Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Taxigramma heteroneura

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Taxigramma heteroneura
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Denna lilla sattelitfluga (kroppslängd 3,5 - 5,5 mm) ger ett brunaktigt intryck. Antennerna är rödaktiga åtminstone de två inre lederna, mellankroppen är gråpudrad brunaktig grundton, bakkroppen är brunaktig med uppljusade bakkanter på segmenten och benen är mörkbruna hos hanen och brunorange hos honan med svarta tarser. Arten kan säkrast skiljas på vingribbskaraktärer från den andra arten i släktet och andra närbesläktade arter. Hanens klor och fotputor (pulvilli) är långa ungefär av samma längd som yttersta (5:e) tarsleden. Arten kan bestämmas med Pape (1987).
Utbredning
Länsvis förekomst för Taxigramma heteroneura Observationer i Sverige för Taxigramma heteroneura
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är påträffad på sandfält i Skåne (Åhus) och på Öland 1937 (Högsrum och Hornsjön) samt på Gotland. Den areella minskningen och kvalitetsminskningen av denna och dess värdarters habitat är otvetydig. Tillsammans med den begränsade kända utbredningen är det troligt att arten är hotad. Arten är inte känd från Norge men väl från södra Finland (Tavastehus) och ryska Karelen. Den är också uppgiven från Danmark (Sjelland) och Tyskland men inte från Storbritannien. Arten förekommer allmänt i Sydeuropa. Utbredningsbilden är i övrigt holarktisk.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Arten är påträffad på sandfält i Skåne (Åhus) och på Öland (Högsrum och Hornsjön). Den är boparasit hos rovsteklarna Psammophila och Tachysphex och därmed bunden till sandfält. Den areella minskningen och kvalitetsminskningen av habitatet och begränsade utbredningen motiverar relativet hög klassning. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 24900 (3800-46000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv)).
Ekologi
Flugan lever som kleptoparasit i bon av markboende sandsteklar av släktet Ammophila och rovsteklar av släktet Tachysphex. Honan lurpassar på stekelhonor som återvänder till boet med byten som ska tjäna till föda åt larverna. Vid ett obevakat ögonblick lägger flughonan ägg på bytet som stekelhonan sedan släpar ner i boet.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Kleptoparasit
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· egentliga insekter
· egentliga insekter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Sarcophagidae (köttflugor), Släkte Taxigramma, Art Taxigramma heteroneura (Meigen, 1830) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten är påträffad på sandfält i Skåne (Åhus) och på Öland (Högsrum och Hornsjön). Den är boparasit hos rovsteklarna Psammophila och Tachysphex och därmed bunden till sandfält. Den areella minskningen och kvalitetsminskningen av habitatet och begränsade utbredningen motiverar relativet hög klassning. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 24900 (3800-46000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv)).
Denna lilla sattelitfluga (kroppslängd 3,5 - 5,5 mm) ger ett brunaktigt intryck. Antennerna är rödaktiga åtminstone de två inre lederna, mellankroppen är gråpudrad brunaktig grundton, bakkroppen är brunaktig med uppljusade bakkanter på segmenten och benen är mörkbruna hos hanen och brunorange hos honan med svarta tarser. Arten kan säkrast skiljas på vingribbskaraktärer från den andra arten i släktet och andra närbesläktade arter. Hanens klor och fotputor (pulvilli) är långa ungefär av samma längd som yttersta (5:e) tarsleden. Arten kan bestämmas med Pape (1987).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Taxigramma heteroneura

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Taxigramma heteroneura

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är påträffad på sandfält i Skåne (Åhus) och på Öland 1937 (Högsrum och Hornsjön) samt på Gotland. Den areella minskningen och kvalitetsminskningen av denna och dess värdarters habitat är otvetydig. Tillsammans med den begränsade kända utbredningen är det troligt att arten är hotad. Arten är inte känd från Norge men väl från södra Finland (Tavastehus) och ryska Karelen. Den är också uppgiven från Danmark (Sjelland) och Tyskland men inte från Storbritannien. Arten förekommer allmänt i Sydeuropa. Utbredningsbilden är i övrigt holarktisk.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Oestroidea  
 • Familj
  Sarcophagidae - köttflugor 
 • Släkte
  Taxigramma  
 • Art
  Taxigramma heteroneura(Meigen, 1830)

Flugan lever som kleptoparasit i bon av markboende sandsteklar av släktet Ammophila och rovsteklar av släktet Tachysphex. Honan lurpassar på stekelhonor som återvänder till boet med byten som ska tjäna till föda åt larverna. Vid ett obevakat ögonblick lägger flughonan ägg på bytet som stekelhonan sedan släpar ner i boet.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Kleptoparasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· egentliga insekter - Insecta (Viktig)
De Öländska sandfälten vid Hornsjön och Högsrum har till större delen igenplanterats med tallskog sedan arten påträffades där och det är tveksamt om den finns kvar. Sandfälten vid Åhus har för närvarande ett högt exploateringstryck från samhällets expansion med bebyggelse, industrietablering och golfbanor, men också från intensiva former av odling på de större sandfälten (konstbevattnad salladsodling mm). Den areella minskningen och kvalitetsminskningen av denna och dess värdarters habitat är otvetydig. Den begränsade kända utbredningen innebär i sig en risk.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Ett stort antal insektarter hotas av den snabba igenväxningen och ianspråkstagandet av öppna sandmarker och sandtäktsmiljöer. Därför måste sandmarkernas naturvärden erkännas och bättre tas tillvara. Igenväxningstakten bör hejdas och bra metoder för bevarande av öppenheten och såväl flora som fauna bör utveckas. För denna art och för flugor i allmänhet är kunskapsläget jämförelsevis lågt och riktade inventeringar skulle kunna höja denna nivå avsevärt.

Pape, T. 1987. The Sarcophagidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 19. Scandinavian Science Press Ltd.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2010

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Oestroidea  
 • Familj
  Sarcophagidae - köttflugor 
 • Släkte
  Taxigramma  
 • Art
  Taxigramma heteroneura, (Meigen, 1830)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2010