Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bellardia vespillo

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Bellardia vespillo
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Till utseende en ganska typisk ”spyfluga”, 6,5 - 9,5 mm lång, med olivgrön, vitpudrad bakkropp. Mellankroppen är svart med vit pudring som lämnar tre svartglänsande längsstrimmor. Huvudet är svart med vit pudring, kinderna är håriga, antennernas tredje led är kort med kortfjädrat borst. Benen är svarta. Arten kan bestämmas med Rognes (1991). För säker bestämning krävs i flesta fall genitalundersökningar.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bellardia vespillo Observationer i Sverige för Bellardia vespillo
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Bellardia vespillo har insamlats på några platser i sydvästra Skåne (från Ystad till Mölle) under första hälften av 1900-talet. I övrigt är arten noterad från Danmark, Tyskland, Polen, Tjeckien, Schweiz, Holland och Ungern. Taxonomiskt har arterna i släktena Bellardia och Onesia varit dåligt kända och därför är inte äldre uppgifter om utbredning och ekologi alltid pålitliga.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Arten lever sannolikt parasitiskt på snäckor eller daggmask. Arten påträffades i Degerberga 2013, det första fyndet sedan 1950 (även det i Skåne). Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Artens ekologi är dåligt känd. Bellardia-arterna är vivipara dvs. honan producerar redan utkläckta larver. Larven lever troligen på daggmask men snäckor är också föreslagna. Larver från ett par Bellardia-arter har hittats i daggmaskar (Allolobophora och Eisenia) men det är oklart om larverna uppträder som parasiter eller predatorer eller mest troligt som bådadera, de första stadierna som parasit och tredje stadiet som rovdjur. Insamlingsdata från vanligare Bellardia-arter finns under hela sommarsäsongen vilket antyder att arterna har flera generationer under sommaren och övervintringen sker i tredje larvstadiet.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasitoid
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· daggmaskar
· daggmaskar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Calliphoridae (spyflugor), Släkte Bellardia, Art Bellardia vespillo (Fabricius, 1794) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten lever sannolikt parasitiskt på snäckor eller daggmask. Arten påträffades i Degerberga 2013, det första fyndet sedan 1950 (även det i Skåne). Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Till utseende en ganska typisk ”spyfluga”, 6,5 - 9,5 mm lång, med olivgrön, vitpudrad bakkropp. Mellankroppen är svart med vit pudring som lämnar tre svartglänsande längsstrimmor. Huvudet är svart med vit pudring, kinderna är håriga, antennernas tredje led är kort med kortfjädrat borst. Benen är svarta. Arten kan bestämmas med Rognes (1991). För säker bestämning krävs i flesta fall genitalundersökningar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bellardia vespillo

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bellardia vespillo

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Bellardia vespillo har insamlats på några platser i sydvästra Skåne (från Ystad till Mölle) under första hälften av 1900-talet. I övrigt är arten noterad från Danmark, Tyskland, Polen, Tjeckien, Schweiz, Holland och Ungern. Taxonomiskt har arterna i släktena Bellardia och Onesia varit dåligt kända och därför är inte äldre uppgifter om utbredning och ekologi alltid pålitliga.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Oestroidea  
 • Familj
  Calliphoridae - spyflugor 
 • Släkte
  Bellardia  
 • Art
  Bellardia vespillo(Fabricius, 1794)

Artens ekologi är dåligt känd. Bellardia-arterna är vivipara dvs. honan producerar redan utkläckta larver. Larven lever troligen på daggmask men snäckor är också föreslagna. Larver från ett par Bellardia-arter har hittats i daggmaskar (Allolobophora och Eisenia) men det är oklart om larverna uppträder som parasiter eller predatorer eller mest troligt som bådadera, de första stadierna som parasit och tredje stadiet som rovdjur. Insamlingsdata från vanligare Bellardia-arter finns under hela sommarsäsongen vilket antyder att arterna har flera generationer under sommaren och övervintringen sker i tredje larvstadiet.

Ekologisk grupp: Parasitoid

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· daggmaskar - Lumbricidae (Viktig)
Inget hot är känt.
B. vespillo borde eftersökas på tidigare fyndplatser och då artens status varit oklar fram till nyligen. Borde även eftersökas under andra namn i äldre samlingar.

Rognes, K. 1991. Blowflies (Diptera, Calliphoridae) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica. 24.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Engelmark 2011

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Oestroidea  
 • Familj
  Calliphoridae - spyflugor 
 • Släkte
  Bellardia  
 • Art
  Bellardia vespillo, (Fabricius, 1794)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Engelmark 2011