Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cochliarium cuneiventris

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Cochliarium cuneiventris
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Detta är en glänsande svart liten kolvfluga, kroppslängd 3 mm. Mellankropp och ben har få borst. Honans panna och ansikte samt palper är gula, hanens ansikte är svart. Antennerna är svarta. Benen är ljust rödgula med bruna tarser. Vingarna är relativt korta, gultonade och har starka gula ribbor.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cochliarium cuneiventris Observationer i Sverige för Cochliarium cuneiventris
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna art var mer utbredd i Sverige under 1800-talet. Under första hälften av 1900-talet är enstaka fynd kända och efter 1958 har arten inte kunnat beläggas, trots riktat eftersök på de gamla kända lokalerna. Belägg finns från Jämtland, Åsele lappmark och Lule lappmark. Ett par fynd i Norge 1992 (nära Kongsvoll i Dovre och i Troms, Kirkedal vid Lappskaret) antyder att denna oansenliga art möjligen även finns kvar hos oss. Arten är också känd som äldre fynd från norra Finland (Hackman 1980) och ett nytt fynd vid Enontekie, i höjd med Karesuando 2010, samt norra Ryssland (Gorodkov 1986).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Denna art hade goda förekomster i Sverige under 1800-talet, påträffades enstaka under första hälften av 1900-talet och har efter 1958 inte kunnat beläggas, trots riktat eftersök på de gamla kända lokalerna. Ett par fynd i Norge 1992 antyder att arten möjligen även finns kvar hos oss. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 17000 (0-80000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (0-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)).
Ekologi
De båda norska fyndplatserna ligger båda nära skogsgränsen (ca 900 m ö.h.) som i Kongsvoll domineras av fjällbjörkskog och vid Lappskaret av gles tallhedskog och myrmarker. Flygtiden är juli-augusti. Vissa arter av kolvflugor attraheras till färsk spillning, men arterna inom denna undergrupp är växtätare och lever som larv som minerare i bladstjälkar eller i fröhus. Det exakta levnadssättet är dock okänt för denna art.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· tvåhjärtbladiga blomväxter
· tvåhjärtbladiga blomväxter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Scathophagidae (kolvflugor), Släkte Cochliarium, Art Cochliarium cuneiventris (Zetterstedt, 1846) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Denna art hade goda förekomster i Sverige under 1800-talet, påträffades enstaka under första hälften av 1900-talet och har efter 1958 inte kunnat beläggas, trots riktat eftersök på de gamla kända lokalerna. Ett par fynd i Norge 1992 antyder att arten möjligen även finns kvar hos oss. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 17000 (0-80000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (0-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)).
Detta är en glänsande svart liten kolvfluga, kroppslängd 3 mm. Mellankropp och ben har få borst. Honans panna och ansikte samt palper är gula, hanens ansikte är svart. Antennerna är svarta. Benen är ljust rödgula med bruna tarser. Vingarna är relativt korta, gultonade och har starka gula ribbor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cochliarium cuneiventris

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cochliarium cuneiventris

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art var mer utbredd i Sverige under 1800-talet. Under första hälften av 1900-talet är enstaka fynd kända och efter 1958 har arten inte kunnat beläggas, trots riktat eftersök på de gamla kända lokalerna. Belägg finns från Jämtland, Åsele lappmark och Lule lappmark. Ett par fynd i Norge 1992 (nära Kongsvoll i Dovre och i Troms, Kirkedal vid Lappskaret) antyder att denna oansenliga art möjligen även finns kvar hos oss. Arten är också känd som äldre fynd från norra Finland (Hackman 1980) och ett nytt fynd vid Enontekie, i höjd med Karesuando 2010, samt norra Ryssland (Gorodkov 1986).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Muscoidea  
 • Familj
  Scathophagidae - kolvflugor 
 • Släkte
  Cochliarium  
 • Art
  Cochliarium cuneiventris(Zetterstedt, 1846)

De båda norska fyndplatserna ligger båda nära skogsgränsen (ca 900 m ö.h.) som i Kongsvoll domineras av fjällbjörkskog och vid Lappskaret av gles tallhedskog och myrmarker. Flygtiden är juli-augusti. Vissa arter av kolvflugor attraheras till färsk spillning, men arterna inom denna undergrupp är växtätare och lever som larv som minerare i bladstjälkar eller i fröhus. Det exakta levnadssättet är dock okänt för denna art.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Fjäll

Biotoper där arten kan förekomma: Fjällbiotoper

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· tvåhjärtbladiga blomväxter - Magnoliopsida (Viktig)
Inga hotfaktorer är kända.
Andra åtgärder än eftersök och kunskapsuppbyggnad kan knappast komma ifråga för närvarande.

Gorodkov, K.B. 1986. Family Scathophagidae. Pp. 11 - 41 in Soós, Á. & Papp, L. (eds.). Catalogue of Palaearctic Diptera, Vol. ll: Scathophagidae - Hypodermatidae. Budapest.

Hedström, L. 1991. Svenska insektfynd - rapport 7. Ent. Tidskr. 112, 133 - 146.

Nelson, J.M. & Greve, L. 2002. New species of dung flies (Diptera, Scathophagidae) from Norway with a checklist of Norwegian Scathophagidae. Norw. J. Entomol. 49, 41-47.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg & Roger Engelmark 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Muscoidea  
 • Familj
  Scathophagidae - kolvflugor 
 • Släkte
  Cochliarium  
 • Art
  Cochliarium cuneiventris, (Zetterstedt, 1846)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg & Roger Engelmark 2010.