Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Sciomyza testacea

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Sciomyza testacea
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sciomyza testacea är en av våra tre Sciomyza-arter. Den är gulbrun, något glänsande och en tämligen liten (4-5 mm) fluga. Skuldror och kroppssidor är vitpudrade, pannan är blänkande och tredje antennleden svart. Kan bestämmas med Rozkosný (1984).
Utbredning
Länsvis förekomst för Sciomyza testacea Observationer i Sverige för Sciomyza testacea
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Norden är arten endast känd i några äldre exemplar från Gotland (1800-tal) och Öland (Glömminge, 1932), utan närmare uppgifter om habitat. Arten är känd också från Danmark (Själland, 1964). I övrigt en huvudsakligen europeisk art med spridda fynd. Avsaknaden av nyare fynd av arten i så tämligen välundersökta landskap i Sverige kan möjligen innebära att S. testacea är utgången.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Känd från Öland (Glömminge) och Gotland. Parasiterar bärnstenssnäckor Succinidae. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Larverna inom släktet Sciomyza med känd ekologi, lever på terrestra snäckor tillhöriga familjen bärnstenssnäckor (Succineidae), en art lever också på strandade limniska snäckor. S. testacea lever som parasitoid i de två första larvstadierna på Succinea utan att döda värddjuret. Som vuxna i tredje stadiet dödar och förtär larven värden och förpuppar sig i snäckskalet (Knutson 1988). Övervintringen sker i puppstadiet. Bärnstenssnäckorna lever vid myrkanter och på stränder vilket gör det troligt att sådana miljöer också är habitat för S. testacea.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Parasitoid
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· snäckor
· snäckor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Sciomyzidae (kärrflugor), Släkte Sciomyza, Art Sciomyza testacea Macquart, 1835 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Känd från Öland (Glömminge) och Gotland. Parasiterar bärnstenssnäckor Succinidae. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Sciomyza testacea är en av våra tre Sciomyza-arter. Den är gulbrun, något glänsande och en tämligen liten (4-5 mm) fluga. Skuldror och kroppssidor är vitpudrade, pannan är blänkande och tredje antennleden svart. Kan bestämmas med Rozkosný (1984).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Sciomyza testacea

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Sciomyza testacea

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Norden är arten endast känd i några äldre exemplar från Gotland (1800-tal) och Öland (Glömminge, 1932), utan närmare uppgifter om habitat. Arten är känd också från Danmark (Själland, 1964). I övrigt en huvudsakligen europeisk art med spridda fynd. Avsaknaden av nyare fynd av arten i så tämligen välundersökta landskap i Sverige kan möjligen innebära att S. testacea är utgången.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Sciomyzoidea  
 • Familj
  Sciomyzidae - kärrflugor 
 • Underfamilj
  Sciomyzinae  
 • Släkte
  Sciomyza  
 • Art
  Sciomyza testaceaMacquart, 1835

Larverna inom släktet Sciomyza med känd ekologi, lever på terrestra snäckor tillhöriga familjen bärnstenssnäckor (Succineidae), en art lever också på strandade limniska snäckor. S. testacea lever som parasitoid i de två första larvstadierna på Succinea utan att döda värddjuret. Som vuxna i tredje stadiet dödar och förtär larven värden och förpuppar sig i snäckskalet (Knutson 1988). Övervintringen sker i puppstadiet. Bärnstenssnäckorna lever vid myrkanter och på stränder vilket gör det troligt att sådana miljöer också är habitat för S. testacea.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Parasitoid

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· snäckor - Gastropoda (Viktig)
På grund av dåligt kunskapsläge är det svårt att bedöma eventuella hot mot arten. Värdarten är allmän. Utdikning av sjöar och myrar kan ha påverkat arten negativt.
Eftersök vid tidigare fyndplatser och värna återstående våtmarker.

Rozkosný, R. 1984. The Sciomyzidae (Diptera) of Fenoscandia and Danmark. Fauna Entomologica Scandinavica 14.

Berg, C. O. & Knutson, L. V. 1978. Biology and systematics of the Sciomyzidae. Annual Review of Entomology 23:239-258.

Knutson, L. 1988. Life cycles of snail-killing flies: Pherbellia griseicollis, Sciomyza dryomyzina, S. Simplex and S. Testacea (Diptera: Sciomyzidae). Entomologica Scandinavica 18: 383-391.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Engelmark 2011

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Sciomyzoidea  
 • Familj
  Sciomyzidae - kärrflugor 
 • Underfamilj
  Sciomyzinae  
 • Släkte
  Sciomyza  
 • Art
  Sciomyza testacea, Macquart, 1835
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Engelmark 2011