Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Protocalliphora rognesi

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Protocalliphora rognesi
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Båda könen av denna spyfluga är metalliskt blåglänsande med en kroppslängd på 9-16 mm. Förekomst i bokolonier av backsvala är ett bra fältindicium på denna art. Den kan hjälpligt skiljas från övriga arter i släktet på att området framför nedre delen av ögat (parafascial-området) är ljust-mörkare brunt inte vitt ellet grått. För en säker bestämning måste individer insamlas och examineras noggrant. Rognes (1991) kan då med fördel användas där dock artnamnet Protocalliphora chrysorrhoea används.
Utbredning
Länsvis förekomst för Protocalliphora rognesi Observationer i Sverige för Protocalliphora rognesi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Protocalliphora rognesi förekommer spritt över Sverige. Den är belagd från Kronobergs, Värmland, Dalarna, Jämtland, Västerbottens (Lycksele lappmark) och Norrbottens län. Luckorna i utbredningsmönstret beror sannolikt delvis på att arten inte eftersökts systematiskt, men också på att backsvalans bokolonier är alltmer glest förekommande och i många fall är av mer temporär karaktär i södra Sverige. I övriga Norden finns arten i Norge och i norra Finland, men är ej uppgiven från Danmark. Utbredningsområdet är holarktiskt och omfattar centrala Europa (Frankrike, Tyskland, Österrike och Polen), Ryssland, Kina och Japan samt Nordamerika. Antalet backsvalekolonier har under senaste 20 årsperioden minskat med 30 % hos oss, men minskningen i centrala Europa anses inte vara så stor.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Larven lever som parasit (blodsugare) på fågelungar och enbart på backsvala. Då backsvalan minskat och klassificerats som NT förväntas också parasiten minska. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Antalet backsvalekolonier har under senaste 20 årsperioden minskat med 30 %. Minskningstakten har uppgått till 15 (10-20) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc).
Ekologi
Larven lever som parasit (blodsugare) på fågelungar och är enbart påträffad på backsvala Riparia riparia. Tillväxten sker snabbt och måste avslutas innan svalungarna lämnar boet. Den fullväxta larven förpuppar sig i backsvaleboet och kläcks under sommaren. Arten påträffas fullbildad under tidig vår och från juni till augusti. Parningen sker sannolikt under sommaren och färdigbildade flugor påträffas ibland näringssökande på blommor. Däremot har de inte visat någon attraktion till döda djur eller liknande i försökssituationer (Bennett & Withworth 1991).
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· backsvala
· backsvala
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Calliphoridae (spyflugor), Släkte Protocalliphora, Art Protocalliphora rognesi Thompson & Pont, 1993 Synonymer Protocalliphora chrysorrhoea (Meigen, 1826)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larven lever som parasit (blodsugare) på fågelungar och enbart på backsvala. Då backsvalan minskat och klassificerats som NT förväntas också parasiten minska. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Antalet backsvalekolonier har under senaste 20 årsperioden minskat med 30 %. Minskningstakten har uppgått till 15 (10-20) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc).
Båda könen av denna spyfluga är metalliskt blåglänsande med en kroppslängd på 9-16 mm. Förekomst i bokolonier av backsvala är ett bra fältindicium på denna art. Den kan hjälpligt skiljas från övriga arter i släktet på att området framför nedre delen av ögat (parafascial-området) är ljust-mörkare brunt inte vitt ellet grått. För en säker bestämning måste individer insamlas och examineras noggrant. Rognes (1991) kan då med fördel användas där dock artnamnet Protocalliphora chrysorrhoea används.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Protocalliphora rognesi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Protocalliphora rognesi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Protocalliphora rognesi förekommer spritt över Sverige. Den är belagd från Kronobergs, Värmland, Dalarna, Jämtland, Västerbottens (Lycksele lappmark) och Norrbottens län. Luckorna i utbredningsmönstret beror sannolikt delvis på att arten inte eftersökts systematiskt, men också på att backsvalans bokolonier är alltmer glest förekommande och i många fall är av mer temporär karaktär i södra Sverige. I övriga Norden finns arten i Norge och i norra Finland, men är ej uppgiven från Danmark. Utbredningsområdet är holarktiskt och omfattar centrala Europa (Frankrike, Tyskland, Österrike och Polen), Ryssland, Kina och Japan samt Nordamerika. Antalet backsvalekolonier har under senaste 20 årsperioden minskat med 30 % hos oss, men minskningen i centrala Europa anses inte vara så stor.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Oestroidea  
 • Familj
  Calliphoridae - spyflugor 
 • Släkte
  Protocalliphora  
 • Art
  Protocalliphora rognesiThompson & Pont, 1993
  Synonymer
  Protocalliphora chrysorrhoea (Meigen, 1826)

Larven lever som parasit (blodsugare) på fågelungar och är enbart påträffad på backsvala Riparia riparia. Tillväxten sker snabbt och måste avslutas innan svalungarna lämnar boet. Den fullväxta larven förpuppar sig i backsvaleboet och kläcks under sommaren. Arten påträffas fullbildad under tidig vår och från juni till augusti. Parningen sker sannolikt under sommaren och färdigbildade flugor påträffas ibland näringssökande på blommor. Däremot har de inte visat någon attraktion till döda djur eller liknande i försökssituationer (Bennett & Withworth 1991).

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Blottad mark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· backsvala - Riparia riparia (Viktig)
En rikstäckande inventeringen av backsvalekolonier 2003 visade på en minskning i åtskilliga regioner jämfört med tidigare invnenteringar. Sträckräkningar vid Falsterbo visade också på en signifikant negativ trend under perioden 1973-2003. En fortsatt minskning av backsvalepopulationen pågår eller förväntas ske pga fortsatt igenläggning av sandtäkter och förbud att uppta nya. Då backsvalan minskat och klassificerats som NT finns det anledning att misstänka att dess artspecifika parasit minskat lika mycket.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Reglerna för återställning av grustäkt efter upphörd drift bör snarast ändras så att inte sydvända brinkar och erosionshak släntas ut och planteras med skog. En sådan förändring gynnar inte enbart backsvala och dess parasit utan också sandödla samt ett flertal rödlistade stekelarter som bin, vägsteklar och grävsteklar.

Bennett, G. F. & Whitworth, T.L. 1991. Studies on the life history of some species of Protocalliphora (Diptera: Calliphoridae). Can. J. Zool. 69(8): 2048–2058 (1991)

Draber-Mon´ko, A. 2004. Calliphoridae. Plujki (Insecta: Diptera). Fauna Polski. T. 23, Warszawa, 662 pp. [in Polish]

Kaczowska, E. Blowflies in the saline habitats of the Polish Baltic coast. Polskie Pismo Entomol. 75 (1): 11-27.

Rognes, K. 1991. Blowflies (Diptera, Calliphoridae) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 24. Scandinavian Science Press Ltd.

Walter, G. 1990. Dipteren (Diptera: Cyclorrhapha) als Ektoparasiten von Vögeln in der Bundesrepublik Deutschland. Die Vogelwarte 35, 231-242.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2010

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Oestroidea  
 • Familj
  Calliphoridae - spyflugor 
 • Släkte
  Protocalliphora  
 • Art
  Protocalliphora rognesi, Thompson & Pont, 1993
  Synonymer
  Protocalliphora chrysorrhoea (Meigen, 1826)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2010