Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gulfotad lerskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Camarophyllopsis micacea
Gulfotad lerskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gulfotad lerskivling är en liten, brun eller gråbrun, oansenlig vaxskivling, cirka 3–4 cm hög, med vanligen glesa skivor och torr hatt. Alla lerskivlingar är mycket lika varandra. Gulfotad lerskivling kännetecknas av en gul fot, vilket gör att fruktkropparna påminner om dvärgexemplar av trattkantareller. Arten är en höstsvamp.
Utbredning
Länsvis förekomst för gulfotad lerskivling Observationer i Sverige för gulfotad lerskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gulfotad lerskivling är hos oss, liksom i övriga Europa, sällsynt eller mycket sällsynt. I Sverige förekommer den med spridda lokaler på Öland, i Skåne, Bohuslän, Västergötland, Uppland, Medelpad och Jämtland. 5 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 500, vilket motsvarar ungefär 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 10 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 20 åren, p.g.a. försämrad habitatkvalitet, möjligen främst orsakad av atmosfäriskt nedfall. Minskningen gäller huvudsakligen förekomsterna i gräsmark, och de bedöms pågå fortlöpande. Den är känd från Danmark och där rödlistad men ej rapporterad från Norge eller Finland. Arten är även uppgiven från Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Levnadssätt okänt. Bildar fruktkroppar i gräs på kalkrik lera, i ängsmark och naturbetesmark men även i ädellövskog. Troligen fosforkänslig. Total population i landet bedöms ha minskat p.g.a. försämrad habitatkvalitet, upphörande bete på naturbetesmarker och användning av gödning. Troligen missgynnad av atmosfäriskt nedfall, vilket huvudsakligen gäller förekomsterna i gräsmark. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (400-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (20-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (80-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Gulfotad lervaxskivling är nedbrytare, kalkgynnad och växer i tät, örtrik grässvål, ofta tillsammans med andra vaxskivlingar i ängsmark och naturbetesmark men även i ädellövskog. Den kan även förekomma i ädellövskog på bar, kalkhaltig, mullrik lera. Troligen fosforkänslig. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenteras till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Clavariaceae (fingersvampar), Släkte Camarophyllopsis (lervaxskivlingar), Art Camarophyllopsis micacea (Berk. & Broome) Arnolds - gulfotad lerskivling Synonymer Hygrotrama micaceum (Berk. & Broome) Bon, Hygrophorus micaceus Berk. & Broome, Camarophyllopsis phaeoxantha (Romagn.) Arnolds, Hygrophorus phaeoxanthus Romagn.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Levnadssätt okänt. Bildar fruktkroppar i gräs på kalkrik lera, i ängsmark och naturbetesmark men även i ädellövskog. Troligen fosforkänslig. Total population i landet bedöms ha minskat p.g.a. försämrad habitatkvalitet, upphörande bete på naturbetesmarker och användning av gödning. Troligen missgynnad av atmosfäriskt nedfall, vilket huvudsakligen gäller förekomsterna i gräsmark. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (400-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (20-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (80-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Gulfotad lerskivling är en liten, brun eller gråbrun, oansenlig vaxskivling, cirka 3–4 cm hög, med vanligen glesa skivor och torr hatt. Alla lerskivlingar är mycket lika varandra. Gulfotad lerskivling kännetecknas av en gul fot, vilket gör att fruktkropparna påminner om dvärgexemplar av trattkantareller. Arten är en höstsvamp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gulfotad lerskivling

Länsvis förekomst och status för gulfotad lerskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gulfotad lerskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gulfotad lerskivling är hos oss, liksom i övriga Europa, sällsynt eller mycket sällsynt. I Sverige förekommer den med spridda lokaler på Öland, i Skåne, Bohuslän, Västergötland, Uppland, Medelpad och Jämtland. 5 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 500, vilket motsvarar ungefär 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 10 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 20 åren, p.g.a. försämrad habitatkvalitet, möjligen främst orsakad av atmosfäriskt nedfall. Minskningen gäller huvudsakligen förekomsterna i gräsmark, och de bedöms pågå fortlöpande. Den är känd från Danmark och där rödlistad men ej rapporterad från Norge eller Finland. Arten är även uppgiven från Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Camarophyllopsis - lervaxskivlingar 
 • Art
  Camarophyllopsis micacea(Berk. & Broome) Arnolds - gulfotad lerskivling
  Synonymer
  Hygrotrama micaceum (Berk. & Broome) Bon
  Hygrophorus micaceus Berk. & Broome
  Camarophyllopsis phaeoxantha (Romagn.) Arnolds
  Hygrophorus phaeoxanthus Romagn.

Gulfotad lervaxskivling är nedbrytare, kalkgynnad och växer i tät, örtrik grässvål, ofta tillsammans med andra vaxskivlingar i ängsmark och naturbetesmark men även i ädellövskog. Den kan även förekomma i ädellövskog på bar, kalkhaltig, mullrik lera. Troligen fosforkänslig. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenteras till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
För förekomster i välhävdad, öppen och mager gräsmark innebär tillförsel av gödning ett allvarligt hot, liksom på lång sikt den onaturliga kvävebelastning på marken som luftföroreningar orsakar. Ett mer akut hot är att betes- eller slåtterhävden upphör så att lokalerna växer igen. Även skogsplantering är negativ. För förekomster i ädellövskog innebär röjning eller omläggning till barrskog ett hot.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Några lokaler är skyddade som naturreservat. Övriga växtplatser bör skyddas och vårdas med samma metoder som tidigare skett på platsen. Gödsling måste undvikas. Ädellövskog på kalkhaltig mark får inte omföras till granskog. Avverkning måste ske med stor försiktighet.
Utländska namn – DK: Brungul vokshat.

Gulden, G. & Weholt, Ø. 1984. Bidrag til slekten Hygrotrama i Norge. Agarica 10: 206–215.

Printz, P. & Læssøe, T. 1986. Vokshatteslægten Camarophyllopsis i Danmark. Svampe 14: 83–92 .

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Camarophyllopsis - lervaxskivlingar 
 • Art
  Camarophyllopsis micacea, (Berk. & Broome) Arnolds - gulfotad lerskivling
  Synonymer
  Hygrotrama micaceum (Berk. & Broome) Bon
  Hygrophorus micaceus Berk. & Broome
  Camarophyllopsis phaeoxantha (Romagn.) Arnolds
  Hygrophorus phaeoxanthus Romagn.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.