Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hercostomus chetifer

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Hercostomus chetifer
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hercostomus chetifer är en liten, drygt 3 mm lång, metalliskt grön styltfluga med helsvarta antenner, i huvudsak gula ben och svarta fötter. Hanen kan bland annat kännas igen på att tredje och fjärde segmentet av framfötterna är utvidgade och att det femte segmentet har en vit spets. Honan kan kännas igen på sina gula palper.
Utbredning
Länsvis förekomst för Hercostomus chetifer Observationer i Sverige för Hercostomus chetifer
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten påträffades för första gången i Sverige av Oscar Ringdahl 21/7 1925 vid Arild i nordvästra Skåne ”på den fuktiga marken invid en brunn, dit ett flertal tvåvingar av andra arter lockades för att släcka sin törst”. Den hittades även på en fuktig klippvägg i närheten samma dag (Ringdahl, 1928). Ytterligare ett fynd gjordes på samma lokal 11/8 samma år. Därefter påträffade Hugo Andersson arten vid Kullaberg i Skåne ett flertal gånger mellan 1965 och 1969 samt 1981.
Arten har en stor utbredning i Syd- och Centraleuropa. I övriga Norden är arten endast känd från Norge, där den påträffats på ett flertal lokaler runt Oslofjorden.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
En liten, cirka 3 mm lång styltfluga som i Sverige är funnen på fuktiga klippväggar och fuktig mark i ädellövskog i nordvästra Skåne, dels ett par gånger 1925 vid Arild i och dels upprepade gånger mellan 1965 och 1981 vid Kullaberg. Aktuell status och hotbild är svår att bedöma. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (400-14000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (4-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Ekologi
Mycket lite är känt om ekologin, men arten utvecklas troligen i fuktig jord. I likhet med de flesta andra styltflugor torde larven leva som rovdjur. De svenska fynden är alla gjorda i ädellövskog på fuktiga ställen, vid brunnar, källor, klippväggar och längs vattendrag. I Storbritannien, där arten har en stor utbredning, anges den som icke sällsynt nära vattendrag (D'Assis Fonseca, 1978). De svenska fynden är gjorda mellan 22/6 och 11/8, även i Storbritannien anges flygtiden vara juni till augusti. Då de kända förekomstområdena i Norden (Kullaberg och Oslofjorden) båda är kända för sitt gynnsamma klimat är arten troligen starkt värmegynnad. Möjligen representerar förekomsterna i Norden reliktpopulationer av en tidigare större utbredning.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Dolichopodidae (styltflugor), Släkte Hercostomus, Art Hercostomus chetifer (Walker, 1849) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation En liten, cirka 3 mm lång styltfluga som i Sverige är funnen på fuktiga klippväggar och fuktig mark i ädellövskog i nordvästra Skåne, dels ett par gånger 1925 vid Arild i och dels upprepade gånger mellan 1965 och 1981 vid Kullaberg. Aktuell status och hotbild är svår att bedöma. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (400-14000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (4-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Hercostomus chetifer är en liten, drygt 3 mm lång, metalliskt grön styltfluga med helsvarta antenner, i huvudsak gula ben och svarta fötter. Hanen kan bland annat kännas igen på att tredje och fjärde segmentet av framfötterna är utvidgade och att det femte segmentet har en vit spets. Honan kan kännas igen på sina gula palper.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Hercostomus chetifer

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Hercostomus chetifer

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten påträffades för första gången i Sverige av Oscar Ringdahl 21/7 1925 vid Arild i nordvästra Skåne ”på den fuktiga marken invid en brunn, dit ett flertal tvåvingar av andra arter lockades för att släcka sin törst”. Den hittades även på en fuktig klippvägg i närheten samma dag (Ringdahl, 1928). Ytterligare ett fynd gjordes på samma lokal 11/8 samma år. Därefter påträffade Hugo Andersson arten vid Kullaberg i Skåne ett flertal gånger mellan 1965 och 1969 samt 1981.
Arten har en stor utbredning i Syd- och Centraleuropa. I övriga Norden är arten endast känd från Norge, där den påträffats på ett flertal lokaler runt Oslofjorden.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Dolichopodinae  
 • Släkte
  Hercostomus  
 • Art
  Hercostomus chetifer(Walker, 1849)

Mycket lite är känt om ekologin, men arten utvecklas troligen i fuktig jord. I likhet med de flesta andra styltflugor torde larven leva som rovdjur. De svenska fynden är alla gjorda i ädellövskog på fuktiga ställen, vid brunnar, källor, klippväggar och längs vattendrag. I Storbritannien, där arten har en stor utbredning, anges den som icke sällsynt nära vattendrag (D'Assis Fonseca, 1978). De svenska fynden är gjorda mellan 22/6 och 11/8, även i Storbritannien anges flygtiden vara juni till augusti. Då de kända förekomstområdena i Norden (Kullaberg och Oslofjorden) båda är kända för sitt gynnsamma klimat är arten troligen starkt värmegynnad. Möjligen representerar förekomsterna i Norden reliktpopulationer av en tidigare större utbredning.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Berg/hårdbotten (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Avverkning och utdikning av ädellövskog.
Arten påträffades senast i Sverige 1981, för att få en bättre bild av artens status bör populationen på Kullaberg inventeras. Andra lämpliga lokaler bör också undersökas för att klargöra utbredningen av arten i Sverige.

D'Assis Fonseca, E.C.M. 1978. Dolichopodidae, Handbooks for identification of British Insects, Vol 9 part 5. Royal Entomological Society of London, UK.

Ringdahl, O. 1928. Förteckning av de i Sverige hittills iakttagna arterna av familjen Dolichopodidae (Diptera). Entomologisk Tidskrift 49(4): 179-201.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Magnus Persson 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Dolichopodinae  
 • Släkte
  Hercostomus  
 • Art
  Hercostomus chetifer, (Walker, 1849)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Magnus Persson 2016