Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gulgrå sotdyna

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Camarops lutea
Gulgrå sotdyna Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En pyrenomycet med grågula, platta stromata. De är ofta utdraget ovala och upp till 2 cm långa. Stromata, som bryter fram ur veden, har ofta invuxna vedrester i kanten. På dess yta syns en mängd små svarta punkter, som markerar peritheciernas mynningar. Enligt vissa litteraturuppgifter färgar svampen veden gul. Konidiestadium är okänt.
Utbredning
Länsvis förekomst för gulgrå sotdyna Observationer i Sverige för gulgrå sotdyna
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gulgrå sotdyna är en sällsynt art som under senare delen av 1900-talet blivit funnen vid sammanlagt fyra tillfällen i Skåne, på Öland och i Uppland. Huvudutbredning på Öland där den förekommer i de mest värdefulla hässlena. 7 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 100, vilket motsvarar ungefär omkring 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 000 individer enligt IUCN:s definitioner).Därjämte föreligger ett 1800-talsfynd från Småland men den exakta fyndplatsen har inte kunnat lokaliseras. Den eftersöktes på lokalen i Uppland fem år efter upptäckten men återfanns då ej. I övrigt är den endast känd från Danmark, England, Polen (Schlesien) och Tyskland. I England betraktas den som "ovanlig" och i Tyskland är den upptagen på den nationella rödlistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare på ved av hassel och sälg/vide i lövskog, bl.a. ek- och hasselblandskog, samt även skog med avenbok. Uppenbarligen sällsynt. Huvudutbredning på Öland där den förekommer i de mest värdefulla hässlena. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (50-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (10-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 km² och förekomstarean (AOO) till 800 (800-2000) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Gulgrå sotdyna är en nedbrytare på ved av relativt klena dimensioner. I Sverige är den funnen på hassel och på sälg/vide bl.a. i ek- och hasselblandskog, samt även skog med avenbok. I utlandet har den också hittats växande på björk, bok, buxbom och fläder. I övrigt är lite känt om artens ståndortskrav etc. Det förefaller som om arten, likt flera andra Camarops-arter, förorsakar en hålröta på den angripna veden. Den uppträder som regel bara på någon eller några ställen på varje lokal. Varje vedenhet rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· aplar
· aplar
· askar
· askar
· avenbokar
· avenbokar
· flädrar
· flädrar
· hassel
· hassel
· hasslar
· hasslar
· hästkastanjer
· hästkastanjer
· sälg
· sälg
· viden
· viden
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Sordariomycetes, Ordning Boliniales, Familj Boliniaceae, Släkte Camarops (sotdynor), Art Camarops lutea (Alb. & Schwein.:Fr.) Shear - gulgrå sotdyna Synonymer Sphaeria lutea Alb. & Schwein., Hypoxylon luteum (Alb. & Schwein.) Fr., Bolinia lutea (Alb. & Schwein.) J.H.Mill.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare på ved av hassel och sälg/vide i lövskog, bl.a. ek- och hasselblandskog, samt även skog med avenbok. Uppenbarligen sällsynt. Huvudutbredning på Öland där den förekommer i de mest värdefulla hässlena. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (50-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (10-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 km² och förekomstarean (AOO) till 800 (800-2000) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
En pyrenomycet med grågula, platta stromata. De är ofta utdraget ovala och upp till 2 cm långa. Stromata, som bryter fram ur veden, har ofta invuxna vedrester i kanten. På dess yta syns en mängd små svarta punkter, som markerar peritheciernas mynningar. Enligt vissa litteraturuppgifter färgar svampen veden gul. Konidiestadium är okänt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gulgrå sotdyna

Länsvis förekomst och status för gulgrå sotdyna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gulgrå sotdyna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gulgrå sotdyna är en sällsynt art som under senare delen av 1900-talet blivit funnen vid sammanlagt fyra tillfällen i Skåne, på Öland och i Uppland. Huvudutbredning på Öland där den förekommer i de mest värdefulla hässlena. 7 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 100, vilket motsvarar ungefär omkring 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 000 individer enligt IUCN:s definitioner).Därjämte föreligger ett 1800-talsfynd från Småland men den exakta fyndplatsen har inte kunnat lokaliseras. Den eftersöktes på lokalen i Uppland fem år efter upptäckten men återfanns då ej. I övrigt är den endast känd från Danmark, England, Polen (Schlesien) och Tyskland. I England betraktas den som "ovanlig" och i Tyskland är den upptagen på den nationella rödlistan.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Sordariomycetidae  
 • Ordning
  Boliniales  
 • Familj
  Boliniaceae  
 • Släkte
  Camarops - sotdynor 
 • Art
  Camarops lutea(Alb. & Schwein.:Fr.) Shear - gulgrå sotdyna
  Synonymer
  Sphaeria lutea Alb. & Schwein.
  Hypoxylon luteum (Alb. & Schwein.) Fr.
  Bolinia lutea (Alb. & Schwein.) J.H.Mill.

Gulgrå sotdyna är en nedbrytare på ved av relativt klena dimensioner. I Sverige är den funnen på hassel och på sälg/vide bl.a. i ek- och hasselblandskog, samt även skog med avenbok. I utlandet har den också hittats växande på björk, bok, buxbom och fläder. I övrigt är lite känt om artens ståndortskrav etc. Det förefaller som om arten, likt flera andra Camarops-arter, förorsakar en hålröta på den angripna veden. Den uppträder som regel bara på någon eller några ställen på varje lokal. Varje vedenhet rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· aplar - Malus (Har betydelse)
· askar - Fraxinus (Har betydelse)
· avenbokar - Carpinus (Har betydelse)
· flädrar - Sambucus (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· hasslar - Corylus (Viktig)
· hästkastanjer - Aesculus (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Detta är en ytterst sällsynt art vars överlevnad i landet är mycket osäker. Närmare uppgifter om hot kan inte lämnas förrän arten blir bättre studerad.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Om lokalen i Uppland fortfarande bedöms erbjuda lämpliga livsvillkor för arten bör sökandet efter den fortsätta. Om arten återfinns bör lokalen skyddas.

Eriksson, O.E. 1992. The non-lichenized pyrenomycetes of Sweden. Lund.

Nannfeldt J.A. 1972. Camarops Karst. (Sphaeriales – Boliniaceae). Svensk Bot. Tidskr. 66: 335–376.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Sordariomycetidae  
 • Ordning
  Boliniales  
 • Familj
  Boliniaceae  
 • Släkte
  Camarops - sotdynor 
 • Art
  Camarops lutea, (Alb. & Schwein.:Fr.) Shear - gulgrå sotdyna
  Synonymer
  Sphaeria lutea Alb. & Schwein.
  Hypoxylon luteum (Alb. & Schwein.) Fr.
  Bolinia lutea (Alb. & Schwein.) J.H.Mill.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 1997.