Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Orchestia gammarellus

Organismgrupp Kräftdjur, Märlkräftor Orchestia gammarellus
  Kräftdjur, Märlkräftor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längden är upp till 18 mm. Första antennparet är mycket kort och når ungefär till slutet av antennskaftets näst sista segment på andra antennparet. Andra antennparet är långt och kraftigt, speciell hos hanen. Stort tydligt huvud. Första gnathopoden (första benparet) med en liten fällklo. Andra gnathopoden (andra benet) hos honan har en mycket liten dactylus (sista segmentet) och har propodus (näst sista segmentet) något utskjutande som då bildar en miniatyrklo. Hanen har däremot en stor fällklo.
Sista paret stjärtben med endast en gren. Stjärtplattan oval, något bredare än lång och något tillplattad eller antydan till en urnupen bakkant med små borst på ovansidan.
Färgen är gråvit till grågrön med mörkt gråblå fläckar på ryggsidan. Ögonen är svarta och runda till formen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Orchestia gammarellus Observationer i Sverige för Orchestia gammarellus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Det har inte skett något eftersök efter denna art, eller efter andra arter i samma biotop, vågpåverkad strandzon/tångvallar, längs den svenska kusten under senare tid. Det medför att fynden från svenska kusten endast är sporadiskt rapporterade och fynden är alla från 1920- och 1930-talen. Den historiska utbredningen längs svenska västkusten är från Bohuslän och ner till Öresund samt i Östersjön upp till Öland. Längs den södra och östra östersjökusten är den rapporterad från Danmark och upp till Greifswald-bukten i östra Tyskland, där de enda recenta fyndet finns. Utanför Östersjön och Kattegatt finns arten från Norge och söderut längs Europas atlantkust samt runt Brittiska öarna och Irland, vidare söderut och in i Medelhavet och Svarta havet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Arten förekommer på båda sidor om Atlanten och finns från västra Norge och Island ner till Medelhavet, Svarta havet och sydvästra Afrika. I Sverige finns observationer från Skagerrak, Kattegat och Fårö. Eftersom den lever av detritus på grunda bottnar i strandlinjen, ofta bland ilandspolade alger - ett habitat som sällan (läs aldrig) provtas - är arten mest troligt förbisedd. Den missgynnas dock av strandexploatering och bortstädning av detritus på stränderna. Missgynnas av plast i strandvallarna. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten är nattaktiv och framför allt detritusätare. Den lever inuti strandvallar av uppspolad tång och sjögräs som sakta bryts ner eller nergrävda i sandigt substrat/gömda i fuktiga hålor. De har ej samma krav som de mer specialiserande grävarna (Deshayesorchestia deshayesii och Talitrus saltator) som måste ha sandstrand. De kommer sedan fram för att leta föda under natten. Ett viktigt habitat är exponerade grus- och stenstränder. De lever från grunt vatten i marin- och brackvattenmiljö upp till fuktiga områden på stranden, som sten/grushålor eller gräs- och tånghögar.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Brackvatten
Brackvatten
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Malacostraca (storkräftor), Ordning Amphipoda (märlkräftor), Familj Talitridae, Släkte Orchestia, Art Orchestia gammarellus (Pallas, 1766) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Dokumentation Arten förekommer på båda sidor om Atlanten och finns från västra Norge och Island ner till Medelhavet, Svarta havet och sydvästra Afrika. I Sverige finns observationer från Skagerrak, Kattegat och Fårö. Eftersom den lever av detritus på grunda bottnar i strandlinjen, ofta bland ilandspolade alger - ett habitat som sällan (läs aldrig) provtas - är arten mest troligt förbisedd. Den missgynnas dock av strandexploatering och bortstädning av detritus på stränderna. Missgynnas av plast i strandvallarna. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Längden är upp till 18 mm. Första antennparet är mycket kort och når ungefär till slutet av antennskaftets näst sista segment på andra antennparet. Andra antennparet är långt och kraftigt, speciell hos hanen. Stort tydligt huvud. Första gnathopoden (första benparet) med en liten fällklo. Andra gnathopoden (andra benet) hos honan har en mycket liten dactylus (sista segmentet) och har propodus (näst sista segmentet) något utskjutande som då bildar en miniatyrklo. Hanen har däremot en stor fällklo.
Sista paret stjärtben med endast en gren. Stjärtplattan oval, något bredare än lång och något tillplattad eller antydan till en urnupen bakkant med små borst på ovansidan.
Färgen är gråvit till grågrön med mörkt gråblå fläckar på ryggsidan. Ögonen är svarta och runda till formen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Orchestia gammarellus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Orchestia gammarellus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Det har inte skett något eftersök efter denna art, eller efter andra arter i samma biotop, vågpåverkad strandzon/tångvallar, längs den svenska kusten under senare tid. Det medför att fynden från svenska kusten endast är sporadiskt rapporterade och fynden är alla från 1920- och 1930-talen. Den historiska utbredningen längs svenska västkusten är från Bohuslän och ner till Öresund samt i Östersjön upp till Öland. Längs den södra och östra östersjökusten är den rapporterad från Danmark och upp till Greifswald-bukten i östra Tyskland, där de enda recenta fyndet finns. Utanför Östersjön och Kattegatt finns arten från Norge och söderut längs Europas atlantkust samt runt Brittiska öarna och Irland, vidare söderut och in i Medelhavet och Svarta havet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Peracarida  
 • Ordning
  Amphipoda - märlkräftor 
 • Underordning
  Gammaridea  
 • Familj
  Talitridae  
 • Släkte
  Orchestia  
 • Art
  Orchestia gammarellus(Pallas, 1766)

Arten är nattaktiv och framför allt detritusätare. Den lever inuti strandvallar av uppspolad tång och sjögräs som sakta bryts ner eller nergrävda i sandigt substrat/gömda i fuktiga hålor. De har ej samma krav som de mer specialiserande grävarna (Deshayesorchestia deshayesii och Talitrus saltator) som måste ha sandstrand. De kommer sedan fram för att leta föda under natten. Ett viktigt habitat är exponerade grus- och stenstränder. De lever från grunt vatten i marin- och brackvattenmiljö upp till fuktiga områden på stranden, som sten/grushålor eller gräs- och tånghögar.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö, Brackvatten, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Mänsklig aktivitet på stränder, (konstruktion för att motverka erosion). Även städning genom borttagande av tång- och sjögräsvallarna gör att habitaten för arten blir mycket fragmenterade.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Inventera faunan i den vågpåverkade strandzonen och tångvallar för ökad kundskap om artens utbredning och status, behålla strandvallar med uppspolad tång i närheten av tänkbara fyndplatser. Begränsa störande mänsklig aktivitet så mycket som möjligt på våra stränder
.
Originalbeskrivning: Pallas P.S. 1766. Miscellanea zoologica. Quibus novse imprimis atque obscurse animalium species describuntur et ohservationibus iconihusque illustrantur. Hagse Comitum, M.DCC.LXVI. pp. 190-194. Tab. XIV.
Etymologi: Artnamnet Gamarellus är latiniserat från grekiskans kammaros (??µµa???): hummer eller krabba. -ella: som är ett dimutiv suffix och syftar på storleken ”den lilla”.

Enckell, P. H. 1980. Kräftdjur. Fältfauna. Signum i Lund. 685 s

Henzler, C. M., Ingólfsson A. 2008. The biogeography of the beachflea, Orchestia gammarellus (Crustacea, Amphipoda, Talitridae), in the North Atlantic with special reference to Iceland: a morphometric and genetic study. Zoologica Scripta, Vol. 37, utgåv. 1, sid 57-70, Januari 2008

Oldevig, H. 1933. Sveriges amphipoder. Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och vitterhets-samhälles handlingar. Femte följden, Band 3, Nr 4, 282 sid.

Marine Species Identification Portal: [http://species-identification.org/index.php]

Helsinforskommissionens rödlista: http://helcom.fi/Documents/Ministerial2013/Associated documents/Background/HELCOM RedList All SIS_Benthic Invertebrates.pdf [http://helcom.fi/Documents/Ministerial2013/Associated%20documents/Background/HELCOM%20RedList%20All%20SIS_Benthic%20Invertebrates.pdf]

Wildish, D.J. 1987. Estuarine species of Orchestia (Crustacea: Amphipoda: Talitridae) from Britain. J. mar. biol. Ass. U.K. 67:571-583

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Matz Berggren © ArtDatabanken, SLU 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Peracarida  
 • Ordning
  Amphipoda - märlkräftor 
 • Underordning
  Gammaridea  
 • Familj
  Talitridae  
 • Släkte
  Orchestia  
 • Art
  Orchestia gammarellus, (Pallas, 1766)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Matz Berggren © ArtDatabanken, SLU 2015