Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Clusiodes freyi

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Clusiodes freyi
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Freys träfluga är en liten, ca 3 mm lång, och övervägande mörk fluga. Mellan- och bakkroppen är mörkt brun medan benen är klart gula med något förmörkade tarser och ibland med något mörkare fläckar på lår och skenben. Ryggskölden har en blek, gulvit rand längs sidan. Ansiktet och kinderna är kontrasterande vita-blekgula. Från den liknande, men vanliga, arten C. geomyzinus skiljer sig Freys träfluga genom att endast ha en liten mörk fläck i främre delen av vingspetsen. För definitiv artbestämning bör dock hanens könsdelar studeras.
Utbredning
Länsvis förekomst för Clusiodes freyi Observationer i Sverige för Clusiodes freyi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Det första svenska fyndet är ett äldre fynd från Dalarna. Därefter känd från Västerbotten (2014) där den är funnen i flera exemplar i olika fällor. Den är sannolikt förbisedd. Globalt är den bara påträffad ett fåtal gånger i Finland och Ryssland. Den har dessutom inte påträffats i Norge trots att träflugorna som grupp är välstuderade där. Arten beskrevs så sent som 1933 efter fynd från tre platser i sydvästra Finland och har därefter hittats i de östra och nordöstra delarna av landet. Från Ryssland är den känd från trakterna kring Moskva och från trakterna väster om Bajkalsjön (Lonsdale & Marshall 2007).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Arten är endast känd i i äldre belägg från Dalarna men är inte eftersökt och är sannolikt förbisedd. Larven lever i murken lövträdsved och under bark. Spel och parning av närstående arter har observerats på barkfallna liggande stammar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Larven lever sannolikt i murken lövträdsved och under bark. De flesta fynden är gjorda i anslutning till död, liggande eller stående ved av asp och björk. De finska fynden är alla gjorda från slutet av maj till början av juli, men från Ryssland finns också fynd från september.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Dött träd
Dött träd
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Clusiidae (träflugor), Släkte Clusiodes, Art Clusiodes freyi Tuomikoski, 1933 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten är endast känd i i äldre belägg från Dalarna men är inte eftersökt och är sannolikt förbisedd. Larven lever i murken lövträdsved och under bark. Spel och parning av närstående arter har observerats på barkfallna liggande stammar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Freys träfluga är en liten, ca 3 mm lång, och övervägande mörk fluga. Mellan- och bakkroppen är mörkt brun medan benen är klart gula med något förmörkade tarser och ibland med något mörkare fläckar på lår och skenben. Ryggskölden har en blek, gulvit rand längs sidan. Ansiktet och kinderna är kontrasterande vita-blekgula. Från den liknande, men vanliga, arten C. geomyzinus skiljer sig Freys träfluga genom att endast ha en liten mörk fläck i främre delen av vingspetsen. För definitiv artbestämning bör dock hanens könsdelar studeras.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Clusiodes freyi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Clusiodes freyi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Det första svenska fyndet är ett äldre fynd från Dalarna. Därefter känd från Västerbotten (2014) där den är funnen i flera exemplar i olika fällor. Den är sannolikt förbisedd. Globalt är den bara påträffad ett fåtal gånger i Finland och Ryssland. Den har dessutom inte påträffats i Norge trots att träflugorna som grupp är välstuderade där. Arten beskrevs så sent som 1933 efter fynd från tre platser i sydvästra Finland och har därefter hittats i de östra och nordöstra delarna av landet. Från Ryssland är den känd från trakterna kring Moskva och från trakterna väster om Bajkalsjön (Lonsdale & Marshall 2007).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Opomyzoidea  
 • Familj
  Clusiidae - träflugor 
 • Underfamilj
  Clusiodinae  
 • Släkte
  Clusiodes  
 • Art
  Clusiodes freyiTuomikoski, 1933

Larven lever sannolikt i murken lövträdsved och under bark. De flesta fynden är gjorda i anslutning till död, liggande eller stående ved av asp och björk. De finska fynden är alla gjorda från slutet av maj till början av juli, men från Ryssland finns också fynd från september.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Dött träd (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
Hotbilden oklar på grund av bristande kunskap men sannolikt har den minskade andelen lövträd och minskade mängd kvarlämnad, död ved haft en negativ påverkan på artens antal och utbredning.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas i miljöer med god tillgång på död lövved för att bättre förstå dess ekologi och miljökrav.

Lonsdale, O. & Marshall, S. 2007: Redefinition of the genera Clusiodes and Hendelia (Diptera: Clusiidae, Clusiodinae). Studia Dipterologica 14(1): 117-159.

Nilsson, V.J. 2009. Bidrag till kännedomen om de acalyptrata flugorna. Del 1. Acartophthalmidae och Clusiidae samt några smärre notiser. Skörvnöpparn 1: 9-15.

Tuomikoski, R. 1933. Notizen über die Clusiiden Finnlands. Notulae Entomologicae XIII : 15-19.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Viktor Nilsson 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Opomyzoidea  
 • Familj
  Clusiidae - träflugor 
 • Underfamilj
  Clusiodinae  
 • Släkte
  Clusiodes  
 • Art
  Clusiodes freyi, Tuomikoski, 1933
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Viktor Nilsson 2012.