Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Chrysopilus nubecula

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Chrysopilus nubecula
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gullhårssnäppflugor kännetecknas av en långsmal kropp och långa smala ben och avsaknad av borst. Som släktnamnet anger har flugorna en beklädnad av guldgula hår och fjäll, som dock ofta kan vara mer eller mindre bortnötta. Chrysopilus nubecula är 5-9 mm lång. Tredje antennleden är lökformad med långt borst och är mörkfärgad liksom palper och svängkolvar. Mellankroppen är mörkbrun medan bakkroppen är bandad i gult och mörkbrunt. Benen är brungula.
Utbredning
Länsvis förekomst för Chrysopilus nubecula Observationer i Sverige för Chrysopilus nubecula
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten utbredd över hela landet men med stora luckor. Arten tycks ha varit allmännare i äldre tider. Zetterstedt (1842) säger att arten förekommer på många lokaler i Skåne och är tämligen vanlig. Också Wahlgren (1907) anger arten som allmän i södra delen av landet. Museimaterialet antyder samma sak, betydlig fler insamlade individer under äldre tid och tämligen sparsamma fynd under senaste 50 åren. I våra Nordiska grannländer anges, likaledes, endast ett fåtal moderna fynd. Artens totala utbredningsområde omfattar Central- och Sydeuropa (förutom England), Ryssland och södra Sibirien, liksom delar av norra Afrika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Påträffas i fuktig ravinskog, alkärr mm. Larven lever i blöt ved av lövträd troligen som rovdjur på andra insektslarver. Den fullbildade flugan har även påträffats i anslutande ängsvegetation. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 250 (80-4000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
Kännedomen om levnadssätt hos C. nubecula är bristfällig då flugorna lever undanskymt. Arten har påträffats i fuktig ravinskog, alkärr mm. Fynd ifrån Halland gjordes med en fönsterfälla placerad i ett fuktigt mulmhål i bok. Fynd i Tyskland gjordes i multnande stammar av poppel. Generellt lever gullhårssnäppflugornas larver som rovdjur i fuktiga miljöer som myrar, stränder, multnande ved o. dyl. (Stubbs & Drake 2001). Ett par arter är limniska. Fynd av adulta flugor har i Sverige gjorts i juli till början av augusti, i Danmark finns fynd från andra halvan av augusti.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
Levande träd
Levande träd
· bok
· bok
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Rhagionidae (snäppflugor), Släkte Chrysopilus, Art Chrysopilus nubecula (Fallén, 1814) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Påträffas i fuktig ravinskog, alkärr mm. Larven lever i blöt ved av lövträd troligen som rovdjur på andra insektslarver. Den fullbildade flugan har även påträffats i anslutande ängsvegetation. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 250 (80-4000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv,v)).
Gullhårssnäppflugor kännetecknas av en långsmal kropp och långa smala ben och avsaknad av borst. Som släktnamnet anger har flugorna en beklädnad av guldgula hår och fjäll, som dock ofta kan vara mer eller mindre bortnötta. Chrysopilus nubecula är 5-9 mm lång. Tredje antennleden är lökformad med långt borst och är mörkfärgad liksom palper och svängkolvar. Mellankroppen är mörkbrun medan bakkroppen är bandad i gult och mörkbrunt. Benen är brungula.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Chrysopilus nubecula

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Chrysopilus nubecula

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten utbredd över hela landet men med stora luckor. Arten tycks ha varit allmännare i äldre tider. Zetterstedt (1842) säger att arten förekommer på många lokaler i Skåne och är tämligen vanlig. Också Wahlgren (1907) anger arten som allmän i södra delen av landet. Museimaterialet antyder samma sak, betydlig fler insamlade individer under äldre tid och tämligen sparsamma fynd under senaste 50 åren. I våra Nordiska grannländer anges, likaledes, endast ett fåtal moderna fynd. Artens totala utbredningsområde omfattar Central- och Sydeuropa (förutom England), Ryssland och södra Sibirien, liksom delar av norra Afrika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Tabanoidea  
 • Familj
  Rhagionidae - snäppflugor 
 • Släkte
  Chrysopilus  
 • Art
  Chrysopilus nubecula(Fallén, 1814)

Kännedomen om levnadssätt hos C. nubecula är bristfällig då flugorna lever undanskymt. Arten har påträffats i fuktig ravinskog, alkärr mm. Fynd ifrån Halland gjordes med en fönsterfälla placerad i ett fuktigt mulmhål i bok. Fynd i Tyskland gjordes i multnande stammar av poppel. Generellt lever gullhårssnäppflugornas larver som rovdjur i fuktiga miljöer som myrar, stränder, multnande ved o. dyl. (Stubbs & Drake 2001). Ett par arter är limniska. Fynd av adulta flugor har i Sverige gjorts i juli till början av augusti, i Danmark finns fynd från andra halvan av augusti.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Levande träd (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Något hot mot arten har inte identifierats. Artens eventuella behov av fuktiga lågor och håligheter gör att den sannolikt inte klara sig i rationellt skött skog. Även utdikning av våtmarker och torrläggning av vattenmiljöer kan ha påverkat arten negativt.
Skydda eller lämna utökad hänsyn på lokaler som har rik tillgång på fuktig död löved. En kontinuerlig tillgång på rätt substrat torde vara den viktigaste förutsättningen för artens lokala fortlevnad.

Dušek, J. 1964. Zur Morphologie der Larven von Chrysopilus luteolus (Fallén) und Chrysopilus nubecula (Fallén) (Rhagionidae, Diptera). Deutsch. entomol. Zeitschr. II (IV/V), 375–380.

Fritz, Ö. & Lindström, M. 2012. Tvåvingar i naturskyddade bokskogar i Hallands län 2011. Meddelande 2012:2. Länsstyrelsen i Hallands län, Halmstad.

Greve, L. 1993. Fluer (Diptera) Ibisfluer (Athericidae) Snappefluer (Rhagionidae) Vindusfluer (Scenopinidae) Kulefluer (Acroceridae). Norske Insekttabeller 1. Norsk Entomologisk Forening.

Stubbs, A. & Drake, M. 2001. British Soldierflies and their allies. The Dorset Press, Dorchester, Dorset.

Wahlgren, E. 1907. Tvåvingar, Diptera. Första underordningen Orthorapha. Svensk insektsfauna 11. Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Engelmark 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Tabanoidea  
 • Familj
  Rhagionidae - snäppflugor 
 • Släkte
  Chrysopilus  
 • Art
  Chrysopilus nubecula, (Fallén, 1814)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Engelmark 2015.