Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Microsania vrydaghi

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Microsania vrydaghi
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Detta är den minsta arten i släktet Microsania, kroppslängden är endast ett par mm och vinglängden 1,4-1,9 mm. Liksom alla arter i släktet är den ”puckelryggig”, d.v.s. den har en kraftigt välvd mellankropp. Huvud, mellankropp och bakkropp är alla blanksvarta med en grå pudring. Alla borst är svarta och benen mörkt gulbruna. Arten kan bäst bestämmas efter Chandler (2001).
Utbredning
Länsvis förekomst för Microsania vrydaghi Observationer i Sverige för Microsania vrydaghi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utanför Sverige är arten känd från Storbritannien, Belgien, Schweiz och Grekland. I Sverige endast funnen i form av två hanar i Malaisefällefångster 1997 och 1999 på Tyresta brandfält söder om Stockholm. Denna brand var mycket stor och långvarig; ändå hittades i Malaisefällefångsterna endast dessa två exemplar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)c(ii,iii,iv)+2ab(iii)c(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Arten är bara påträffad på skogsbrandfält. Arten är hitills endast påträffad i Tyresta (1997 och 1999). Södra delen av AB län har goda klimatiska förutsättningar för brand och småbränder uppträder kontinuerligt, vilket kan förklara förekomsten av denna art. Effektiv brandbevakning och släckning innebär att arealen bränd skog i området minskat under en lång följda av år. Tyrestabranden ses som en tillfällig uppgång i areal som medfört att arten kunnat detekteras. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (1000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (4-40) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i förekomstarean, antalet lokaler eller subpopulationer och antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)c(ii,iii,iv)+2ab(iii)c(ii,iii,iv)).
Ekologi
Liksom övriga arter i släktet Microsania, brandsvampflugor, är denna art utpräglat pyrofil, d.v.s. attraherad till brandrök. Om artens biologi i övrigt är ingenting känt. Andra arter av brandsvampflugor ses ofta i stora svärmar i brandrök över glödbränder i marken i samband med skogsbränder, men också över mindre eldar och trädgårdsbrasor.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Platypezidae (svampflugor), Släkte Microsania, Art Microsania vrydaghi Collart, 1954 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)c(ii,iii,iv)+2ab(iii)c(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten är bara påträffad på skogsbrandfält. Arten är hitills endast påträffad i Tyresta (1997 och 1999). Södra delen av AB län har goda klimatiska förutsättningar för brand och småbränder uppträder kontinuerligt, vilket kan förklara förekomsten av denna art. Effektiv brandbevakning och släckning innebär att arealen bränd skog i området minskat under en lång följda av år. Tyrestabranden ses som en tillfällig uppgång i areal som medfört att arten kunnat detekteras. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (1000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (4-40) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i förekomstarean, antalet lokaler eller subpopulationer och antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)c(ii,iii,iv)+2ab(iii)c(ii,iii,iv)).
Detta är den minsta arten i släktet Microsania, kroppslängden är endast ett par mm och vinglängden 1,4-1,9 mm. Liksom alla arter i släktet är den ”puckelryggig”, d.v.s. den har en kraftigt välvd mellankropp. Huvud, mellankropp och bakkropp är alla blanksvarta med en grå pudring. Alla borst är svarta och benen mörkt gulbruna. Arten kan bäst bestämmas efter Chandler (2001).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Microsania vrydaghi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Microsania vrydaghi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utanför Sverige är arten känd från Storbritannien, Belgien, Schweiz och Grekland. I Sverige endast funnen i form av två hanar i Malaisefällefångster 1997 och 1999 på Tyresta brandfält söder om Stockholm. Denna brand var mycket stor och långvarig; ändå hittades i Malaisefällefångsterna endast dessa två exemplar.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Platypezoidea  
 • Familj
  Platypezidae - svampflugor 
 • Underfamilj
  Microsaniinae  
 • Släkte
  Microsania  
 • Art
  Microsania vrydaghiCollart, 1954

Liksom övriga arter i släktet Microsania, brandsvampflugor, är denna art utpräglat pyrofil, d.v.s. attraherad till brandrök. Om artens biologi i övrigt är ingenting känt. Andra arter av brandsvampflugor ses ofta i stora svärmar i brandrök över glödbränder i marken i samband med skogsbränder, men också över mindre eldar och trädgårdsbrasor.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Det främsta hotet är den stora bristen på kontinuitet av skogsbränder i det moderna samhället. Den effektiva bekämpningen av skogsbränder eliminerar flugans uppenbarligen nödvändiga habitat.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Naturvårdsbränningar i reservat och i skogsbruk bör ske i betydligt större omfattning och dessutom i ett landskapsekologiskt perspektiv, t.ex. med ett rotationssystem av bränder i en viss trakt. Spontana bränder och brandfält bör omhändertas på ett naturvårdsinriktat sätt. Variation i brandintensitet bör eftersträvas. Microsania kräver sannolikt mer intensiva bränder för att djupbränd mark skall skapas, ett troligt villkor för brandsvampflugornas utveckling.

Ahnlund, H., Viklund, B. & Wikars, L.-O. 2006. Insekterna. In: Naturvårdsverket, Branden i Tyresta 1999. Stockholm.

Chandler, P.J. 2001. The flat-footed flies (Diptera: Opetiidae and Platypezidae) of Europe. Fauna Entomologica Scandinavica 36. Brill, Leiden.

Wikars, L.-O. 1992. Skogsbränder och insekter. Entomologisk Tidskrift 113(4): 1-10

Wikars, L.-O. 2006. Åtgärdsprogram för bevarandet av boreala brandinsekter. Rapport 5610, Naturvårdsverket, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingemar Struwe 2011

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Platypezoidea  
 • Familj
  Platypezidae - svampflugor 
 • Underfamilj
  Microsaniinae  
 • Släkte
  Microsania  
 • Art
  Microsania vrydaghi, Collart, 1954
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingemar Struwe 2011