Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Kyklioacalles navieresi

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Kyklioacalles navieresi
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5–3 mm lång vivel med kort, klumpig och starkt välvd kropp. Brun eller brunsvart, översidan försedd med knölar och utstående borst och en fläckvis tätare, gul fjällbeklädnad. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Kyklioacalles navieresi Observationer i Sverige för Kyklioacalles navieresi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har fram tills helt nyligen varit sammanblandad med den närstående A. roboris. Alla gamla uppgifter torde gälla A. navieresi, och A. roboris är endast känd från Stenshuvud i Skåne. A. navieresi är noterad från kusttrakterna i östra och södra Skåne, enstaka lokaler i Halland och Bohuslän, samt längs Östersjölandskapen Blekinge, östra Småland och Öland (Fägerström 2009). Generellt sett är släktets arter lätta att förbise och utbredningen kan därför inte anses vara helt klarlagd. I våra grannländer är arten anträffad i Danmark, och världsutbredningen är begränsad till västra, mellersta och norra Europa (Rheinheimer et al. 2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen sker i döda grenar av lövträd. Arten är känd från kusttrakterna från östra Skåne till Småland och Öland. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i döda grenar av lövträd. Möjligen föredras grenar som fallit till marken. I Sverige är arten funnen i anslutning till ek, bok, al, alm, lind och avenbok. Närmare detaljer om larvutveckling och substratkrav är inte kända. Övervintrar som fullbildad skalbagge, och kan främst under vår och höst bankas från grenar eller sållas från förna vid basen av träd. Arten saknar flygförmåga (Fägerström 2009, Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Buskmark
Buskmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· avenbok
· avenbok
· ekar
· ekar
· klibbal
· klibbal
· skogslind
· skogslind
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Kyklioacalles, Art Kyklioacalles navieresi (Boheman, 1837) Synonymer Acalles navieresi Boheman, 1837

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i döda grenar av lövträd. Arten är känd från kusttrakterna från östra Skåne till Småland och Öland. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 2,5–3 mm lång vivel med kort, klumpig och starkt välvd kropp. Brun eller brunsvart, översidan försedd med knölar och utstående borst och en fläckvis tätare, gul fjällbeklädnad. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Kyklioacalles navieresi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Kyklioacalles navieresi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har fram tills helt nyligen varit sammanblandad med den närstående A. roboris. Alla gamla uppgifter torde gälla A. navieresi, och A. roboris är endast känd från Stenshuvud i Skåne. A. navieresi är noterad från kusttrakterna i östra och södra Skåne, enstaka lokaler i Halland och Bohuslän, samt längs Östersjölandskapen Blekinge, östra Småland och Öland (Fägerström 2009). Generellt sett är släktets arter lätta att förbise och utbredningen kan därför inte anses vara helt klarlagd. I våra grannländer är arten anträffad i Danmark, och världsutbredningen är begränsad till västra, mellersta och norra Europa (Rheinheimer et al. 2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Cryptorhynchinae  
 • Tribus
  Cryptorhynchini  
 • Släkte
  Kyklioacalles  
 • Art
  Kyklioacalles navieresi(Boheman, 1837)
  Synonymer
  Acalles navieresi Boheman, 1837

Larvutvecklingen sker i döda grenar av lövträd. Möjligen föredras grenar som fallit till marken. I Sverige är arten funnen i anslutning till ek, bok, al, alm, lind och avenbok. Närmare detaljer om larvutveckling och substratkrav är inte kända. Övervintrar som fullbildad skalbagge, och kan främst under vår och höst bankas från grenar eller sållas från förna vid basen av träd. Arten saknar flygförmåga (Fägerström 2009, Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)

Fägerström, C. (2009) Svenska Acalles - revidering av arterna och deras utbredning. Entomologisk Tidskrift 130 (1), s.21-30

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Cryptorhynchinae  
 • Tribus
  Cryptorhynchini  
 • Släkte
  Kyklioacalles  
 • Art
  Kyklioacalles navieresi, (Boheman, 1837)
  Synonymer
  Acalles navieresi Boheman, 1837
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.