Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Gymnopternus blankaartensis

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Gymnopternus blankaartensis
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gymnopternus blankaartensis är en ca 3,7 mm lång grönmetallglänsande styltfluga med gulbruna ben. Släktet Gymnopternus har tidigare betraktats som ett undersläkte till Hercostomus, men räknas numera som ett eget släkte (Pollet et al., 2004). Arten beskrevs först 1990 baserat på material från Belgien och skiljs främst från den närstående Gymnopternus metallicus genom skillnader i vingnervaturen. En utförlig nyckel till släktet finns i Pollet (1990).
Utbredning
Länsvis förekomst för Gymnopternus blankaartensis Observationer i Sverige för Gymnopternus blankaartensis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I sen tid har arten hittats 2014, vilket var första svenska fyndet sedan 1974. Det senaste fyndet gjordes vid Krankesjön i Skåne i vattenlinjen i ett glest parti av vassbältet på dyig sandbotten. Fyndet 1974 gjordes i fuktig vegetation vid en bäck vid Beijershamn på Öland. Dessutom finns gamla fynd från Skåne, Ilstorp i slutet på 1800-talet och Ystad 1913. I övrigt är arten utbredd i Centraleuropa med fynd från nio olika länder.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(i,iv)+2ab(i,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
I sen tid har har arten hittats 2014, vilket var första svenska fyndet sedan 1974. Det senaste fyndet gjordes vid Krankesjön i Skåne i vattenlinjen i ett glest parti av vassbältet på dyig sandbottenblandad. Fyndet 1974 gjordes i fuktig vegetation vid en bäck vid Beijershamn på Öland. Dessförinnan var ett sent 1800-talsfynd känt från Ilstorp i södra Skåne och ett fynd 1913 i samma trakt, Ystad. I Europa är arten funnen utom Sverige i Belgien, Storbritannien och Tjeckien. Aktuell status och hot kan ej bedömas. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 14000 (8000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde och antalet lokalområden. De tidigare förekomsterna i Skåne har inte kunnat återfinnas på ca 100 år trots eftersök i rätt miljö. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(i,iv)+2ab(i,iv)).
Ekologi
Enligt Pollet (1990) är arten knuten till öppna kärr och vassbälten i anslutning till mesotrofa dammar, sjöar eller vattendrag, vilket också verkar stämma med de svenska fynden. I Belgien sträcker sig flygperioden sig i huvudsak från början på juni till mitten av augusti. De svenska fynden är gjorda i perioden juni till mitten av juli.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Dolichopodidae (styltflugor), Släkte Gymnopternus, Art Gymnopternus blankaartensis Pollet, 1990 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(i,iv)+2ab(i,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation I sen tid har har arten hittats 2014, vilket var första svenska fyndet sedan 1974. Det senaste fyndet gjordes vid Krankesjön i Skåne i vattenlinjen i ett glest parti av vassbältet på dyig sandbottenblandad. Fyndet 1974 gjordes i fuktig vegetation vid en bäck vid Beijershamn på Öland. Dessförinnan var ett sent 1800-talsfynd känt från Ilstorp i södra Skåne och ett fynd 1913 i samma trakt, Ystad. I Europa är arten funnen utom Sverige i Belgien, Storbritannien och Tjeckien. Aktuell status och hot kan ej bedömas. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 14000 (8000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde och antalet lokalområden. De tidigare förekomsterna i Skåne har inte kunnat återfinnas på ca 100 år trots eftersök i rätt miljö. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(i,iv)+2ab(i,iv)).
Gymnopternus blankaartensis är en ca 3,7 mm lång grönmetallglänsande styltfluga med gulbruna ben. Släktet Gymnopternus har tidigare betraktats som ett undersläkte till Hercostomus, men räknas numera som ett eget släkte (Pollet et al., 2004). Arten beskrevs först 1990 baserat på material från Belgien och skiljs främst från den närstående Gymnopternus metallicus genom skillnader i vingnervaturen. En utförlig nyckel till släktet finns i Pollet (1990).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Gymnopternus blankaartensis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Gymnopternus blankaartensis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I sen tid har arten hittats 2014, vilket var första svenska fyndet sedan 1974. Det senaste fyndet gjordes vid Krankesjön i Skåne i vattenlinjen i ett glest parti av vassbältet på dyig sandbotten. Fyndet 1974 gjordes i fuktig vegetation vid en bäck vid Beijershamn på Öland. Dessutom finns gamla fynd från Skåne, Ilstorp i slutet på 1800-talet och Ystad 1913. I övrigt är arten utbredd i Centraleuropa med fynd från nio olika länder.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Dolichopodinae  
 • Släkte
  Gymnopternus  
 • Art
  Gymnopternus blankaartensisPollet, 1990

Enligt Pollet (1990) är arten knuten till öppna kärr och vassbälten i anslutning till mesotrofa dammar, sjöar eller vattendrag, vilket också verkar stämma med de svenska fynden. I Belgien sträcker sig flygperioden sig i huvudsak från början på juni till mitten av augusti. De svenska fynden är gjorda i perioden juni till mitten av juli.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Sötvattensstrand, Öppna strandbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten påverkas troligen negativt av igenväxning samt utdikning och torrläggning av våtmarker.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Bevara lämpliga biotoper. Artens biologi och aktuella utbredning i Sverige behöver studeras närmare för att kunna ge mer precisa förslag till åtgärder.

Pollet, M. 1990. Phenetic and ecological relationships between species of the subgenus Hercostomus (Gymnopternus) in western Europe with the description of two new species (Diptera: Dolichopodidae). Systematic Entomology 15:350-382

Pollet, M.A.A., Brooks, S.E. & Cumming, J.M. 2004. Catalog of the Dolichopodidae (Diptera) of America north of Mexico. Bulletin of the AMNH, no. 283.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Magnus Persson 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Dolichopodinae  
 • Släkte
  Gymnopternus  
 • Art
  Gymnopternus blankaartensis, Pollet, 1990
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Magnus Persson 2015