Efter Matthias Numsen Blytt (1789–1862), norsk botaniker.
Uttal: [Mníum blýttïi]

KEY FACTS Forms lax, 2–7 cm high tufts that are brownish-green to glaucous green above and blackish-green below. Brown tomentum present quite far up on stem. Leaves broadly ovoid, distinctly bordered, except at apex. Apex short, more or less blunt, sometimes apiculate. Base broadly and distinctly decurrent. Margin with small teeth, some of which are double. Costa stout, ending below apex. Post-mortal leaves may turn blue when placed in water. Dioicous, capsules very uncommon. Capsule ovoid, horizontal to cernuous. Seta 1–2 cm, reddish. Spores 18–24 µm, yellowish-green, papillose. – A calcicolous species growing on humus-rich soil in moist and shady situations. Typical habitats include the base of rock faces as well as crevices in and between rocks and boulders. Also found beneath rock ledges and willows.

Hallingbäck, T. 2008. Mnium blyttii blå stjärnmossa s. 436-437. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2008

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Mniaceae  
 • Släkte
  Mnium - stjärnmossor 
 • Art
  Mnium blyttii, Bruch & Schimp. - blå stjärnmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2008