Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Oulema septentrionis

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Oulema septentrionis
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3,5-4,5 mm lång bladbagge med smal framkropp och långsträckta, parallellsidiga täckvingar. Svart med blå eller grön metallglans. Arten är svårbestämd.
Utbredning
Länsvis förekomst för Oulema septentrionis Observationer i Sverige för Oulema septentrionis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är tidigare känd från spridda lokaler i Götaland och Svealand, främst kring Mälaren. Efter 1985 finns endast ett par fynd på Öland. Arten är dock svårbestämd, och knappast systematiskt eftersökt. Den är känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Arten var tidigare sammanblandad med den närstående O. erichsonii, som inte förekommer i Sverige. I Danmark är O. erichsonii rödlistad som sårbar, vilket troligen avser denna art. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Lever vid småvatten och på fuktig ängsmark, tidigare betes- eller slåttermarker. Värdväxter är med all sannolikhet gräs, förmodligen främst mannagräs. Arten är tidigare känd från spridda lokaler i Götaland och Svealand, främst kring Mälaren. I nutiden endast känd genom ett par fynd på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever förmodligen på olika arter av gräs, kanske främst mannagräs (Glyceria fluitans), vid småvatten, vid näringsrika sötvattensstränder och på fuktig ängsmark. Arten förekom förr troligen främst på slåtter- eller beteshävdade strandängar. Den fullbildade skalbaggen påträffas främst under försommaren.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gräs
· gräs
· mannagräs
· mannagräs
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Oulema, Art Oulema septentrionis (Weise, 1880) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever vid småvatten och på fuktig ängsmark, tidigare betes- eller slåttermarker. Värdväxter är med all sannolikhet gräs, förmodligen främst mannagräs. Arten är tidigare känd från spridda lokaler i Götaland och Svealand, främst kring Mälaren. I nutiden endast känd genom ett par fynd på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 3,5-4,5 mm lång bladbagge med smal framkropp och långsträckta, parallellsidiga täckvingar. Svart med blå eller grön metallglans. Arten är svårbestämd.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Oulema septentrionis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Oulema septentrionis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är tidigare känd från spridda lokaler i Götaland och Svealand, främst kring Mälaren. Efter 1985 finns endast ett par fynd på Öland. Arten är dock svårbestämd, och knappast systematiskt eftersökt. Den är känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Arten var tidigare sammanblandad med den närstående O. erichsonii, som inte förekommer i Sverige. I Danmark är O. erichsonii rödlistad som sårbar, vilket troligen avser denna art. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Criocerinae  
 • Tribus
  Lemini  
 • Släkte
  Oulema  
 • Art
  Oulema septentrionis(Weise, 1880)

Lever förmodligen på olika arter av gräs, kanske främst mannagräs (Glyceria fluitans), vid småvatten, vid näringsrika sötvattensstränder och på fuktig ängsmark. Arten förekom förr troligen främst på slåtter- eller beteshävdade strandängar. Den fullbildade skalbaggen påträffas främst under försommaren.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gräs - Poaceae (Har betydelse)
· mannagräs - Glyceria fluitans (Viktig)
Arten hör till en grupp arter som gynnas av beteshävd på näringsrika strandängar. I och med den starka tillbakagången av betning på strandängar under de senaste 50 åren har arten gått starkt tillbaka.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras, och dess miljökrav klarläggas. Bete av näringsrika strandängar bör gynnas och återupptas.

Wanntorp, H-E. 2009. Svenska bladbaggar: Oulema septentrionis (Weise, 1880) och Cryptocephalus bameuli Duhaldeborde, 1999, två nygamla arter i den nordiska faunan (Coleoptera, Chrysomelidae). Ent. Tidskr. 130: 37-42.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Criocerinae  
 • Tribus
  Lemini  
 • Släkte
  Oulema  
 • Art
  Oulema septentrionis, (Weise, 1880)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.