Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Seri obscuripennis

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Seri obscuripennis
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ca 3 mm lång, grå (hona) eller svart (hane) fluga. Likt andra svampflugor är tarserna på bakbenen breda och tillplattade. Arten kan skiljas från andra svampflugor på en kombination av följande karaktärer. Vingar något tonade i brunt, helt täckta av påfallande tydlig mikrobehåring och med mediaribbans förgrening närmare bakre tvärribban än vingkanten, honans bakkropp enfärgat grå, 3 notopleuralborst, ansikte naket utan hår längs ögonkanten och det mellersta benparets tibior med ett spetsborst. För säker identifiering, se Chandler (2001). I släktet Seri är bara denna art känd i Palearktis medan en annan art finns i Nordamerika.
Utbredning
Länsvis förekomst för Seri obscuripennis Observationer i Sverige för Seri obscuripennis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är Seri obscuripennis bara känd genom två fynd i norra Sveriges inland: 1928 i Handöl, Jämtland och 2014 i Björnlandet, Åsele lappmark. De få fynden betyder inte nödvändigtvis att arten är extremt sällsynt, då flugfaunan i norra Sveriges inland är överlag dåligt känd och svampflugor är ganska svåra att påträffa utan riktat eftersök. Arten betraktas dock generellt som sällsynt i sitt utbredningsområde som sträcker sig från Västeuropa och österut till ryska Fjärran Östern. Närmast är arten känd från Norge och Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Denna svampfluga vars larv förmodas leva på fjällticka Polyporus squamosus är funnen i Storbritannien och Finland samt en gång i Sverige, 1928 i Handöl i Jämtland. Aktuell status och hot kan ej bedömas. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Svampflugors larver utvecklas i svamp, särskilt i svampar på träd, och de flesta arterna är mer eller mindre starkt specialiserade till en eller ett fåtal värdarter. Seri obscuripennis har utomlands kläckts från två arter i svampsläktet Polyporus, nämligen strumpticka P. leptocephalus (=P. varius) och stor tratticka P. badius. Strumptickan förekommer i hela landet och är den enda av arterna som förekommer i Norrlands inland, där svampflugan är känd. Svampen utvecklas på död lövved och är inte särskilt ovanlig. Fyndet av S. obscuripennis i Björnlandet gjordes i andra halvan av juli i en lövrik svämsumpskog med högvuxen och grov blandskog av gran och björk med extremt gott om liggande död ved.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· strumpticka
· strumpticka
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Platypezidae (svampflugor), Släkte Seri, Art Seri obscuripennis (Oldenberg, 1916) Synonymer Clythia obscuripennis Oldenberg, 1916

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Denna svampfluga vars larv förmodas leva på fjällticka Polyporus squamosus är funnen i Storbritannien och Finland samt en gång i Sverige, 1928 i Handöl i Jämtland. Aktuell status och hot kan ej bedömas. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En ca 3 mm lång, grå (hona) eller svart (hane) fluga. Likt andra svampflugor är tarserna på bakbenen breda och tillplattade. Arten kan skiljas från andra svampflugor på en kombination av följande karaktärer. Vingar något tonade i brunt, helt täckta av påfallande tydlig mikrobehåring och med mediaribbans förgrening närmare bakre tvärribban än vingkanten, honans bakkropp enfärgat grå, 3 notopleuralborst, ansikte naket utan hår längs ögonkanten och det mellersta benparets tibior med ett spetsborst. För säker identifiering, se Chandler (2001). I släktet Seri är bara denna art känd i Palearktis medan en annan art finns i Nordamerika.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Seri obscuripennis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Seri obscuripennis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är Seri obscuripennis bara känd genom två fynd i norra Sveriges inland: 1928 i Handöl, Jämtland och 2014 i Björnlandet, Åsele lappmark. De få fynden betyder inte nödvändigtvis att arten är extremt sällsynt, då flugfaunan i norra Sveriges inland är överlag dåligt känd och svampflugor är ganska svåra att påträffa utan riktat eftersök. Arten betraktas dock generellt som sällsynt i sitt utbredningsområde som sträcker sig från Västeuropa och österut till ryska Fjärran Östern. Närmast är arten känd från Norge och Finland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Platypezoidea  
 • Familj
  Platypezidae - svampflugor 
 • Underfamilj
  Platypezinae  
 • Släkte
  Seri  
 • Art
  Seri obscuripennis(Oldenberg, 1916)
  Synonymer
  Clythia obscuripennis Oldenberg, 1916

Svampflugors larver utvecklas i svamp, särskilt i svampar på träd, och de flesta arterna är mer eller mindre starkt specialiserade till en eller ett fåtal värdarter. Seri obscuripennis har utomlands kläckts från två arter i svampsläktet Polyporus, nämligen strumpticka P. leptocephalus (=P. varius) och stor tratticka P. badius. Strumptickan förekommer i hela landet och är den enda av arterna som förekommer i Norrlands inland, där svampflugan är känd. Svampen utvecklas på död lövved och är inte särskilt ovanlig. Fyndet av S. obscuripennis i Björnlandet gjordes i andra halvan av juli i en lövrik svämsumpskog med högvuxen och grov blandskog av gran och björk med extremt gott om liggande död ved.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· strumpticka - Polyporus leptocephalus (Viktig)
Avverkning av naturskog, inklusive gallring och utrensning av gamla svampangripna träd missgynnar arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara skogsområden där arten förekommer. Artens status i landet är dåligt känd och den bör eftersökas på strumptickor i juli.

Chandler, P. J. 2001. The Flat-footed Flies (Diptera: Opetiidae, Platypezidae) of Europe. Fauna Entomologica Scandinavica, vol. 36. E.J. Brill, Leiden-Boston-Köln, 276 pp.

Cumming, J.M. & Cumming, H.J. 2011. The flat-footed fly genus Seri Kessel & Kessel (Diptera: Platypezidae). Zootaxa 3136: 61-68

Garpebring, A., Hellqvist, S. & Ericson, N. 2015. Smådjur i norrländska nationalparker. 7.Flugor i Björnlandet. Skörvnöpparn 7, 19-36.

Qvick, U. 1986. Utbredning, flygtid och uppträdande hos svenska svampflugor. Entomologisk Tidskrift 107: 11-16.

Ševcík, J. 2001. Diptera (excluding Mycetophilidae S. str.) associated with fungi in Czech and Slovak Republics: a survey of rearing records from 1998-2000. Acta Universitatis Carolinae Biologica 45: 157-168

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Hellqvist 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Platypezoidea  
 • Familj
  Platypezidae - svampflugor 
 • Underfamilj
  Platypezinae  
 • Släkte
  Seri  
 • Art
  Seri obscuripennis, (Oldenberg, 1916)
  Synonymer
  Clythia obscuripennis Oldenberg, 1916
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Hellqvist 2016