Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Conisternum lapponicum

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Conisternum lapponicum
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
(Beskrivning saknas)
Utbredning
Länsvis förekomst för Conisternum lapponicum Observationer i Sverige för Conisternum lapponicum
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Arten är endast känd i 4 exemplar från Torne lappmark i närheten av Kiruna (2 hanar och 2 honor 2/8 1918, O. Ringdahl) Arten är inte rapporterad från Norge eller Finland men skulle möjligen kunna påträffas på myrmarker inom den nordligaste delen av Fennoskandien.Utbredningen sträcker sig i övrigt från bergstrakterna i Tjeckien och Europeiska Ryssland/västra Sibirien, till östra Sibirien och Mongoliet samt Fjärran Östern. (Arten har också angivits för den Nearktiska regionen).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
Arten är insamlad 1918 och beskriven från Kiruna, Norrbottens län, men inte senare återfunnen. Larven torde liksom andra arter i släktet leva på äggsamlingar av nattsländor (Trichoptera). Utbredningen är holarktisk med närmaste fynd i Tjeckien och på Kolahalvön. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1918.
Ekologi
Levnadssättet är okänt för denna art, men det finns anledning att misstänka att den lever på likartat sätt som övriga arter i släktet nämligen som rovdjur på äggsamlingar av nattsländor (Trichoptera) (Nelson 2000). De är i så fall knutna till småvatten lämpliga för de värdarter de utnyttjar. De enda nordiska beläggen är insamlade på myrmark - torvmosse nära Kiruna. Flygtiden sträcker sig troligen från slutet av juli till slutet av augusti.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Småvatten
Småvatten
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· nattsländor
· nattsländor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Scathophagidae (kolvflugor), Släkte Conisternum, Art Conisternum lapponicum Ringdahl, 1920 Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Arten är insamlad 1918 och beskriven från Kiruna, Norrbottens län, men inte senare återfunnen. Larven torde liksom andra arter i släktet leva på äggsamlingar av nattsländor (Trichoptera). Utbredningen är holarktisk med närmaste fynd i Tjeckien och på Kolahalvön. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1918.
(Beskrivning saknas)

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Conisternum lapponicum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Conisternum lapponicum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast känd i 4 exemplar från Torne lappmark i närheten av Kiruna (2 hanar och 2 honor 2/8 1918, O. Ringdahl) Arten är inte rapporterad från Norge eller Finland men skulle möjligen kunna påträffas på myrmarker inom den nordligaste delen av Fennoskandien.Utbredningen sträcker sig i övrigt från bergstrakterna i Tjeckien och Europeiska Ryssland/västra Sibirien, till östra Sibirien och Mongoliet samt Fjärran Östern. (Arten har också angivits för den Nearktiska regionen).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Muscoidea  
 • Familj
  Scathophagidae - kolvflugor 
 • Släkte
  Conisternum  
 • Art
  Conisternum lapponicumRingdahl, 1920

Levnadssättet är okänt för denna art, men det finns anledning att misstänka att den lever på likartat sätt som övriga arter i släktet nämligen som rovdjur på äggsamlingar av nattsländor (Trichoptera) (Nelson 2000). De är i så fall knutna till småvatten lämpliga för de värdarter de utnyttjar. De enda nordiska beläggen är insamlade på myrmark - torvmosse nära Kiruna. Flygtiden sträcker sig troligen från slutet av juli till slutet av augusti.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Småvatten, Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Fjällbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· nattsländor - Trichoptera (Viktig)
Inga pågående hot är kända.
Arten har inte kunnat påträffas i Norden på nära 100 år trots riktade eftersök, varför den tills vidare får betraktas som utdöd. Den bör dock fortsatt eftersökas på myrmarker i nordligaste Sverige. Möjligen kan inventeringsinsatser som Malaise-fälleprojektet ge svar på om arten forfarande finns kvar i landet.
Enligt Fauna Europaea är Conisternum lapponicum Ringdahl 1920 rätt namn. Enligt ITIS är det giltiga namnet för taxonet Scathophaga lapponica (Ringdahl, 1920). Dessutom anger Šifner (2008) att rätt stavning på släktnamnet är Coniosternum. "Syn. Conisternum (Misspell). Strobl (1894) listed Conisternum Becker, which is evidently a printer’s error. In the subsequent papers he spelled the name correctly (e.g., Strobl 1898: 182, 1909: 254)." Denna namnförbistring innebär att arten uppträder under flera namn. Här följer vi tills vidare Fauna Europaea.

Hedström, L. 1991. Svenska insektfynd - rapport 7. Ent. Tidskr. 112, 133 - 146.

Gorodkov, K.B. 1986. Family Scathophagidae. Pp. 11 - 41 in Soós, Á. & Papp, L. (eds.). Catalogue of Palaearctic Diptera, Vol.ll: Scathophagidae - Hypodermatidae. Budapest.

Nelson, J.M. 2000. The life history and immature stages of Scathophaga (Coniosternum) tinctinervis (Becker). Entomologist´s mon. Mag. 136: 161-164.

Nelson, J.M. & Greve, L. 2002. New species of dung flies (Diptera, Scathophagidae) from Norway with a checklist of Norwegian Scathophagidae. Norw. J. Entomol. 49, 41-47.

Šifner, F. 2008. A catalogue of the Scathophagidae (Diptera) of the Palaearctic region, with notes on their taxonomy and faunistics. Acta Ent. Mus. Nationalis Pragae. Volume 48(1), pp. 111-196

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg & Roger Engelmark 2010

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Muscoidea  
 • Familj
  Scathophagidae - kolvflugor 
 • Släkte
  Conisternum  
 • Art
  Conisternum lapponicum, Ringdahl, 1920
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg & Roger Engelmark 2010