Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Miltogramma ibericum

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Miltogramma ibericum
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Detta är en medelstor fluga med en kroppslängd på 7,5-9,0 mm. Huvudet är gult medan kroppen och benen är svarta med grå pudring. Bakkroppens ryggsegment (tergiterna) 3-5 har silverpudrade fält på främre halvan av segmenten som delas av den svarta opudrade längsstrimma som löper centralt på bakkroppen. Arten kan bestämmas med Pape (1987).
Utbredning
Länsvis förekomst för Miltogramma ibericum Observationer i Sverige för Miltogramma ibericum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast två exemplar av arten är kända från varma sandmarker i Uppland. I Finland är arten endast känd från Åland, men den är inte rapporterad från Norge och Danmark eller Storbritannien. Arten är i övrigt dock vitt spridd i den palearktiska regionen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Endast två kända exemplar av arten är kända från varma sandmarker i Uppland. Lever som boparasit på tapetserarbin Megachile sp. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (4-147000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Honan lägger ägg i bon av tapetserarbin Megachile sp. Larven lever som kleptoparasit i boet och äter av pollenförrådet, sannolikt på liknande sätt som beskrivits för den närstående arten Miltogramma punctatum som lever i bon av väggsidenbi Colletes daviesanus (Scheloske 1974). Fluglarven decimerar därvid tillgängligt pollen i cellen för bilarven och biet får mindre kroppsstorlek.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Kleptoparasit
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Sarcophagidae (köttflugor), Släkte Miltogramma, Art Miltogramma ibericum (Villeneuve, 1912) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Endast två kända exemplar av arten är kända från varma sandmarker i Uppland. Lever som boparasit på tapetserarbin Megachile sp. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (4-147000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Detta är en medelstor fluga med en kroppslängd på 7,5-9,0 mm. Huvudet är gult medan kroppen och benen är svarta med grå pudring. Bakkroppens ryggsegment (tergiterna) 3-5 har silverpudrade fält på främre halvan av segmenten som delas av den svarta opudrade längsstrimma som löper centralt på bakkroppen. Arten kan bestämmas med Pape (1987).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Miltogramma ibericum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Miltogramma ibericum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast två exemplar av arten är kända från varma sandmarker i Uppland. I Finland är arten endast känd från Åland, men den är inte rapporterad från Norge och Danmark eller Storbritannien. Arten är i övrigt dock vitt spridd i den palearktiska regionen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Oestroidea  
 • Familj
  Sarcophagidae - köttflugor 
 • Släkte
  Miltogramma  
 • Art
  Miltogramma ibericum(Villeneuve, 1912)

Honan lägger ägg i bon av tapetserarbin Megachile sp. Larven lever som kleptoparasit i boet och äter av pollenförrådet, sannolikt på liknande sätt som beskrivits för den närstående arten Miltogramma punctatum som lever i bon av väggsidenbi Colletes daviesanus (Scheloske 1974). Fluglarven decimerar därvid tillgängligt pollen i cellen för bilarven och biet får mindre kroppsstorlek.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Kleptoparasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Urban miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Eftersom endast värdsläktet Megachile är känt, är det svårt att dra några entydiga slutsatser om hotsituationen för Miltogramma ibericum. Olika arter av tapetserarbin anlägger bon i skalbaggsgångar i död ved, i porös murken ved där de själva gnager gångar eller i marken under stenar eller vid trädrötter. Det faktum att arten endast är känd från Åland och Uppland i Norden ger ändå en bild av att utbredningsområdet är starkt begränsat. Små populationer löper alltid risk att försvinna och dettta kan i sig vara ett tillräckligt allvarligt hot.
Inga direkta hotfaktorer kan idag identifieras. För denna art och för flugor i allmänhet är kunskapsläget jämförelsevis lågt och riktade inventeringar skulle kunna höja denna nivå avsevärt. Det skulle också kunna ge antydan om vilka åtgäder som skulle kunna rekommenderas för att gynna arten.
Miltogramma ibericum förs ofta till ett eget släkte Cylindrothecum.

Pape, T. 1987. The Sarcophagidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 19. Scandinavian Science Press Ltd.

Scheloske, H.-W. 1974. Untersuchung über das Vorkommen, die Biologie und den Nastbau der Seidenbiene Colletes daviesanus Sm. Zool. Jb. Syst. 101: 153-182.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2010

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Oestroidea  
 • Familj
  Sarcophagidae - köttflugor 
 • Släkte
  Miltogramma  
 • Art
  Miltogramma ibericum, (Villeneuve, 1912)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2010