Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Entoloma viiduense

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Entoloma viiduense
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Entoloma viiduense är en relativt stor och livligt färgad nopping som tillhör undersläktet Leptonia bland rödskivlingarna. Den hör till en grupp arter med mer eller mindre tydliga blåa färger och kan endast med säkerhet skiljas från närbesläktade arter med stöd av flera karaktärer. Arten har en upp till 7cm bred hatt som först är fibrig men snart finfjälligt uppsprucken, först blågrå med tydlig violett färgton, senare kan den anta en mera brunviolett ton. Lamellerna är utan blå ton, kontrasterar tydligt mot hatt och fot och är först gulbleka men antar strax en rosa ton av mogna sporer. Foten är slät och även den blå men mörknar efterhand mot mera violettbrun. Sporerna är kantiga 9,5-12,5 um, hyferna saknar söljor och lamelleggen saknar cystider.
Utbredning
Länsvis förekomst för Entoloma viiduense Observationer i Sverige för Entoloma viiduense
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen på endast två lokaler i Sverige (Öland, Vickleby ängar samt en uppgift med ospecificerad lokal i Noordeloos 1992). Även i övrigt är den extremt sällsynt och endast känd genom några enstaka fynd i Estland (typlokalen), Finland (DD) och Norge.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare på kalk- och mullrik sandblandad jord i ek/lind/ask-dominerad ädellövskog. Endast påträffad en gång i landet, vid Vickleby ängar på Öland (1992), som är en gammal igenvuxen löväng. Status och hotbild oklar. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Missgynnas troligen av upphörande hävd, med åtföljande förtätning av träd- och buskrika fodermarker. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
På den enda lokal där vi har fynddetaljer uppträdde den i en kalk- och mullrik ädellövsmiljö som tidigare utgjort fodermark som löväng. Den påträffades som följeart till en annan extremt sällsynt lövskogsart Cortinarius xanthophyllus och växer på marken bland mossor och rik lundflora tillsammans med en lång rad ovanliga svampar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Entolomataceae, Släkte Entoloma (rödlingar), Art Entoloma viiduense Noordel. & Liiv Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare på kalk- och mullrik sandblandad jord i ek/lind/ask-dominerad ädellövskog. Endast påträffad en gång i landet, vid Vickleby ängar på Öland (1992), som är en gammal igenvuxen löväng. Status och hotbild oklar. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Missgynnas troligen av upphörande hävd, med åtföljande förtätning av träd- och buskrika fodermarker. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Entoloma viiduense är en relativt stor och livligt färgad nopping som tillhör undersläktet Leptonia bland rödskivlingarna. Den hör till en grupp arter med mer eller mindre tydliga blåa färger och kan endast med säkerhet skiljas från närbesläktade arter med stöd av flera karaktärer. Arten har en upp till 7cm bred hatt som först är fibrig men snart finfjälligt uppsprucken, först blågrå med tydlig violett färgton, senare kan den anta en mera brunviolett ton. Lamellerna är utan blå ton, kontrasterar tydligt mot hatt och fot och är först gulbleka men antar strax en rosa ton av mogna sporer. Foten är slät och även den blå men mörknar efterhand mot mera violettbrun. Sporerna är kantiga 9,5-12,5 um, hyferna saknar söljor och lamelleggen saknar cystider.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Entoloma viiduense

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Entoloma viiduense

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen på endast två lokaler i Sverige (Öland, Vickleby ängar samt en uppgift med ospecificerad lokal i Noordeloos 1992). Även i övrigt är den extremt sällsynt och endast känd genom några enstaka fynd i Estland (typlokalen), Finland (DD) och Norge.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma viiduenseNoordel. & Liiv

På den enda lokal där vi har fynddetaljer uppträdde den i en kalk- och mullrik ädellövsmiljö som tidigare utgjort fodermark som löväng. Den påträffades som följeart till en annan extremt sällsynt lövskogsart Cortinarius xanthophyllus och växer på marken bland mossor och rik lundflora tillsammans med en lång rad ovanliga svampar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Den extremt lilla populationen gör att slumpfaktorer utgör ett hot. Eftersom status och ekologi är bristfälligt känd är det svårt att i detalj beskriva hotbilden.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Artens enda kända förekomst är belägen i ett naturreservat. Om nya växtplatser framkommer bör även dessa områden skyddas och få anpassad skötsel.
Noordeloos angav arten för Estland och Sverige i sin monografi över Europas rödskivlingar utan att specificera lokalen.

Noordeloos, M. 1992. Entoloma s.lat. Fungi Europaei 5. Candusso.

Noordeloos, M. 2004. Entoloma s.lat. Fungi Europaei 5A. Candusso.

Noordeloos, M. 2012. Entoloma. In Knudsen, H. & Vesterholt, J. 2012: Funga Nordica. Nordsvamp – Copenhagen.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma viiduense, Noordel. & Liiv
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2012