Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hirtodrosophila lundstroemi

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Hirtodrosophila lundstroemi
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ca 2,5-3 mm lång fluga med mörkbrun grundfärg och gulbruna skuldror och ben. Ryggsegmenten på bakkroppen har gulbruna framkanter. Arten tillhör en artgrupp som i Sverige även omfattar H. oldenbergi och som skiljer sig från övriga arter i släktena Hirtodrosophila och Drosophila på att tredje antennleden har jämförelsevis långa hår i kanten, mellersta skenbenet saknar ryggborst i spetsen, antennborstet (arista) bara har en gren på undersidan samt av att honans äggläggare (oviscapt) i profil är tydligt tillspetsad i yttre delen. För säker identifiering, se Bächli m. fl. 2004.
Utbredning
Länsvis förekomst för Hirtodrosophila lundstroemi Observationer i Sverige för Hirtodrosophila lundstroemi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige var arten länge bara känd genom ett fynd i Breared (Halland), 1974. De senaste åren har dock arten påträffats på ytterligare ett antal lokaler som tyder på att arten har en mycket stor utbredning i landet: Torna Hällestad (Skåne), 2013, Umeå (Västerbotten), 2013, Björnlandet (Åsele lappmark), 2014, och flera lokaler vid Öreälven (Ångermanland), 2016 samt Boliden (Västerbotten), 2016. De svenska daggflugornas utbredning är överlag dåligt känd och att flertalet fynd av H. lundstroemi gjorts under de senaste åren beror sannolikt inte på någon reell ökning av arten utan på tidigare förbiseende. Arten betraktas generellt som sällsynt i sitt utbredningsområde som omfattar stora delar av Central- och Östeuropa. Närmast är arten känd från Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
I Sverige endast känd i från Breared i Halland Torna-Hällestad i Skåne. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Likt andra arter i släktet Hirtodrosophila utvecklas H. lundstroemi i svamp och arten har kläckts från den trädparasiterande svampen judasöra (Auricularia auricula-judae). Då flugan påträffats långt norr om judasörats svenska utbredning är det troligt att arten kan utvecklas även i andra trädsvampar. Vid Öreälven har flugan på två lokaler påträffats på gelésvampen brunkrös Tremella foliacea på lövträdslågor; flera individer av båda könen av flugan sågs på svampen och sannolikt kan H. lundstroemi även ha sin larvutveckling i svampen. På båda dessa lokaler förekom H. lundstroemi tillsammans med systerarten H. oldenbergi. De svenska fynden av H. lundstroemi har gjorts i olika slags skogsmark, som bokskog (Torna Hällestad), grandominerad skog i nordexponerad älvnipa (Umeå) och lövrik svämsumpskog (Björnlandet). Gemensamt för lokalerna är att det rör sig om gammal, mer eller mindre fuktig skog, med rikligt med död ved. Arten kan påträffats under en stor del av sommaren och hösten och svenska fynd har gjorts från senare halvan av juni till slutet av oktober.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Dött träd
Dött träd
Ved och bark
Ved och bark
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· brunkrös
· brunkrös
· geléöron
· geléöron
· judasöra
· judasöra
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Drosophilidae (daggflugor), Släkte Hirtodrosophila, Art Hirtodrosophila lundstroemi (Duda, 1935) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation I Sverige endast känd i från Breared i Halland Torna-Hällestad i Skåne. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En ca 2,5-3 mm lång fluga med mörkbrun grundfärg och gulbruna skuldror och ben. Ryggsegmenten på bakkroppen har gulbruna framkanter. Arten tillhör en artgrupp som i Sverige även omfattar H. oldenbergi och som skiljer sig från övriga arter i släktena Hirtodrosophila och Drosophila på att tredje antennleden har jämförelsevis långa hår i kanten, mellersta skenbenet saknar ryggborst i spetsen, antennborstet (arista) bara har en gren på undersidan samt av att honans äggläggare (oviscapt) i profil är tydligt tillspetsad i yttre delen. För säker identifiering, se Bächli m. fl. 2004.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Hirtodrosophila lundstroemi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Hirtodrosophila lundstroemi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige var arten länge bara känd genom ett fynd i Breared (Halland), 1974. De senaste åren har dock arten påträffats på ytterligare ett antal lokaler som tyder på att arten har en mycket stor utbredning i landet: Torna Hällestad (Skåne), 2013, Umeå (Västerbotten), 2013, Björnlandet (Åsele lappmark), 2014, och flera lokaler vid Öreälven (Ångermanland), 2016 samt Boliden (Västerbotten), 2016. De svenska daggflugornas utbredning är överlag dåligt känd och att flertalet fynd av H. lundstroemi gjorts under de senaste åren beror sannolikt inte på någon reell ökning av arten utan på tidigare förbiseende. Arten betraktas generellt som sällsynt i sitt utbredningsområde som omfattar stora delar av Central- och Östeuropa. Närmast är arten känd från Finland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Ephydroidea  
 • Familj
  Drosophilidae - daggflugor 
 • Underfamilj
  Drosophilinae  
 • Släkte
  Hirtodrosophila  
 • Art
  Hirtodrosophila lundstroemi(Duda, 1935)

Likt andra arter i släktet Hirtodrosophila utvecklas H. lundstroemi i svamp och arten har kläckts från den trädparasiterande svampen judasöra (Auricularia auricula-judae). Då flugan påträffats långt norr om judasörats svenska utbredning är det troligt att arten kan utvecklas även i andra trädsvampar. Vid Öreälven har flugan på två lokaler påträffats på gelésvampen brunkrös Tremella foliacea på lövträdslågor; flera individer av båda könen av flugan sågs på svampen och sannolikt kan H. lundstroemi även ha sin larvutveckling i svampen. På båda dessa lokaler förekom H. lundstroemi tillsammans med systerarten H. oldenbergi. De svenska fynden av H. lundstroemi har gjorts i olika slags skogsmark, som bokskog (Torna Hällestad), grandominerad skog i nordexponerad älvnipa (Umeå) och lövrik svämsumpskog (Björnlandet). Gemensamt för lokalerna är att det rör sig om gammal, mer eller mindre fuktig skog, med rikligt med död ved. Arten kan påträffats under en stor del av sommaren och hösten och svenska fynd har gjorts från senare halvan av juni till slutet av oktober.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Dött träd (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· brunkrös - Tremella foliacea (Viktig)
· geléöron - Auricularia (Viktig)
· judasöra - Auricularia auricula-judae (Viktig)
Avverkning av naturskog, inklusive gallring och utrensning av gamla svampangripna träd missgynnar arten

Påverkan
 • Avverkning (Viss positiv effekt)
Bevara skogsområden där arten förekommer. Bättre kunskap om artens status och utbredning behövs. Det är önskvärt att man i samband med insektsinventeringar med hjälp av trädfönsterfällor även artbestämmer daggflugor (och andra flugor) i fällmaterialet, och inte bara beaktar skalbaggarna.
Den snarlika systerarten H. oldenbergi förekommer i samma miljö som H. lundstroemi och påträffades 2014 som ny för landet i Umeå (Västerbotten). H. oldenbergi har påträffats på ytterligare några lokaler i Ångermanland och Västerbotten sedan dess.

Bächli, G. 1972. Biometriche Studie zur Unterscheidung von Drosophila (Hirtodrosophila) oldenbergi Duda und D. (H.) lundstroemi Duda (Diptera, Drosophilidae). - Mitteilungen der schweizerischen entomologischen Gesellschaft 45: 43-48.

Bächli, G., Viela, C.R., Andersson Escher, S. & Saura, A. 2004. The Drosophilidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica 39. Brill. Leiden, Nederländerna.

Hackman, W. 1966. On Drosophila (Hirtodrosophila) lundstroemi Duda und D. (H.) oldenbergi Duda (Diptera, Drosophilidae). Notulae entomologicae 45: 61-64.

Ševcík, J. 2006. Diptera associated with fungi in the Czech and Slovak Republics. Casopis Slezské Muzeum Opava (A) 55, suppl.2: 1-84. URL: [http://nlbif.eti.uva.nl/ccw/documents/Sevcik,_2006.pdf]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Hellqvist 2015. Rev. Sven Hellqvist 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Ephydroidea  
 • Familj
  Drosophilidae - daggflugor 
 • Underfamilj
  Drosophilinae  
 • Släkte
  Hirtodrosophila  
 • Art
  Hirtodrosophila lundstroemi, (Duda, 1935)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Hellqvist 2015. Rev. Sven Hellqvist 2016.