Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Sciapus basilicus

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Sciapus basilicus
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Denna styltfluga tillhör ett släkte med grågröna, guldanstrukna arter med en kroppslängd av 3-5 mm. De har långa slanka ben, kort mellankropp och lång cylindrisk bakkropp. Vingarna är påfallande breda, särskilt hos hanarna. Sciapus basilicus beskrevs så sent som 1990 och för bestämning av arten kan man använda originalarbetet av Meuffels & Grootaert (1990) eller Grichanov (2006). Släktet och dess övriga arter kan bestämmas med Grichanov (2006) och Negrobov & Shtakelberg (1989).
Utbredning
Länsvis förekomst för Sciapus basilicus Observationer i Sverige för Sciapus basilicus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
1800-talsfynd finns från Skåne och Halland samt Öland och Gotland. I nordvästra Skåne hittades arten åter på 1920- och -30-talet. De halländska och gotländska förekomsterna bekräftades 1959 resp. 1963. Sentida fynd nu även i Ångermanland och Medelpad, ev utbredning mellan fynden i Götaland och Norrland är okänd. Sentida fynd endast i Skåne, Ångermanland och Medelpad. Utanför Sverige är arten känd från Centraleuropa och Västeuropa (Holland, Storbritannien) samt Norge och Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Arten är känd från sydligaste Skåne och Medelpad-Ångermanland. Arten har påträffats i sandtäkter och strandnära betesmarker med sandblottor. Mörkertalet mellan fynden i Skåne och Norrland är sannolikt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)c(iv)).
Ekologi
Sciapus basilicus tycks kräva kustnära sandmarker där det förekommer skador i markskiktet, s.k. sandblottor. Fynden i Norrland är alla från inventering av sandtäkter, men även fynd från kustnära sanddyner finns. De vuxna flugorna lever sannolikt som predatorer här i likhet med övriga arter i familjen styltflugor. Larvernas biologi är inte känd.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Dolichopodidae (styltflugor), Släkte Sciapus, Art Sciapus basilicus Meuffels & Grootaert, 1990 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten är känd från sydligaste Skåne och Medelpad-Ångermanland. Arten har påträffats i sandtäkter och strandnära betesmarker med sandblottor. Mörkertalet mellan fynden i Skåne och Norrland är sannolikt stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)c(iv)).
Denna styltfluga tillhör ett släkte med grågröna, guldanstrukna arter med en kroppslängd av 3-5 mm. De har långa slanka ben, kort mellankropp och lång cylindrisk bakkropp. Vingarna är påfallande breda, särskilt hos hanarna. Sciapus basilicus beskrevs så sent som 1990 och för bestämning av arten kan man använda originalarbetet av Meuffels & Grootaert (1990) eller Grichanov (2006). Släktet och dess övriga arter kan bestämmas med Grichanov (2006) och Negrobov & Shtakelberg (1989).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Sciapus basilicus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Sciapus basilicus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.1800-talsfynd finns från Skåne och Halland samt Öland och Gotland. I nordvästra Skåne hittades arten åter på 1920- och -30-talet. De halländska och gotländska förekomsterna bekräftades 1959 resp. 1963. Sentida fynd nu även i Ångermanland och Medelpad, ev utbredning mellan fynden i Götaland och Norrland är okänd. Sentida fynd endast i Skåne, Ångermanland och Medelpad. Utanför Sverige är arten känd från Centraleuropa och Västeuropa (Holland, Storbritannien) samt Norge och Finland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Sciapodinae  
 • Släkte
  Sciapus  
 • Art
  Sciapus basilicusMeuffels & Grootaert, 1990

Sciapus basilicus tycks kräva kustnära sandmarker där det förekommer skador i markskiktet, s.k. sandblottor. Fynden i Norrland är alla från inventering av sandtäkter, men även fynd från kustnära sanddyner finns. De vuxna flugorna lever sannolikt som predatorer här i likhet med övriga arter i familjen styltflugor. Larvernas biologi är inte känd.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Landskapsomvandling. Upphört eller otillräckligt bete med markstörningar på sandiga kustmarker.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Målinriktade inventeringar av aktuella biotoper med eftersök av denna lätt förbisedda art. Klarläggande av flugans biologi. Underhåll av markstörningar på kustnära, öppna sandmarker genom bete eller på annat sätt.

Grichanov, I.Y. 2006. A checklist and keys to North European genera and species of Dolichopodidae (Diptera). S:t Petersburg.

Meuffels, H.J.G. & Grootaert, P. 1990. The identity of Sciapus contristans (Wiedemann, 1817) (Diptera: Dolichopodidae), and a revision of the species group of its relatives. Bulletin de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Entomologie. 60:161-178.

Negrobov, O.P. & Shtakelberg, A.A. 1989. Family Dolichopodidae. In: Bei-Bienko, G.Y.: Keys to the insects of the European part of the USSR, Vol. V(I). Leiden & New York.

Wahlgren, E. 1912. Svensk insektfauna, Diptera, fam. 25-26. Dolichopodidae. Entomologisk Tidskrift 33:1-54.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingemar Struwe 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Sciapodinae  
 • Släkte
  Sciapus  
 • Art
  Sciapus basilicus, Meuffels & Grootaert, 1990
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingemar Struwe 2012