Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hybomitra sexfasciata

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Hybomitra sexfasciata
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hybomitra är vårt artrikaste bromssläkte med ca 20 svenska arter som kallas fäbromsar. H. sexfasciata är en medelstor art ca 1,5 cm lång. Mellankropp svartaktig, bakkropp svart med tydliga rödbruna sidofält på de två främre tergiterna. Benen är tvåfärgade med svarta lår och gulrödtonade skenben. Palper och svängkolvar är mörkbruna och alla tergiter har tydlig vithårig bakkant.
Utbredning
Länsvis förekomst för Hybomitra sexfasciata Observationer i Sverige för Hybomitra sexfasciata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har rapporterats från fjällkedjan och dess närhet samt Norrbottens kustland från ett flertal lokaler fram t.o.m 1950-talet. Härjedalen (Tänndalen 1936), Jämtland (Jormlien 1943), Torne lappmark (Abisko 1927, Mannu, Karesuando, Tulusjärvi, Soppero och Ö. Soppero, alla 1951) samt Norrbotten (Kalix 1951). Därefter är inga fynd rapporterade av arten från Sverige. Den kan synas uppseendeväckande att så många exemplar av arten påträffats just 1951. Förklaringen kan möjligen sökas i det faktum att arten inte klart har kunnat separeras från den mer spridda H. kaurii (se övrigt nedan!). Arten har också rapporterats från Nordnorge så sent som 1978 (Rognes 1980). Taxonet har huvudsakligt nordamerikansk utbredning.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Arten är sannolikt utbredd längs fjällkedjan men är bara belagd från Jämtland och Norrbottens län för mer än 50 år sedan. Aktuella fynd är inte kända men insamlingsaktiviteten har varit låg för denna grupp av insekter. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till mellan 0 och 200 km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Hybomitra-arterna är som vuxna flugor blodsugande på varmblodiga djur, huvudsakligen på boskap och vilda större djur (älg, ren och rådjur) men även på människor. Det är honorna som är blodsugande medan hanarna besöker blommor och lever främs av nektar. De misstänks även inta vatten bl.a. genom att under flykten doppa bakkroppsspetsen direkt i lugna vattensamlingar vid riktigt varmt väder. Honan lägger ägg på undersifdan av blad nära vatten och de nykläckta larverna släpper sig ner till marken och söker sig till varma vattensamlingar. De lever sedan som rovdjur på andra smådjur i mindre vattensamlingar, mossar och i annan fuktig mark. Larven incicerar gift i bettet som förlamar bytet och är smärtfullt även för människor.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Småvatten
Småvatten
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tabanidae (bromsar), Släkte Hybomitra, Art Hybomitra sexfasciata (Hine, 1923) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten är sannolikt utbredd längs fjällkedjan men är bara belagd från Jämtland och Norrbottens län för mer än 50 år sedan. Aktuella fynd är inte kända men insamlingsaktiviteten har varit låg för denna grupp av insekter. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till mellan 0 och 200 km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Hybomitra är vårt artrikaste bromssläkte med ca 20 svenska arter som kallas fäbromsar. H. sexfasciata är en medelstor art ca 1,5 cm lång. Mellankropp svartaktig, bakkropp svart med tydliga rödbruna sidofält på de två främre tergiterna. Benen är tvåfärgade med svarta lår och gulrödtonade skenben. Palper och svängkolvar är mörkbruna och alla tergiter har tydlig vithårig bakkant.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Hybomitra sexfasciata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Hybomitra sexfasciata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har rapporterats från fjällkedjan och dess närhet samt Norrbottens kustland från ett flertal lokaler fram t.o.m 1950-talet. Härjedalen (Tänndalen 1936), Jämtland (Jormlien 1943), Torne lappmark (Abisko 1927, Mannu, Karesuando, Tulusjärvi, Soppero och Ö. Soppero, alla 1951) samt Norrbotten (Kalix 1951). Därefter är inga fynd rapporterade av arten från Sverige. Den kan synas uppseendeväckande att så många exemplar av arten påträffats just 1951. Förklaringen kan möjligen sökas i det faktum att arten inte klart har kunnat separeras från den mer spridda H. kaurii (se övrigt nedan!). Arten har också rapporterats från Nordnorge så sent som 1978 (Rognes 1980). Taxonet har huvudsakligt nordamerikansk utbredning.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Tabanoidea  
 • Familj
  Tabanidae - bromsar 
 • Släkte
  Hybomitra  
 • Art
  Hybomitra sexfasciata(Hine, 1923)

Hybomitra-arterna är som vuxna flugor blodsugande på varmblodiga djur, huvudsakligen på boskap och vilda större djur (älg, ren och rådjur) men även på människor. Det är honorna som är blodsugande medan hanarna besöker blommor och lever främs av nektar. De misstänks även inta vatten bl.a. genom att under flykten doppa bakkroppsspetsen direkt i lugna vattensamlingar vid riktigt varmt väder. Honan lägger ägg på undersifdan av blad nära vatten och de nykläckta larverna släpper sig ner till marken och söker sig till varma vattensamlingar. De lever sedan som rovdjur på andra smådjur i mindre vattensamlingar, mossar och i annan fuktig mark. Larven incicerar gift i bettet som förlamar bytet och är smärtfullt även för människor.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Småvatten, Myrbiotoper, Fjällbiotoper

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Något hot mot arten kan knappast formuleras annat än det faktum att den inte rapporterats på ca 60 år från Sverige.
Inga åtgärder föreslås annat är att kritiskt granska de nordiska beläggan av arten och jämföra med den närstående H. kaurii, lämpligen med hjälp av DNA-teknik.
Artens taxonomiska status har upprepat ifrågasatts (Stone 1935, Leclercq 1985). Den huvudsakligen i Nordamerika förekommande H. sexfasciata och den europeiska H. kaurii föreslås uppfattas som en enda art med stor variationsbredd. Bergersen et al. (2004) visar att de morfologiska karaktärer som använts för att separera arterna helt faller inom variationsbredden vid undersökning av ett större material.

Bergersen, R., Straumfors, P. & Nilssen, A. C. 2004. The distribution of horse flies (Diptera: Tabanidae) in North Norway. Norw. J. Entomol. 51, 3-26.

Bohman, P. 2008. Nyckel över Sveriges bromsar (Tabanidae). Fältbiologerna.

Chvala, M., Lyneborg, L. & Moucha, J. 1972. The Horse Flies of Europe (Diptera, Tabanidae). Copenhagen.

Leclercq, M. 1985. Recent additions and synonymy in palearctic Tabanidae (Diptera). Myia 3, 341-345.

Rognes, K. 1980. New records of horse flies from Norway (Diptera, Tabanidae). Fauna norv. Ser. B, 27, 34-38.

Stone, A. 1935. Notes on Tabanidae (Diptera). Proc. Ent. Soc. Wash. 37, 11-20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2010

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Tabanoidea  
 • Familj
  Tabanidae - bromsar 
 • Släkte
  Hybomitra  
 • Art
  Hybomitra sexfasciata, (Hine, 1923)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2010