Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Australachalcus melanotrichus

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Australachalcus melanotrichus
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Australachalcus melanotrichus är en liten (vinglängd ca 2 mm) svartbrun art med mörktonade vingar och gula ben. Arten kan bestämmas med Pollet (1996). Tidigare tillhörde arten släktet Achalcus, men Pollet (2005) förde arten till det nya släktet Australachalcus baserat på skillnader i hanens genitalier och att arterna i släktet Australachalcus har sex dorsocentralborst medan de i släktet Achalcus endast har fem.
Utbredning
Länsvis förekomst för Australachalcus melanotrichus Observationer i Sverige för Australachalcus melanotrichus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Första fyndet av arten gjordes redan i slutet på 1800-talet i Lund, Skåne. Sedan dröjde det till 1971 innan arten åter hittades, även denna gång i Lund. Under 1970- och 90-talen gjordes en handfull fynd, både i parkmiljöer i Lund och på Kullaberg, Skåne. Först 1997 påträffades arten utanför Skåne under en inventering av Nääs slottsallé i Västergötland (Sörensson, 1997). Under 2003-2005 påträffades totalt 14 ex av arten på 9 olika lokaler i Småland, Östergötland, Södermanland, Uppland och Värmland i det Svenska Malaisefälleprojektet. Nyligen (2014-2015) har arten hittats på ytterligare två lokaler i Skåne och under en inventering av Halltorps hage på Öland. De många fynden under senare år tyder på ett stort mörkertal. I Norden är arten endast påträffad i Sverige och Norge, i övriga världen är arten funnen i ytterligare 11 länder i Centraleuropa, från Irland i väst till Ryssland i öst.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Arten har påträffats i nio av fällorna inom malaisefälleprojektet 2003-2005 och har blivit artbestämda i sen tid. Dessa många fynd tyder på ett mycket stort mörkertal. Den är beroende av ihåliga äldre träd av ask, alm, tysklönn mm. där larven lever i mulm. Almsjuka samt avverkning av äldre lövträd i parker och alléer har minskat mängden lämpligt substrat under senare decennier. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Almsjuka samt avverkning av äldre lövträd i parker och alléer minskar möjligheterna att finna lämpligt substrat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii)).
Ekologi
Arten är knuten till lövskogsmiljöer med äldre träd. Larven utvecklas i mulm i ihåliga lövträd, både levande och döda. I likhet med de flesta styltflugor torde larven leva som rovdjur. Fynd finns från en lång rad olika arter av lövträd. I Pollet (1996) rapporteras arten från alm, björk, bok, ek, hästkastanj, lind och poppel. I Sverige har arten hittats på ask, bok, ek, hästkastanj, lind och tysklönn. Flugor har hittats både i och kring håligheter och på stammar. De svenska fynden är gjorda mellan slutet på maj och början på augusti.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· bok
· bok
· lönnar
· lönnar
· skogsalm
· skogsalm
· skogsek
· skogsek
· ädellövträd
· ädellövträd
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Dolichopodidae (styltflugor), Släkte Australachalcus, Art Australachalcus melanotrichus (Mik, 1878) Synonymer Achalcus melanotrichus Mik, 1878

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten har påträffats i nio av fällorna inom malaisefälleprojektet 2003-2005 och har blivit artbestämda i sen tid. Dessa många fynd tyder på ett mycket stort mörkertal. Den är beroende av ihåliga äldre träd av ask, alm, tysklönn mm. där larven lever i mulm. Almsjuka samt avverkning av äldre lövträd i parker och alléer har minskat mängden lämpligt substrat under senare decennier. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Almsjuka samt avverkning av äldre lövträd i parker och alléer minskar möjligheterna att finna lämpligt substrat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii)).
Australachalcus melanotrichus är en liten (vinglängd ca 2 mm) svartbrun art med mörktonade vingar och gula ben. Arten kan bestämmas med Pollet (1996). Tidigare tillhörde arten släktet Achalcus, men Pollet (2005) förde arten till det nya släktet Australachalcus baserat på skillnader i hanens genitalier och att arterna i släktet Australachalcus har sex dorsocentralborst medan de i släktet Achalcus endast har fem.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Australachalcus melanotrichus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Australachalcus melanotrichus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Första fyndet av arten gjordes redan i slutet på 1800-talet i Lund, Skåne. Sedan dröjde det till 1971 innan arten åter hittades, även denna gång i Lund. Under 1970- och 90-talen gjordes en handfull fynd, både i parkmiljöer i Lund och på Kullaberg, Skåne. Först 1997 påträffades arten utanför Skåne under en inventering av Nääs slottsallé i Västergötland (Sörensson, 1997). Under 2003-2005 påträffades totalt 14 ex av arten på 9 olika lokaler i Småland, Östergötland, Södermanland, Uppland och Värmland i det Svenska Malaisefälleprojektet. Nyligen (2014-2015) har arten hittats på ytterligare två lokaler i Skåne och under en inventering av Halltorps hage på Öland. De många fynden under senare år tyder på ett stort mörkertal. I Norden är arten endast påträffad i Sverige och Norge, i övriga världen är arten funnen i ytterligare 11 länder i Centraleuropa, från Irland i väst till Ryssland i öst.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Achalcinae  
 • Släkte
  Australachalcus  
 • Art
  Australachalcus melanotrichus(Mik, 1878)
  Synonymer
  Achalcus melanotrichus Mik, 1878

Arten är knuten till lövskogsmiljöer med äldre träd. Larven utvecklas i mulm i ihåliga lövträd, både levande och döda. I likhet med de flesta styltflugor torde larven leva som rovdjur. Fynd finns från en lång rad olika arter av lövträd. I Pollet (1996) rapporteras arten från alm, björk, bok, ek, hästkastanj, lind och poppel. I Sverige har arten hittats på ask, bok, ek, hästkastanj, lind och tysklönn. Flugor har hittats både i och kring håligheter och på stammar. De svenska fynden är gjorda mellan slutet på maj och början på augusti.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· lönnar - Acer (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· ädellövträd - Hardwood forest trees - red list assemblage (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Almsjuka samt avverkning av äldre lövträd i parker, kyrkogårdar och alléer har minskat mängden lämpligt substrat under senare decennier.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lämpliga lokaler med äldre lövträd bör inventeras för att få mer information om artens utbredning i landet. Skydd av befintliga hålträd av alla sorters lövträd. Trädvård i parker och stadsmiljöer som tar hänsyn till hotade arters behov då det numera framför allt är här som gamla och sjuka träd fått utvecklas. Skapande av hålträd (s.k. veteranisering) och uppsättande av mulmholkar torde vara positivt för arten, liksom för många andra arter med liknande levnadssätt.

Pollet, M. 1996. Systematic revision and phylogeny of the Palaearctic species of the genus Achalcus Loew (Diptera: Dolichopodidae) with the description of four new species. Systematic Entomology 21: 353-386.

Pollet, M. 2005. Systematic revision of Neotropical Achalcus and a related new genus (Diptera: Dolichopodidae, Achalcinae) with comments on their phylogeny, ecology and zoogeography. Zoological journal of the Linnean Society 143(1): 27-73.

Sörensson, M. 1997. Rapport över en inventering av insektsfaunan på och kring fyra lindar i Nääs slottsallé. Bilaga till "Arbetsplan miljökonsekvensbeskrivning väg E20-Floda-Tollered, Lerums kommun". VBB Samhällsbyggnad (Uddevalla). Opaginerad (16 pp.) [Opublicerad].

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Magnus Persson 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Achalcinae  
 • Släkte
  Australachalcus  
 • Art
  Australachalcus melanotrichus, (Mik, 1878)
  Synonymer
  Achalcus melanotrichus Mik, 1878
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Magnus Persson 2015