Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bolopus furcatus

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Bolopus furcatus
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bolopus furcatus är en liten fluga med en kroppslängd på 3.5-4.0 mm. Kroppen är enfärgat mörk utan tydlig teckning. Ribbsystemet på vingarna visar ett typiskt mönster som släktet delar med släktet Seri. Adulter och kända larver i Europa kan bestämas med nycklar i Chandler (2001).
Utbredning
Länsvis förekomst för Bolopus furcatus Observationer i Sverige för Bolopus furcatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten känd från handfull lokaler i Skåne under första halvan av 1900-talet och sedan från en lokal på Öland (Gösslunda 1968). Arten värd, fjällticka, en vitt utbredd och vanlig svamp, men flugan är sällan funnen. Flera dipterologer har varit aktiva i Skåne de senaste 50 åren och arten borde ha påträffats oftare om den vore någorlunda vanlig eftersom sökbilden är enkel. I Norden finns fynd från Finland och Danmark. Arten är vidare funnen söderut i Centraleuropa och Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(i,ii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Arten är monofag och lever som larv på fjällticka, en vitt utbredd och vanlig svamp, men flugan är bara känd från en handfull lokaler i Skåne under första halvan av 1900-talet och sedan från en lokal på Öland (Gösslunda 1968). Flera dipterologer har varit aktiva i Skåne de senaste 50 åren och arten borde ha påträffats om den vore någorlunda vanlig eftersom sökbilden är enkel. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (2-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (10000-96000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (8-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iv)).
Ekologi
Larver av familjen Platypezidae är alla svampätare med preferens för trädlevande svampar. Bolopus furcatus är monofag på fjällticka, Polyporus squamosus. Vuxna flugor som lägger ägg på fjällticka har observerats från tidig maj till augusti. Larverna gräver gångar i svampen och lämnar den på undersidan för att sedan förpuppa sig i marken. Sannolikt har arten en generation per i år i Norden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· fjällticka
· fjällticka
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Platypezidae (svampflugor), Släkte Bolopus, Art Bolopus furcatus (Fallén, 1826) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(i,ii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten är monofag och lever som larv på fjällticka, en vitt utbredd och vanlig svamp, men flugan är bara känd från en handfull lokaler i Skåne under första halvan av 1900-talet och sedan från en lokal på Öland (Gösslunda 1968). Flera dipterologer har varit aktiva i Skåne de senaste 50 åren och arten borde ha påträffats om den vore någorlunda vanlig eftersom sökbilden är enkel. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (2-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (10000-96000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (8-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iv)).
Bolopus furcatus är en liten fluga med en kroppslängd på 3.5-4.0 mm. Kroppen är enfärgat mörk utan tydlig teckning. Ribbsystemet på vingarna visar ett typiskt mönster som släktet delar med släktet Seri. Adulter och kända larver i Europa kan bestämas med nycklar i Chandler (2001).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bolopus furcatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bolopus furcatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten känd från handfull lokaler i Skåne under första halvan av 1900-talet och sedan från en lokal på Öland (Gösslunda 1968). Arten värd, fjällticka, en vitt utbredd och vanlig svamp, men flugan är sällan funnen. Flera dipterologer har varit aktiva i Skåne de senaste 50 åren och arten borde ha påträffats oftare om den vore någorlunda vanlig eftersom sökbilden är enkel. I Norden finns fynd från Finland och Danmark. Arten är vidare funnen söderut i Centraleuropa och Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Platypezoidea  
 • Familj
  Platypezidae - svampflugor 
 • Underfamilj
  Platypezinae  
 • Släkte
  Bolopus  
 • Art
  Bolopus furcatus(Fallén, 1826)

Larver av familjen Platypezidae är alla svampätare med preferens för trädlevande svampar. Bolopus furcatus är monofag på fjällticka, Polyporus squamosus. Vuxna flugor som lägger ägg på fjällticka har observerats från tidig maj till augusti. Larverna gräver gångar i svampen och lämnar den på undersidan för att sedan förpuppa sig i marken. Sannolikt har arten en generation per i år i Norden.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· fjällticka - Polyporus squamosus (Viktig)
Hotsituationen är svårbedömd. De få fynden tyder dock på att arten ställer höga krav på substrat och livsmiljö. Arten hotas genom en allt större brist på gamla skadade ädellövträd med trädsvampar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Chandler, P. J. 2001: The Flat-footed Flies (Diptera: Opetiidae, Platypezidae) of Europe. Fauna En­tomologica Scandinavica, vol. 36. E.J. Brill, Leiden-Boston-Köln, 276 pp.

Chandler, P. J. & Shatalkin, A. I. 1998. Platypezidae. In Papp L. & Darvas B. (eds): Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera (with special ref­erence to flies of economic importance). Vol. 3. Higher Brachycera. Science Herald, Budapest, pp. 27-49

Krivosheina, N. P. 2008a: On the larval morphology of flat-footed flies of the genera Polyporivora, Seri, and Bolopus (Diptera, Platypezidae) de­veloping in fruit bodies of fungi. Entomological Review 88: 983-1001.

Ståhls, G., Rättel, E. & Muona, J. 2012: Bolopus furcatus (Fallén, 1826) (Diptera, Platypezidae) rediscovered in Finland. Sahlbergia 18: 29-32.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Platypezoidea  
 • Familj
  Platypezidae - svampflugor 
 • Underfamilj
  Platypezinae  
 • Släkte
  Bolopus  
 • Art
  Bolopus furcatus, (Fallén, 1826)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2015.