Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Inocybe quietiodor

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Inocybe quietiodor
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Inocybe quietiodor Observationer i Sverige för Inocybe quietiodor
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza men oklart med vilka värdträd. Några få fynd från Västergötland och ett på Öland. I det första fallet enbart i de främsta ädellövmiljöerna (ek/hassel-dominerade kalkrika lövskogar) medan det öländska fyndet är gjort i en äldre blandskogsplantering på alvarmark. En stor och lättbestämd trådskivling som uppenbarligen är mycket sällsynt. De få fynden och den något spretiga ekologin gör en bedömning svår. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Levande träd
Levande träd
Mark/sediment
Mark/sediment
Ved och bark
Ved och bark
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ekar
· ekar
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Crepidotaceae, Släkte Inocybe (trådingar), Art Inocybe quietiodor Bon Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza men oklart med vilka värdträd. Några få fynd från Västergötland och ett på Öland. I det första fallet enbart i de främsta ädellövmiljöerna (ek/hassel-dominerade kalkrika lövskogar) medan det öländska fyndet är gjort i en äldre blandskogsplantering på alvarmark. En stor och lättbestämd trådskivling som uppenbarligen är mycket sällsynt. De få fynden och den något spretiga ekologin gör en bedömning svår. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Inocybe quietiodor

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Inocybe quietiodor

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Crepidotaceae  
 • Släkte
  Inocybe - trådingar 
 • Art
  Inocybe quietiodorBon

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog

Substrat/Föda:
Levande träd (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Crepidotaceae  
 • Släkte
  Inocybe - trådingar 
 • Art
  Inocybe quietiodor, Bon
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.