Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Agathomyia zetterstedti

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Agathomyia zetterstedti
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Agathomyia zetterstedti är en liten fluga med en vinglängd på 3.3-3.8 mm. Kroppen är enfärgat mörk, bakropp tecknad i orange och svart. Adulter och kända larver i Europa kan bestämas med nycklar i Chandler (2001).
Utbredning
Länsvis förekomst för Agathomyia zetterstedti Observationer i Sverige för Agathomyia zetterstedti
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tre 1800-talsfynd är kända från Uppland och Östergötland. Därefter finns bara två uppgifter från Skåne (Rövarekulan 1974 och Mölleröd 1986), samt ett sentida fynd från Västerbotten (2012) Funnen i mellersta Finland (2010), vidare i Estland, Tyskland, Polen och österut i Ryssland till Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(i,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Tre 1800-talsfynd är kända från Uppland och Östergötland. Därefter finns bara två uppgifter från Skåne (Rövarekulan 1974 och Mölleröd 1986). Artens biologi är okänd men lever förmodligen som larv på någon trädsvamp. Sentida fynd från Västerbotten (2012) och mellersta Finland (2010). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (12-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde och antalet lokalområden. 1800-talsuppgifter finns från Uppsala, Stockholms och Östergötlands län men aktuella uppgifter finns bara från Skåne. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,iv)).
Ekologi
Artens biologi är okänd. Larver av familjen Platypezidae är alla svampätare med preferens för trädlevande svampar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Polyporales
· Polyporales
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Platypezidae (svampflugor), Släkte Agathomyia, Art Agathomyia zetterstedti (Wahlberg in Zetterstedt, 1844) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(i,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Tre 1800-talsfynd är kända från Uppland och Östergötland. Därefter finns bara två uppgifter från Skåne (Rövarekulan 1974 och Mölleröd 1986). Artens biologi är okänd men lever förmodligen som larv på någon trädsvamp. Sentida fynd från Västerbotten (2012) och mellersta Finland (2010). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (12-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde och antalet lokalområden. 1800-talsuppgifter finns från Uppsala, Stockholms och Östergötlands län men aktuella uppgifter finns bara från Skåne. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,iv)).
Agathomyia zetterstedti är en liten fluga med en vinglängd på 3.3-3.8 mm. Kroppen är enfärgat mörk, bakropp tecknad i orange och svart. Adulter och kända larver i Europa kan bestämas med nycklar i Chandler (2001).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Agathomyia zetterstedti

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Agathomyia zetterstedti

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tre 1800-talsfynd är kända från Uppland och Östergötland. Därefter finns bara två uppgifter från Skåne (Rövarekulan 1974 och Mölleröd 1986), samt ett sentida fynd från Västerbotten (2012) Funnen i mellersta Finland (2010), vidare i Estland, Tyskland, Polen och österut i Ryssland till Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Platypezoidea  
 • Familj
  Platypezidae - svampflugor 
 • Underfamilj
  Callomyiinae  
 • Släkte
  Agathomyia  
 • Art
  Agathomyia zetterstedti(Wahlberg in Zetterstedt, 1844)

Artens biologi är okänd. Larver av familjen Platypezidae är alla svampätare med preferens för trädlevande svampar.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
Hotsituationen är svårbedömd på grund av brist på data om artens biologi.
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Chandler, P. J. 2001: The Flat-footed Flies (Diptera: Opetiidae, Platypezidae) of Europe. Fauna En­tomologica Scandinavica, vol. 36. E.J. Brill, Leiden-Boston-Köln, 276 pp.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Platypezoidea  
 • Familj
  Platypezidae - svampflugor 
 • Underfamilj
  Callomyiinae  
 • Släkte
  Agathomyia  
 • Art
  Agathomyia zetterstedti, (Wahlberg in Zetterstedt, 1844)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2015.