Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordlig praktmossa

Organismgrupp Mossor Plagiomnium curvatulum
Nordlig praktmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skotten är några centimeter höga, gröna till mörkgröna och växer som spridda skott eller i luckra mattor eller tuvor. Sterila skott är upprätta eller bågböjda, medan fertila skott är upprätta och kraftiga, men ofta bara ca 1,5 cm långa. Bladen är brett ovala med en kort, uddlik spets och nerven är lång och tydlig. Bladen saknar eller har bara kort nedlöpning. Bladcellerna är relativt tjockväggiga, rombiska till hexagonala, 1–2 gånger så långa som breda och sitter inte i tydliga rader. Bladkanten har en tydlig kantlist av långsmala celler och tänder som består av en enda cell. Arten är samkönad med han- och honorgan tillsammans. Kapslar är sannolikt vanliga och växer ofta flera på varje skott. Kapselskaft till största delen gulaktiga. Locket är koniskt och saknar spröt.
Nordlig praktmossa är mycket lik bågpraktmossa Plagiomnium medium, men den senare har längre fertila skott, upp till 5 cm, tydligt nedlöpande blad, tänder som består av 1–2 långsmala celler och tunnväggiga bladceller med relativt tydliga hörnförtjockningar. Dessutom har den kapselskaft som till största delen är röda.
Arten har tidigare innefattats i bågpraktmossa Plagiomnium medium, men senare rön från populationgenetikens område (Wyatt m.fl. 1993) visar att nordlig praktmossa har uppkommit genom en hybridisering mellan kärrpraktmossa P. ellipticum och bandpraktmossa P. elatum, vilket skedde under Pleistocen.
Utbredning
Länsvis förekomst för nordlig praktmossa Observationer i Sverige för nordlig praktmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har hittats i västligaste Jämtland och norrut i Sverige. I Norge finns många lokaler men i Finland finns fortfarande relativt få kända förekomster. Därutöver är arten känd från Svalbard, norra Sibirien, Grönland och norra Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Nordlig praktmossa växer som enstaka skott eller som små tuvor. Den växer på relativt exponerade, torra, kalkhaltiga substrat, t.ex. på fjällsippshed, och ofta i en artrik blandning med andra kalkgynnade arter, t.ex. fjällräffelmossa Aulacomnium turgidum, trind trollmossa Cyrtomnium hymenophyllum, gul glansmossa Orthothecium chryseon och gyllenmossa Tomentypnum nitens. Den är troligen förbisedd eftersom den inte bildar större bestånd men är sannolikt ändå relativt sällsynt.
Landskapstyper
Skog
Skog
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Bryales, Familj Plagiomniaceae, Släkte Plagiomnium (praktmossor), Art Plagiomnium curvatulum (Lindb.) Schljakov - nordlig praktmossa Synonymer Plagiomnium medium subsp. curvatulum (Lindb.) T.J.Kop., Plagiomnium medium ssp. curvatulum, Astrophyllum curvatulum Lindb., Mnium curvatulum (Lindb.) Limpr., Astrophyllum medium subsp. curvatulum (Lindb.) Kindb., Mnium medium subsp. curvatulum (Lindb.) Kindb., Plagiomnium medium var. curvatulum (Lindb.) H.A.Crum & L.E.Anderson

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Skotten är några centimeter höga, gröna till mörkgröna och växer som spridda skott eller i luckra mattor eller tuvor. Sterila skott är upprätta eller bågböjda, medan fertila skott är upprätta och kraftiga, men ofta bara ca 1,5 cm långa. Bladen är brett ovala med en kort, uddlik spets och nerven är lång och tydlig. Bladen saknar eller har bara kort nedlöpning. Bladcellerna är relativt tjockväggiga, rombiska till hexagonala, 1–2 gånger så långa som breda och sitter inte i tydliga rader. Bladkanten har en tydlig kantlist av långsmala celler och tänder som består av en enda cell. Arten är samkönad med han- och honorgan tillsammans. Kapslar är sannolikt vanliga och växer ofta flera på varje skott. Kapselskaft till största delen gulaktiga. Locket är koniskt och saknar spröt.
Nordlig praktmossa är mycket lik bågpraktmossa Plagiomnium medium, men den senare har längre fertila skott, upp till 5 cm, tydligt nedlöpande blad, tänder som består av 1–2 långsmala celler och tunnväggiga bladceller med relativt tydliga hörnförtjockningar. Dessutom har den kapselskaft som till största delen är röda.
Arten har tidigare innefattats i bågpraktmossa Plagiomnium medium, men senare rön från populationgenetikens område (Wyatt m.fl. 1993) visar att nordlig praktmossa har uppkommit genom en hybridisering mellan kärrpraktmossa P. ellipticum och bandpraktmossa P. elatum, vilket skedde under Pleistocen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nordlig praktmossa

Länsvis förekomst och status för nordlig praktmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordlig praktmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har hittats i västligaste Jämtland och norrut i Sverige. I Norge finns många lokaler men i Finland finns fortfarande relativt få kända förekomster. Därutöver är arten känd från Svalbard, norra Sibirien, Grönland och norra Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Plagiomniaceae  
 • Släkte
  Plagiomnium - praktmossor 
 • Art
  Plagiomnium curvatulum(Lindb.) Schljakov - nordlig praktmossa
  Synonymer
  Plagiomnium medium subsp. curvatulum (Lindb.) T.J.Kop.
  Plagiomnium medium ssp. curvatulum
  Astrophyllum curvatulum Lindb.
  Mnium curvatulum (Lindb.) Limpr.
  Astrophyllum medium subsp. curvatulum (Lindb.) Kindb.
  Mnium medium subsp. curvatulum (Lindb.) Kindb.
  Plagiomnium medium var. curvatulum (Lindb.) H.A.Crum & L.E.Anderson

Nordlig praktmossa växer som enstaka skott eller som små tuvor. Den växer på relativt exponerade, torra, kalkhaltiga substrat, t.ex. på fjällsippshed, och ofta i en artrik blandning med andra kalkgynnade arter, t.ex. fjällräffelmossa Aulacomnium turgidum, trind trollmossa Cyrtomnium hymenophyllum, gul glansmossa Orthothecium chryseon och gyllenmossa Tomentypnum nitens. Den är troligen förbisedd eftersom den inte bildar större bestånd men är sannolikt ändå relativt sällsynt.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Fjällbiotoper, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Etymologi: curvatulus = något krökt; curvus (lat.) = krökt, bågböjd, krokig, buktig; diminutivsuffixet -ulus (lat.); suffixet -atus (lat.).
Uttal: [Plagiómnium kurvátulum]

KEY FACTS Shoots a few centimetres high (fertile shoots c. 1.5 cm), green to dark green, single or forming loose mats or tufts. Sterile shoots erect to arcuate, fertile shoots stout and erect. Leaves broadly ovate, shortly apiculate, distinctly bordered by elongate cells, not or obscurely decurrent at base. Costa long and distinct. Margin with unicellular teeth. Synoicous, capsules common (often several per shoot). Lid conical, without rostrum. – Grows in relatively dry, exposed and calcareous habitats, e.g. Dryas heaths, often mixed with several other calcicolous species.

Weibull, H. 2008. Plagiomnium curvatulum nordlig praktmossa s. 466. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Plagiomniaceae  
 • Släkte
  Plagiomnium - praktmossor 
 • Art
  Plagiomnium curvatulum, (Lindb.) Schljakov - nordlig praktmossa
  Synonymer
  Plagiomnium medium subsp. curvatulum (Lindb.) T.J.Kop.
  Plagiomnium medium ssp. curvatulum
  Astrophyllum curvatulum Lindb.
  Mnium curvatulum (Lindb.) Limpr.
  Astrophyllum medium subsp. curvatulum (Lindb.) Kindb.
  Mnium medium subsp. curvatulum (Lindb.) Kindb.
  Plagiomnium medium var. curvatulum (Lindb.) H.A.Crum & L.E.Anderson
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008